Luftföroreningarna och hot mot folkhälsan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 25 april 2008

Interpellation: Luftföroreningarna och hot mot folkhälsan

Interpellation 2007/08:581 av Green, Monica (s)

den 9 april

Interpellation

2007/08:581 Luftföroreningarna och hot mot folkhälsan

av Monica Green (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Utsläpp från fordonstrafik står för en stor andel av de lokala utsläppen av luftföroreningar, som partiklar och kväveoxider. Det är naturligtvis mycket lokaliserat till de större städerna och tätorterna.

Det finns beräkningar som visar att en person som kör ensam i bilen och har maximalt fem kilometer till jobbet tur och retur står för ca 0,6 procent av de totala lokala emissionerna av partiklar respektive 0,2 procent av de lokala kväveoxiderna i respektive stad.

VMC, Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum, har utrett hur stora miljövinster som skulle uppnås om personer, boende i kommunen och med max fem kilometer till arbetsplatsen, i stället för att köra bil skulle cykla.

Uppvirvling och slitage av vägbanan står för den klart största andelen av partiklar. De luftföroreningar som transporteras lång väg spelar en stor roll för luftkvaliteten. Det finns naturligtvis även andra viktiga utsläppskällor än personbilar, exempelvis sjöfarten, arbetsmaskiner och lastbilar.

Luftföroreningarna som sprids genom trafiken är en faktor som innebär ohälsa. Om fler tar cykeln i stället för bilen vid korta transporter till jobbet skulle detta innebära omkring 50 färre förtida dödsfall i hjärt-kärlsjukdomar enligt ovanstående studie. Det är naturligtvis svårt att slå fast exakt vad ett minskat bilåkande och därmed minskat partikelutsläpp kan göra för folkhälsan, men de beräkningar som gjorts gör att man på goda grunder kan förutsätta att hälsovinsten av ökad cykling blir betydande.

Om man till detta lägger att goda exempel sprider sig som ringar på vattnet skulle ett förebyggande arbete för bättre folkhälsa genom cykling i storstäderna och tätorterna innebära stora vinster inom sjukvården.

Jag vill fråga om miljöministern är beredd att initiera diskussion och överväganden om sambandet mellan luftföroreningarna i våra större städer och tätorter och folkhälsan.

Jag vill också fråga om ministern kommer att ta initiativ till åtgärder som kan minska sjukdomar och dödsfall orsakade av luftföroreningar.