Likhet inför lagen - även i praktiken

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 1 september 2022

Interpellation: Likhet inför lagen - även i praktiken

Interpellation 2006/07:495 av Hultqvist, Peter (s)

den 26 april

Interpellation

2006/07:495 Likhet inför lagen – även i praktiken

av Peter Hultqvist (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Av justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU8 framgår att systemet med rättshjälp och då särskilt när det gäller småföretagare ska utvärderas. I ett svar på frågan 2006/07:1035 från undertecknad ger ministern en bild av att utvärderingen är mer generell. Bland annat ska balansen mellan rättshjälpen och rättsskyddsförsäkringarna analyseras.

Grundproblemet i dag är att rättshjälpen i praktiken endast utnyttjas i ett fåtal fall. Företrädesvis brukar det handla om familjerättsliga ärenden. Rättsskyddet som är en del av hemförsäkringen är så utformat att det uppgår till tre basbelopp, ca 120 000 kronor.

När människor inte upplever att de har en sådan ekonomisk bas att de kan hävda sin rätt uppstår i praktiken en stark brist i rättssäkerheten. Det blir de med stora ekonomiska resurser som i praktiken kan pröva sin rätt i domstol. Detta är inte rimligt.

Enligt artikel 6 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheter slås vars och ens rätt till en rättvis rättegång fast. Utformningen av rättsskyddsförsäkringarna och rättshjälpen gör att likheten inför lagen inte gäller i praktiken. Jag anser att det är mycket allvarligt.

Min fråga till ministern är:

Avser ministern att särskilt ta initiativ till att aviserad utredning ska belysa och föreslå åtgärder mot den ojämlikhet inför lagen som i praktiken präglar dagens system med rättshjälp och rättsskydd?