Till innehåll på sidan

Luftföroreningarna och hot mot folkhälsan

Interpellationsdebatt 25 april 2008
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 29 Andreas Carlgren (C)

Herr talman! Monica Green har frågat mig om jag är beredd att initiera diskussion och överväganden om sambandet mellan luftföroreningar i våra städer och tätorter och folkhälsan samt om jag kommer att ta initiativ till åtgärder som kan minska sjukdomar och dödsfall som är orsakade av luftföroreningar. Kommunerna har enligt förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft ansvaret för övervakningen av halterna av luftföroreningar. Om en miljökvalitetsnorm kan antas komma att överskridas ska kommunen underrätta Naturvårdsverket. Om verket finner att ett åtgärdsprogram behövs ska det i en rapport till regeringen föreslå att ett förslag till åtgärdsprogram upprättas. I dagsläget är det praxis att åtgärdsprogram utarbetas och fastställs av länsstyrelserna. De brukar förankra förslagen brett genom att en rad intressenter deltar i arbetet. De viktigaste åtgärdsförslagen brukar gälla transportsektorn eftersom vägtrafiken med få undantag är den viktigaste källan till de utsläpp som påverkar luftkvaliteten lokalt. Den lokala trafikens betydelse gör att de åtgärder som är mest effektiva på några års sikt vanligen är de som beslutas lokalt eller regionalt. I några fall krävs statliga insatser. Till exempel krävs det statliga beslut för att minska barmarkskörningen med dubbdäck och därmed halterna av beläggningspartiklar. Vägverket gick därför förra året igenom den befintliga kunskapen inom området och lämnade en redovisning till regeringen. Regeringen avser att arbeta vidare med frågan om hur dubbdäcksanvändningen kan minska utan att säkerheten äventyras. Flera åtgärdsprogram behandlar en fråga som Monica Green tar upp i sin interpellation: Om korta bilresor ersätts med cykelresor kan utsläppen minska samtidigt som den ökade motionen bidrar till ett förbättrat hälsoläge. I Stockholms- och Göteborgsregionerna samt i Jönköping har det genomförts projekt med detta syfte. Om ett par dagar startar det regionala projektet Hållbar Mobilitet Skåne kampanjen Skånetrampar med syftet att få människor att i ökad utsträckning cykla till arbetet och på fritiden. Lyckas sådana projekt är det bra om de sprids till andra delar av landet. Staten kan bidra till att göra cykeltrafiken attraktivare, bland annat genom att skapa förutsättningar för ökad säkerhet och framkomlighet. I den kommande infrastrukturpropositionen avser regeringen därför att behandla frågor med anknytning till cykeltrafik. När det gäller den andra fråga som Monica Green nämner, om åtgärder som kan minska sjukdomar och dödsfall som är orsakade av luftföroreningar, har regeringen nyligen tagit emot Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av miljömålssystemet. I denna ingår förslag som kan bidra till att miljökvalitetsmålet Frisk luft uppnås. Rådets rapport remissbehandlas för närvarande. Rapporten blir det viktigaste underlaget till regeringens kommande översyn av miljömålssystemet. Därutöver fortsätter regeringen sitt arbete för renare luft på andra plan. En viktig arena är EU:s arbete med att utveckla skärpta avgaskrav för bilar och arbetsmaskiner. I det fallet får åtgärdsförslagen genomslag först på lång sikt. Europaparlamentet och ministerrådet kommer dessutom att under det närmaste året arbeta med kommissionens förslag till ett nytt IPPC-direktiv och ett nytt takdirektiv. De gäller begränsning av utsläppen från större anläggningar respektive nationella utsläppstak för miljö- och hälsofarliga luftföroreningar. Regeringen prioriterar frågorna högt. Mot den bakgrunden kan jag konstatera att de insatser som Monica Green efterlyser i stort sett redan pågår.

Anf. 30 Monica Green (S)

Herr talman! Jag tackar ministern så mycket för svaret. Jag har lyft upp den här frågan bara för att det är många som har påpekat detta. Klimatet är naturligtvis jätteviktigt, att vi vidtar omedelbara åtgärder för att komma till rätta med klimatförändringarna. Men det finns ju fler saker som påverkar vår hälsa och som också påverkar hur många som dör i samband med miljöföroreningar redan nu. Därför är det viktigt att kunna klara av att hålla många bollar i luften, att både diskutera klimatåtgärder, och vad som ska göras för att klara av den stora fara som det innebär med växthuseffekten om ett antal år, och se till att vi vidtar åtgärder där vi får ned emissioner och andra utsläpp redan nu. Det är många som har påpekat det för mig; att klimatfrågan visst är jätteviktig, men vi måste också klara av att diskutera fler saker. Miljöministern pratar ju ofta om hur bra det har blivit sedan den borgerliga regeringen tog över. Jag är väl inte riktigt beredd att hålla med om det. Hittills har det ju varit så att miljöministern åker runt till olika ställen, Bali, Kina och andra ställen, och åker hem och är jättenöjd. Men egentligen är det bara omflyttande av medel. Hittills har ni inte anslagit några nya medel. Dessutom säger ministern att allt redan är gjort. Han avslutar svaret med att säga: Jag kan konstatera att de insatser som Monica Green föreslår redan är på gång. Jag är inte säker på att allt redan är gjort. Dessutom tycker jag att en sådan här debatt är viktig just för att man pratar om andra frågor än "bara", om man får uttrycka det så, klimatet. Klimatfrågan är jätteviktig. Det finns hundratals människor som dör och drar på sig sjukdomar på grund av partiklar från däck och annat damm som trafiken bär med sig. Därför är det oerhört viktigt att vi diskuterar hur man kan göra i storstäder där det finns kollektivtrafik eller där kollektivtrafiken kan byggas ut mycket mer. Hur kan man göra så att människor uppmuntras varje dag att välja en annan lösning än att ta bilen, att man varje dag tjänar på att ställa bilen hemma och att man då ser att man gör en insats och kan vara med och hjälpa till så att andra människor inte drabbas av sjukdomar? Sedan måste jag ändå ställa en annan fråga. När ministern svarar på min andra fråga säger han att vi också kan jobba med detta inom EU och flytta fram positionerna där. Vi kan skärpa avgaskrav för bilar och arbetsmaskiner och så vidare. Och det är ju riktigt. Det håller jag fullständigt med om. Det är en av anledningarna, tycker jag, till att vi är med i EU, att vi vill flytta fram positionerna och att Sverige kan ligga i framkant. Men så säger ministern att vi bland annat ska använda Europaparlamentet. Det tycker jag är intressant att höra, för såvitt jag vet har ju den nuvarande regeringens företrädare i Europaparlamentet ständigt och ihärdigt sagt nej till alla förslag som kommissionen har lagt fram om att minska utsläppen av såväl koldioxid som partiklar. Det vore intressant att höra om ministern kan dementera det. Dessutom var det så att den socialdemokratiska regeringen drev kravet på att europeisk bilindustri skulle kunna göra en effektiv kväverening av dieselbilar eftersom utsläppen av kväveoxid bidrar till övergödning och så vidare. Men vad har Andreas Carlgren gjort på det området?

Anf. 31 Andreas Carlgren (C)

Herr talman! För det första kan jag bara konstatera en sak, och kanske lugna Monica Green en aning, när det gäller klimatfrågans vikt jämfört med andra frågor. Den stora fördelen är ju att när vi minskar klimatutsläpp innebär det mycket ofta att vi också minskar luftföroreningar av andra slag. Ett exempel på det är att när försäljningen av miljöbilar nu ökar så kraftigt på grund av miljöbilspremien som vi införde innebär det också att utsläppen av en rad andra föroreningar från bilarna minskar. Ett annat exempel är när vi inför nya avgaskrav i EU. Det leder inte bara till kraftiga minskningar av klimatutsläpp, vilket är nödvändigt och mycket bra, och där de europeiska åtgärderna till och med spelar större roll än de nationella. Det innebär dessutom att vi också får ned föroreningar av annat slag. Sedan kunde inte Monica Green låta bli att vara lite ledsen över att jag ibland nämner hur bra det har blivit med åtgärder som alliansregeringen genomför. Men det är trots allt inte sant att vi har flyttat runt pengar. Sanningen är att vi har tillfört mer pengar, att det nu genomförs fler åtgärder än någonsin och att det nu sker större förändringar än någonsin runt om i det svenska samhället på miljö- och klimatområdet. Det går det att visa siffror på. Det är helt enkelt ett faktum. Sedan är det också ett faktum att många av utsläppen på luftföroreningarnas område kommer från andra länder. Därför är det så viktigt att vi också, vid sidan av de nationella åtgärderna, just verkar internationellt. Det må vara på Bali, i Kina eller, när det gäller vår nära luft, i Europa och i våra grannländer. Men vi har också nationellt till exempel höjt kväveoxidavgiften. Det innebär att vi nu genomför de åtgärder som behövs för att vi ska nå kraven i takdirektivet. Vi har också fattat en del tuffa beslut när det gäller tillståndsfrågor för en del berörda företag som har släppt ut för mycket tidigare. Det har också tydligt minskat utsläppen, inte minst i södra Sverige. Sedan säger Monica Green att allt ännu inte är gjort, och det håller jag sannerligen med om. Jag konstaterar bara att en stor del av de insatser som just Monica Green frågade efter är på gång. Sedan vet jag inte riktigt vad Monica Green syftade på med det här att ministerrådet i EU och Europaparlamentet alltid säger nej till åtgärder för minskade utsläpp. Just nu är det stora åtgärder på gång, inte minst när det gäller krav på förbättrad avgasrening. Det som jag var missnöjd med, och som var ett faktum när jag precis hade tillträtt som minister, var att vi inte fick igenom tillräckligt skarpa krav i luftvårdsarbetet och i luftvårdsregleringen i Europa. Då betydde det också att jag på den punkten markerade mitt missnöje i EU. Det är också ett exempel på att vi ibland, när vi inte har lyckats komma tillräckligt långt, ställer kraven högt, också på våra europeiska kolleger. När det gäller partiklar redovisade jag i interpellationssvaret att vi kommer att lägga fram förslag som minskar partiklarna från till exempel dubbdäck. Det är alldeles självklart att det är en viktig insats. Därför ska den göras, och där bestämmer vi som tur är nationellt och lokalt.

Anf. 32 Monica Green (S)

Herr talman! Vad jag sade var att regeringens företrädare i Europaparlamentet, alltså de borgerliga företrädarna i Europaparlamentet, hittills har röstat nej till kommissionens förslag när det gäller att flytta fram positionerna och ha hårdare krav på bilindustrin. Det är Andreas Carlgrens partikamrater. Det som är så förvånande är att man inte ser att politiken hänger ihop internationellt. Det är därför som vi är med i EU, alltså för att vi vill flytta fram positionerna men också för att Sverige ska kunna ligga i framkant. Vi har haft en stark miljölagstiftning sedan 70- och 80-talen i Sverige. Trots att Moderaterna ofta röstade emot har vi drivit igenom en stark miljölagstiftning. Det har gjort att den svenska industrin i dag är mycket duktig på miljöteknik och kan exportera sitt miljöteknikkunnande. Därför är det viktigt att Sverige ligger i framkant och har tuffare miljökrav än EU men också att Sverige driver frågorna inom EU. Där kan Andreas Carlgren tala med sina partikamrater om att även de ska bli tuffare gentemot den starka bilindustrilobbyn. Andreas Carlgren säger att man har satsat så mycket mer. Men sanningen är att ni satsade på Östersjön och gjorde en jättestor grej av det, och Andreas Carlgren var väldigt nöjd. Då tog ni pengar som skulle satsas på den biologiska mångfalden. Andreas Carlgren fick mycket kritik för det. Nu har ni satsat på den biologiska mångfalden igen. Det är bra. Men varifrån tog ni pengarna? Jo, ni tog pengar som skulle satsas på att rena de förorenade områdena runt om i Sverige. Ni flyttar omkring pengarna och satsar inte några nya pengar för att vi ska komma till rätta med de miljöproblem som vi har i Sverige. Vi kan bli betydligt tuffare. Andreas Carlgren kan möjligen tala med sin kollega Anders Borg för att man ska se till att det blir mer pengar till miljöområdet. Det är möjligt att miljöministern där behöver lite draghjälp från mig för att kunna övertyga Anders Borg om att det behövs mer satsningar på miljön. Det hjälper jag gärna till med. Andreas Carlgren tycker att miljöbilspremien är jättebra. Det är naturligtvis en bra åtgärd. Men varför går man inte vidare, som Socialdemokraterna föreslår, så att även gamla bilar kan konverteras? När vi införde katalytisk avgasrening i Sverige var de borgerliga partierna visserligen mot det eftersom det skulle bli en snedvriden konkurrens och så vidare, men den drevs igenom ändå. Dessutom blev det möjligt att konvertera gamla bilar. Då flyttade vi fram positionerna. Det kan vi göra även nu när det gäller att se till att vi får bättre motorer i våra nuvarande bilar, i den bilpark som finns i dag. Det går att vidta åtgärder i fråga om den nuvarande bilparken. Men där vill Andreas Carlgren inte vara med, utan det handlar bara om de nya bilarna. Då blir det också en klassfråga vilka som kan vara med och bidra till en bättre miljö. Andreas Carlgren hänvisar till klimatet och att det är bra att vi gör något åt klimatet eftersom det även drar med sig annat. Det är bra. Men varför vill Andreas Carlgren inte ansluta sig till Klimatberedningens och Socialdemokraternas krav att utsläppen av växthusgaser ska vara 40 procent lägre 2020 än de var 1990? Vi har kommit en bit på väg, så vi skulle kunna klara det om bara viljan fanns.

Anf. 33 Andreas Carlgren (C)

Herr talman! Jag får väl ta detta som ett mycket gott betyg på mitt svar på interpellationen eftersom Monica Green behövde ta in alla andra områden som inte gällde just interpellationen för att verkligen visa att det ändå finns några brister i den politik som jag företräder. På samma sätt var det väl ett mycket högt betyg på alliansregeringen för att komma från en av oppositionsföreträdarna när Monica Green var tvungen att fly tillbaka till några misstag på 70- och 80-talen för att ändå drämma till med något eller i alla fall hitta några ledamöter i Europaparlamentet som inte hade gjort som de borde göra. Jag förstår att jag totalt sett ändå måste vara mycket nöjd med hur långt vi har kommit hittills. Jag kan också konstatera att vi är helt överens om behovet av en stark miljölagstiftning. Det kommer också att gälla i fortsättningen även om vi också kommer att rätta till de misstag som ibland har gjorts när man tror att stark miljölagstiftning är samma sak som mycket krånglig miljölagstiftning. Det tror däremot inte jag. Jag kan bara konstatera att när det gäller pengar och åtgärder har det aldrig skett så stora satsningar, vidtagits så många åtgärder och skett så stora verkliga förändringar i samhället vad gäller miljö och klimat som just nu under alliansregeringens tid. Vi arbetar också med fler ekonomiska styrmedel än bara ökade anslag. Ett exempel på det är just klimatskattepaketet som vi presenterade i höstbudgeten. Det är det mest miljöstyrande klimatskattepaket som någon gång har beslutats i Sverige, och vi kommer att fortsätta på den vägen. Också när det gäller det område som Monica Greens interpellation handlade om, luftföroreningarna inte minst i tätorterna, spelar det stor roll att vi höjde kväveoxidavgifterna. Det är också ett sätt att använda ekonomiska styrmedel för att rätta till bristerna. Monica Green var upprörd över villkoren när det gäller att konvertera gamla bilar så att de kan använda miljövänliga bränslen. Jag har inte alls varit mot det utan tvärtom sett till att ändra reglerna så att man numera lagligt kan konvertera sin bil för att kunna använda miljövänliga bränslen. Det är den förändringen som har skett. Det som vi har haft olika uppfattningar om är om man dessutom ska ge statliga bidrag för det. Jag tycker att det miljömässigt är en ineffektiv åtgärd. Därför har jag avstått från den. Jag ska summera vad som gäller i fråga om Monica Greens interpellation. Vi förbereder åtgärder när det gäller dubbdäcken. Vi genomför stora satsningar när det gäller cykling. Vi kommer att återkomma till dessa möjligheter i infrastrukturpropositionen. Som engagerad och entusiastisk cyklist kan jag inte tycka annat än att det är mycket bra. Till sist när det gäller olika åtgärdsprogram i våra tätorter driver vi just nu på för att åtgärdsprogrammen ska genomföras i de stora städerna, och vi genomför också ett mycket aktivt arbete på EU-nivå för att detta ska bli verklighet.

Anf. 34 Monica Green (S)

Herr talman! Om man ska skryta om att man är en entusiastisk cyklist får väl jag också göra det eftersom jag ska köra halva Vätternrundan om någon månad. Miljöministern säger att jag drog in alldeles för mycket i debatten och att det blev för stort. Men jag lyssnade på Andreas Carlgrens svar till mig och ställde motfrågor. I den förra interpellationsdebatten hängde Andreas Carlgren upp sig på att interpellanten lyssnade för lite och tittade för mycket i sitt manus. Nu lyssnade jag faktiskt och tog till mig det som Andreas Carlgren sade och tog upp det. Det var därför som den här frågan blev större än det som vi diskuterade från början. Miljöfrågan hänger faktiskt ihop med klimatet. Det är jätteviktigt för oss att vi omedelbart sätter in åtgärder för klimatet. Men miljöfrågan och dess följdeffekter är betydligt större än det som klimat- och växthuseffekten innebär. Det handlar om att människor dör och drar på sig sjukdomar redan i dag på grund av trafiken, bland annat handlar det om partiklar som åstadkoms av dubbdäcken. Det var därför som jag ville ha denna diskussion om vad vi kan göra för att människor varje dag ska känna ansvar för vad de kan göra. Kan man använda kollektivtrafiken? Finns det en tillräckligt bra kollektivtrafik som attraherar - som går i rätt tid, är snygg, lätt att använda och tillräckligt billig? Finns det andra vägar? Kan man cykla till jobbet? Varje dag borde människor tänka: Kan man ställa bilen hemma i dag? Kan man göra en insats för att en annan människa inte ska bli sjuk? Det var det som jag menade att vi skulle diskutera.

Anf. 35 Andreas Carlgren (C)

Herr talman! Jag kan bara till sist konstatera att jag inte alls har klagat. Jag kunde bara inte låta bli att påpeka att Monica Greens inlägg trots allt indirekt visade på ett mycket gott betyg på alliansens miljöpolitik. Dessutom håller jag med om hur viktigt det är att vi får renare luft i våra tätorter. Därför gav jag ett rätt utförligt svar på den punkten. Jag konstaterade också att väldigt många av de åtgärder som Monica Green efterfrågar är på gång. Med det tror jag också att vi kommer att kunna hitta bra lösningar så att vi en gång kommer att kunna stå här i riksdagen och tillsammans konstatera att det blev ganska bra.

den 9 april

Interpellation

2007/08:581 Luftföroreningarna och hot mot folkhälsan

av Monica Green (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Utsläpp från fordonstrafik står för en stor andel av de lokala utsläppen av luftföroreningar, som partiklar och kväveoxider. Det är naturligtvis mycket lokaliserat till de större städerna och tätorterna.

Det finns beräkningar som visar att en person som kör ensam i bilen och har maximalt fem kilometer till jobbet tur och retur står för ca 0,6 procent av de totala lokala emissionerna av partiklar respektive 0,2 procent av de lokala kväveoxiderna i respektive stad.

VMC, Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum, har utrett hur stora miljövinster som skulle uppnås om personer, boende i kommunen och med max fem kilometer till arbetsplatsen, i stället för att köra bil skulle cykla.

Uppvirvling och slitage av vägbanan står för den klart största andelen av partiklar. De luftföroreningar som transporteras lång väg spelar en stor roll för luftkvaliteten. Det finns naturligtvis även andra viktiga utsläppskällor än personbilar, exempelvis sjöfarten, arbetsmaskiner och lastbilar.

Luftföroreningarna som sprids genom trafiken är en faktor som innebär ohälsa. Om fler tar cykeln i stället för bilen vid korta transporter till jobbet skulle detta innebära omkring 50 färre förtida dödsfall i hjärt-kärlsjukdomar enligt ovanstående studie. Det är naturligtvis svårt att slå fast exakt vad ett minskat bilåkande och därmed minskat partikelutsläpp kan göra för folkhälsan, men de beräkningar som gjorts gör att man på goda grunder kan förutsätta att hälsovinsten av ökad cykling blir betydande.

Om man till detta lägger att goda exempel sprider sig som ringar på vattnet skulle ett förebyggande arbete för bättre folkhälsa genom cykling i storstäderna och tätorterna innebära stora vinster inom sjukvården.

Jag vill fråga om miljöministern är beredd att initiera diskussion och överväganden om sambandet mellan luftföroreningarna i våra större städer och tätorter och folkhälsan.

Jag vill också fråga om ministern kommer att ta initiativ till åtgärder som kan minska sjukdomar och dödsfall orsakade av luftföroreningar.