Levande skärgård

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2017/18:548 Levande skärgård

av Magnus Oscarsson (KD)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Yrkesfisket spelar en viktig roll för skärgårdens näringsliv, kultur och attraktionskraft. Fisket i skärgården hotas i dag av brist på torsk och av en stor sälpopulation. Beståndet av gråsäl är nu uppe i omkring 50 000 djur och växer med 5-7 procent årligen. Även skarven tar stora mängder fisk, inte minst ål som är en starkt hotad art i dagsläget.

En förutsättning för en levande skärgård är att det finns yrkesfiskare som bedriver fiske även vintertid. Skärgården ska vara en hemmiljö för människor med boende, arbete och fritid, och inte reduceras till en attraktion som drar igång under sommaren och är stängd resten av året.

Unga fiskare har i dag svårt att få yrkesfiskelicens. Havs- och vattenmyndigheten avslår ansökningar om licenser även om dessa tillstyrks av länsstyrelsen (som endast är rådgivande). Detta medför att nyrekryteringen till yrket hindras. På sikt riskerar därmed det yrkesmässiga kustfisket att försvinna, vilket vore negativt ur såväl social som kulturell och ekonomisk synvinkel.

Det förefaller som om regeringens regleringsbrev till Havs- och vattenmyndigheten är för otydligt och innehåller för stort tolkningsutrymme för myndigheten när det gäller att neka nyetableringar av småskaliga och kustnära fiskeriföretag.

Sälen orsakar som bekant skador för yrkesfisket i form av konkurrens om fiskefångsten och förstörelse av fiskeredskap. På senare tid har vi också kunnat konstatera att sälen sprider parasiter bland fiskarna. I svaret på en skriftlig fråga från mig i början av året berättade statsrådet Bucht att regeringen i december 2017 haft rundabordssamtal om säl med ett flertal myndigheter och organisationer. Regeringskansliet övervägde då hur de synpunkter som framkommit under samtalet skulle hanteras. Det är brådskande att åtgärder för att skapa en hållbar förvaltning av sälbestånden vidtas.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till statsrådet Sven-Erik Bucht: 

 

1. Vad tänker regeringen göra för att fler unga yrkesfiskare ska få möjlighet att starta verksamhet? 

2. Vad tänker regeringen göra för att säkerställa ett lönsamt kustfiske i framtiden?

3. Avser regeringen att vidta åtgärder för att främja det småskaliga och kustnära yrkesfisket, exempelvis genom tydligare styrning i regleringsbrev till berörda myndigheter? 

4. Vad tänker regeringen göra åt de stora sälbestånd som äter stora mängder fisk och samtidigt sprider sälmask bland fiskarna?