Mer resurser till Samhall

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 april 2007

Interpellation: Mer resurser till Samhall

Interpellation 2006/07:429 av Björlund, Torbjörn (v)

den 22 mars

Interpellation

2006/07:429 Mer resurser till Samhall

av Torbjörn Björlund (v)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Arbetslösheten bland funktionshindrade personer är hög och därför har Samhall en mycket betydelsefull roll på arbetsmarknaden. Dessvärre har Samhall varit eftersatt under en period och många av dem som är i störst behov av stöd från Samhall känner sig svikna.

Samhalls uppdrag är att skapa meningsfulla och utvecklande arbetstillfällen för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. För att detta uppdrag ska vara möjligt måste Samhall finnas i hela Sverige och ta ett regionalt ansvar. Samhall finns i dag i 250 av Sveriges kommuner och har 21 219 personer med funktionshinder anställda. Företaget har inga vinstkrav, däremot krav på en budget i balans. Samhall är helägt av staten och en viktig del av den svenska arbetsmarknadspolitiken.

För närvarande pågår en strukturomvandling inom Samhall där alltmer tillverkningsindustri läggs ned och ersätts med arbete inom tjänstesektorn. Det är på ett sätt en nödvändig omställning som motsvarar villkoren på arbetsmarknaden i övrigt. Men den får inte innebära att människor blir utslagna till följd av att man inte orkar med tempot.

Samhalls verksamhet mäts i antalet arbetstimmar. För 2007 har regeringen fastställt antalet arbetstimmar till 23,4 miljoner. Det är en miljon lägre jämfört med målet för 2006. Därmed har Samhall nått en smärtgräns för att kunna upprätthålla sin verksamhet på de orter där man finns i dag. Om målet sänks ytterligare för 2008 så måste Samhall minska verksamheten bland annat på orter där arbetsmarknaden är svag.

Regeringen har för avsikt att ytterligare sänka antalet arbetstimmar till 22 miljoner 2008. Då skulle Samhall inte kunna uppfylla sitt uppdrag och tvingas lägga ned verksamheter i ännu fler kommuner.

Enligt Samhalls budgetunderlag för 2008 krävs en nivå runt 25 miljoner arbetstimmar för att Samhall ska finnas i hela landet. Det är en nivå som Samhall anser sig ha möjlighet att vidmakthålla och även på sikt öka. Men då krävs mer resurser.

Enligt Samhalls budgetunderlag för 2008 måste regeringen höja målet för antalet arbetstimmar till 24,4 miljoner 2008 vilket motsvarar 18 070 årsanställda med funktionshinder. Dessa volymer motsvarar en merkostnadsersättning om 4 345 miljoner kronor 2008. Det betyder att anslaget till Samhall måste öka med ca 300 miljoner kronor jämfört med merkostnadsersättningen för 2007. Denna resursförstärkning är enligt Samhall nödvändig för att företaget ska kunna uppfylla sitt uppdrag.

Vänsterpartiet anser att antalet arbetstimmar bör ligga runt 25 miljoner för att Samhall ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Vi föreslog därför en ökning av anslaget till Samhall med 369 miljoner per år 2007–2009 i vår budgetmotion 2006/07:v650.

Regeringens nedskärningar på Samhall står i bjärt kontrast till utfästelserna om att minska utanförskapet. Därför förväntar vi oss att regeringen återkommer i den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen för 2008 med en resursförstärkning till Samhall för 2008 i enlighet med de behov som företaget har identifierat.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att regeringen ska tillstyrka mer resurser till Samhall för 2008?