Till innehåll på sidan

Lärares anmälningsplikt när det gäller papperslösa barn

Interpellationsdebatt 24 mars 2023

Protokoll från debatten

Anföranden: 9

Anf. 1 Statsrådet Lotta Edholm (L)

Herr talman! Aylin Fazelian har frågat mig om jag avser att agera för att genomföra anmälningsplikten inom skolan även om den skulle konstateras bryta mot barnkonventionen och alla barns rätt till utbildning och om jag avser att agera för att genomföra anmälningsplikten inom skolan även om den skulle leda till att lärare lämnar läraryrket. Aylin Fazelian har också frågat mig om jag avser att agera för att genomföra anmälningsplikten inom skolan även om den skulle bedömas vara oförenlig med yrkesetiken om att arbeta för alla elevers bästa, om jag avser att verka för att införa konsekvenser för de lärare som inte anmäler elever om förslaget blir verklighet och vad konsekvenserna i så fall skulle bestå av.

I Tidöavtalet anges politiska reformer på området migration och integration. Bland annat ska det lämnas förslag till en ordning med informationsutbyte och anmälningsplikt mellan Polismyndigheten och myndigheter som kan antas komma i kontakt med personer som befinner sig i landet utan tillstånd. Målsättningen med en anmälningsplikt är att bekämpa skuggsamhället och att få kontroll över vilka som befinner sig i Sverige. Vidare anges att det kan finnas situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden, till exempel i sjukvården. Undantag från informationsplikten behöver därför utredas närmare.

Samtliga förslag som regeringen kommer att lägga fram till riksdagen kommer att vara i enlighet med de bindande internationella regler som Sverige har åtagit sig att följa. Det innebär bland annat att ett förslag om anmälningsplikt behöver vara förenligt med FN:s konvention om barnets rättigheter - barnkonventionen - vari bland annat barnets rätt till utbildning slås fast. Barnkonventionen har sedan den 1 januari 2020 ställning som svensk lag.

Min och regeringens inställning är att skolan ska vara en trygg plats för elever, lärare och övrig personal inom skolväsendet.


Anf. 2 Aylin Fazelian (S)

Herr talman! Det svar vi fick av skolminister Lotta Edholm var självmotsägande. Det går inte att säga å ena sidan att man står upp för alla barns rätt till utbildning, å andra sidan att lärarna ska anmäla de papperslösa barn som kommer till klassrummet. Det går inte att å ena sidan säga att skolan ska vara en trygg plats för lärare och övrig personal, å andra sidan tvinga på dem långtgående bördor som de inte vill ha, särskilt när våra lärare redan är pressade och kommer att bli ytterligare belastade till följd av att denna regering inte skjuter till resurser till välfärden och att nedskärningar inom skolan kommer att vänta.

Detta är allvarligt. Om angiverilagen i Tidöavtalet blir verklighet skulle det innebära ett tvång för en rad yrkesgrupper att rapportera och ange papperslösa. Det är ett förslag som med rätta har mötts av massiv kritik från fackförbund och barnrättsorganisationer.

Bland landets lärare är oron särskilt utbredd. Lärare vill vara lärare och fokusera på pedagogik och lärande, inte tvingas agera informatör åt Migrationsverket eller polisen. Förslaget till lag rubbar dessutom lärares yrkesutövning med konsekvensen att lärarna hamnar i en position där de känner att de måste bryta mot lagen.

Låt mig också påminna skolministern om att det faktiskt står i lärarnas yrkesetiska regler att eleverna ska vara i centrum och att lärare ska vara varsamma med att vidarebefordra information när det inte är för elevernas bästa.

Det är sorgesamt att regeringsunderlagets största parti, Sverigedemokraterna, så tydligt dikterar över regeringsunderlagets minsta parti, Liberalerna, som på papperet styr över Utbildningsdepartementet. Till ingens förvåning har Sverigedemokraterna länge drivit politiska förslag om angiveri; det ligger så att säga i detta partis rötter. Mer anmärkningsvärt är att Liberalerna har accepterat denna politik.

Skolminister Lotta Edholm behöver svara på om hon kommer att stoppa detta lagförslag. Det bryter mot barns grundläggande rätt och friheter. Det bryter mot liberala värden. Det bryter mot barnkonventionen och internationell rätt. Det lägger dessutom en enorm börda på våra kommande och nuvarande lärare.

Liberalerna sa sig en gång vara rösten för frihet och grundades just för att motverka den här typen av politik. Nu verkar Liberalerna ha blivit enbart Sverigedemokraternas svans.

Min fråga till skolministern är vem hon väljer att lyssna på. Kommer hon att lyssna på Sacos, Sveriges Lärares och barnorganisationernas krav på att dra tillbaka detta politiska förslag, eller är det Sverigedemokraterna hon kommer att lyssna på?


Anf. 3 Patrick Reslow (SD)

Herr talman! Låt mig först rikta ett tack till statsrådet för svaret.

Denna debatt är ju ganska märklig. I Sverige har vi ett asylsystem som ska bygga på rättssäkerhet - antingen får man bifall till att vara kvar i landet, och får då uppehållstillstånd, eller så får man avslag. Får man avslag ska man lämna landet. Ibland får detta förberedas, eftersom det kan vara så att personen inte kan åka hem direkt.

De personer som stannar kvar trots avslag är illegala invandrare. De har då ingen rätt att vara i landet, enligt internationella konventioner. Detta är precis samma internationella konventioner som Aylin Fazelian nyss hänvisade till.

Ska vi inte ha ett rättssäkert asylsystem? Är det detta som är meningen?

När Stefan Löfven var statsminister sa han att om man har fått ett nej ska man lämna landet. Är det något annat som gäller för Socialdemokraterna nu?

Denna fråga handlar också om trygghet för elever, föräldrar och lärare. De ska veta vem som befinner sig i klassrummen och på skolgårdarna. De har rätt att veta att de personer som befinner sig på skolan också har rätt att vara där.

Det är också en fråga om barnets bästa. Här påstås att en anmälningsplikt skulle gå emot barnets bästa. Men det handlar om att ta hänsyn till barnet. Man vet ju inte hur hemförhållanden och boendesituation ser ut. Vi måste tänka på barnet. När det blir anmälningsplikt mot barn som vistas illegalt i landet och går i en skola kan samhället också sätta in åtgärder. Men detta vill Socialdemokraterna inte veta av.

Att man attackerar anmälningsplikten är kanske det mest anmärkningsvärda. Redan i dag har stora delar av offentlig sektor anmälningsplikt. Lärare och vårdpersonal måste göra orosanmälan. Men när det gäller illegala invandrare ska anmälningsplikt helt plötsligt inte få finnas, för då är det en angiverilag, vilket strider mot yrkesetiken. Tänk om man upptäcker att det finns skäl för en orosanmälan när det gäller ett illegalt barn? Ska man då inte kunna anmäla? Det är ju helt absurt.

Det är också absurt att Socialdemokraterna understöder argument att man inte ska följa eventuell lagstiftning. Skulle detta bli lagstiftning förutsätter vi att all personal som har att följa lagen också följer den. Annars driver man bort från demokratin. Personer som jobbar i offentlig sektor, och framför allt lärare som kanske undervisar om demokrati, ska följa demokratins spelregler. Det måste vi vara väldigt tydliga med.

Till sist några ord om barnkonventionen. Ingenstans i barnkonventionen står det var och hur utbildning ska bedrivas. Det enda som står är att alla barn har rätt till utbildning. Det strider alltså inte mot barnkonventionen att införa en anmälningsplikt. Utbildningen kan genomföras precis var som helst. Så funkar det redan i dag för barn som sitter på Sis-hem eller liknande och för barn som flyttas från en kommun till en annan. Det är den ansvariga myndighetens uppgift att se till att undervisning sker på lämpligt ställe.


Anf. 4 Statsrådet Lotta Edholm (L)

Herr talman! Jag kanske ska säga några ord om bakgrunden till den utredning det handlar om. Under många år har vi sett ett skuggsamhälle växa fram där människor lever utanför svensk lagstiftning och utan rätt att befinna sig i Sverige, vilket har lett till stora problem. Inte minst utnyttjas människor i ett system där de inte har rätt att vara, och de som drabbas värst är givetvis barnen.

Med det sagt skriver vi i Tidöavtalet att det kommer att finnas fall där en anmälan strider mot ömmande värden, och för mig är det fullständigt självklart att Sverige ska följa svensk lagstiftning och de internationella konventioner Sverige har anslutit sig till.

Sverige har dessutom gjort barnkonventionen till lag, det vill säga lagt in hela barnkonventionen i den svenska lagstiftningen. Självfallet kommer barnkonventionen även fortsättningsvis att gälla i Sverige.


Anf. 5 Aylin Fazelian (S)

Herr talman! Jag kan inte tolka ministerns svar som något annat än att hon står fast vid lagförslaget som kommer att tvinga offentliganställda inom välfärden att ange papperslösa. Det duger inte att utreda ett antal undantag; detta lagförslag behöver skrotas i sin helhet! Det är de rättsvårdande myndigheterna som ska sköta detta. Våra lärare ska inte behöva ange sina elever.

Det är fegt av skolministern att ducka för mina frågor med argumentet att en utredning kommer att tillsättas. Frågorna är fortfarande många, och de blir fler av att också Sverigedemokraterna deltar i debatten för att hålla skolministern i schack.

Vad händer med den lärare som vägrar anmäla sin elev? Blir den sparkad? Förlorar den sin lärarlegitimation? Många lärare känner stor oro, och flera vittnar om att de hellre säger upp sig än anmäler ett barn.

En lärare har valt att uttrycka det med följande ord: "Nej, jag kommer aldrig någonsin så länge jag lever att ange ett barn som vistas utan tillstånd i mitt klassrum. Det är inte mitt jobb. Det strider emot den yrkesetik jag värnar. De får hellre ta min lärarlegitimation, begära in mina nycklar och be mig städa mitt skrivbord. Jag får söka nytt jobb, bli brevbärare, telefonförsäljare eller vad som helst. För den dagen vi lärare ska agera agenter och spioner åt Migrationsverket har jag inget längre kvar att göra i svensk skola. Då får jag be att tacka för mig. Och jag tror inte att jag är ensam. Jag tror att vi är många som vägrar att ange våra elever."

Ett enat Saco, samtliga 21 fackförbund, är tydligt med att deras medlemmar inte vill se det här förslaget bli verklighet och att det skulle leda till stor negativ inverkan på arbetsmiljön för offentliganställda.

Kritiken från stora delar av samhället är stor. Men, herr talman, något som fastnat särskilt hos mig är min egen pappas ord. När jag beskrev lagförslaget om angiveri var han tyst en stund. Sedan skakade han på huvudet och sa: "Aylin, inte ens i Iran."

Min pappa var lärare när han levde i Iran, och det förtryck och det berövande av mänskliga rättigheter som sker i den diktaturen är ofattbart. Men inte ens i Iran tvingas lärare att ange sina elever.

Detta borde mana skolministern till eftertanke.


Anf. 6 Patrick Reslow (SD)

Herr talman! Jag blir lite konfunderad när Aylin Fazelian jämför Sverige med en diktatur i Mellanöstern. Jag vet inte vad man har för referensramar i Socialdemokraterna i dag om man gör sådana jämförelser.

Nej, Sverigedemokraterna håller inte skolministern i schack. Jag är här för att betona att det är viktigt med ett rättssäkert samhälle och att veta vem som är i landet. I dag befinner sig alltför många människor i landet utan att vi vet vilka de är. Vi ska veta vem som är här; det är det som det handlar om.

Alla som kommer i kontakt med illegala personer inom exempelvis skola och sjukvård ska som huvudregel ha en anmälningsplikt. Denna anmälningsplikt skiljer sig inte från dagens plikt att anmäla vid oro för att ett barn far illa i hemmet, och den anmälningsplikten hör jag ingen klaga på.

Vad händer med den lärare som inte följer lagen, frågar Aylin Fazelian. Ska den läraren säga upp sig? Ja, kanske det. Vill man inte följa svensk lagstiftning är man ingen bra lärarrepresentant, och står man inte upp för demokratiskt fattade beslut är man ingen bra lärarrepresentant. Kanske ska man då fundera på att göra något annat. Det har Aylin Fazelian rätt i, och det kan jag ställa mig bakom.

Det är viktigt att vi får till stånd en lagstiftning på detta område av just de skäl jag nämnt. Men framför allt handlar det om det som skolministern uttrycker mot slutet av sitt svar: trygghet och säkerhet för alla inblandade. Sedan får en utredning ta reda på var gränserna ska gå, hur utförandet ska ske och vem som ska ha den formella plikten.

Men en sak är säker: Barnkonventionen står inte i strid med detta, för barnkonventionen talar bara allmänt om rätten till utbildning och inte var utbildningen ska äga rum.


Anf. 7 Statsrådet Lotta Edholm (L)

Herr talman! Aylin Fazelian säger att förslaget bör skrotas i sin helhet. Nu finns det ju inget förslag, utan det ska tillsättas en utredning i de här frågorna. Och jag är lite förvånad över att Socialdemokraterna så här tidigt tar avstånd från en hel utredning som handlar om hur man faktiskt ska bekämpa det skuggsamhälle som finns i Sverige och som jag tror att också Socialdemokraterna ser och tycker är djupt problematiskt. Utredningen kommer att fokusera på hela detta problematiska område, inte bara den del som handlar om hur man ska se till att barn får sina rättigheter tillgodosedda i Sverige. Jag har inte uppfattat att Socialdemokraterna tidigare har gjort ett sådant avståndstagande från detta i sin helhet.

Men frågan kommer att utredas; det är otroligt viktigt. Det är också viktigt att Sverige står fast vid de konventioner vi har skrivit under och givetvis även svensk lagstiftning, där numera barnkonventionen ingår som en viktig del.


Anf. 8 Aylin Fazelian (S)

Herr talman! Den som någon gång har tänkt att Sverigedemokraterna är ett parti för landets löntagare borde lyssna på den här debatten. Patrick Reslow och Sverigedemokraterna var otroligt tydliga: Ställer man inte upp på de här uppgifterna - till exempel om lärare inte vill ange sina elever - får man säga upp sig. Då hör man inte hemma i skolan.

Det är verkligen magstarkt. Det är att lägga en börda på landets redan enormt pressade lärare att låta dem syssla med uppgifter som de inte vill syssla med. Det är inte att hålla de offentliganställda i Sverige om ryggen.

Det ligger i skolministerns makt att stoppa det här från att ens bli en utredning. För det strider mot grundläggande värderingar. Det är inte förenligt med internationell rätt och barns rätt till utbildning. Det ligger i skolministerns makt att redan nu kasta det här i papperskorgen, inte låta det gå till en utredning och inte låta det bli politisk verklighet.

Låt mig sammanfatta: Det är ett förslag som bryter mot barnkonventionen, eftersom det bryter mot alla barns rätt till utbildning. Det är ett förslag som innebär en risk för att lärare lämnar läraryrket i en tid då vi har en enorm lärarbrist. Det är ett förslag som hotar tryggheten och villkoren för breda löntagargrupper i Sverige.

Nog får vara nog! Sveriges lärare vill vara lärare. De vill inte syssla med angiveri. Det här behöver genast kastas i papperskorgen, och det ansvaret vilar på skolministerns axlar.


Anf. 9 Statsrådet Lotta Edholm (L)

Herr talman! Nu anser Aylin Fazelian att det inte ens bör bli en utredning. Jag är faktiskt lite förvånad. Jag trodde att Socialdemokraterna tyckte att skuggsamhället är ett problem och att man måste göra något åt detta. Det vi diskuterar nu är en del av detta, men utredningen som helhet är ju mycket mer omfattande. Men, som sagt, den är inte tillsatt än, och jag ser fram emot att vi får direktiven så att vi kan diskutera dem.

För mig är det fullkomligt glasklart att barnkonventionen gäller, liksom annan svensk lagstiftning, och då måste vi också se till barnets bästa. Men utredningen handlar om något helt annat och något mycket större än så, nämligen hur vi ska bekämpa det skuggsamhälle som faktiskt är ett stort hot mot enskilda individer i Sverige. Det är ett skuggsamhälle där kvinnor och barn utnyttjas på ett fullkomligt vansinnigt sätt och som jag anser att vi måste göra något åt. Vi kan inte ha tusentals människor som lever under jord, som tvingas vara beroende av andra människor och som får arbeta praktiskt taget som slavar i Sverige. Vi har faktiskt också ett ansvar för att se till att det förändras.

Men, som sagt, barnkonventionen gäller och svensk lag gäller. Det kommer att avspeglas i de lagförslag som så småningom kommer. För det är viktigt att komma ihåg att vi inte har lagt fram några som helst förslag i den här riktningen än.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2022/23:249 Lärares anmälningsplikt när det gäller papperslösa barn

av Aylin Fazelian (S)

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

I Tidöavtalet mellan Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna finns ett förslag om en lag som kan leda till att lärare blir skyldiga att anmäla papperslösa barn.

Tidöavtalet anger att ”kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd”. Om lagen blir verklighet innebär det med andra ord att lärare kan tvingas rapportera elever till polis och migrationsmyndigheter.

Många lärare känner stor oro, och flera vittnar om att de hellre säger upp sig än anmäler ett barn. En lärare har valt att uttrycka det med följande ord:

”Nej, jag kommer aldrig någonsin så länge jag lever att ange ett barn som vistas utan tillstånd i mitt klassrum. Det är inte mitt jobb. Det strider emot den yrkesetik jag värnar. Man får hellre ta min lärarlegitimation, begära in mina nycklar och be mig städa mitt skrivbord. Jag får söka nytt jobb, bli brevbärare, telefonförsäljare eller vad som helst. För den dagen vi lärare ska agera agenter och spioner åt migrationsverket har jag inget längre kvar att göra i svensk skola. Då får jag be att tacka för mig. Och jag tror inte att jag är ensam. Jag tror att vi är många som vägrar att ange våra elever.”

Förslaget har också mötts av stor kritik från skolledare och fackförbund. Lärarförbundet har varit mycket tydliga och uppmanar sina medlemmar att inte anmäla barn, även om en sådan lag skulle vara på plats. Lärarnas yrkesetiska råd riktar också mycket skarp kritik och pekar på att det inte är lärares uppdrag att ange barn. Det står i lärares yrkesetiska regler att elever ska vara i centrum och att lärare ska vara varsamma med information om eleverna och inte vidarebefordra information som inte är för elevernas bästa. Sprider man den här typen av information om elever kommer det att skada relationen till eleverna, vilket i sin tur försvårar undervisning och elevers lärande, konstaterar det yrkesetiska rådet.

Lärare vill vara lärare, inte agera informatörer åt till exempel Migrationsverket eller polisen. Förslaget till lag rubbar grunden för lärares yrkesutövning, med konsekvensen att lärare hamnar i ett läge där de känner att de måste bryta mot lagen.

Också barnrättsorganisationer uttrycker stor oro kring regeringens repressiva åtgärder och hårdare tag mot barn och ifrågasätter hur förslaget är förenligt med barnkonventionen, som sedan år 2020 är svensk lag och bland annat anger alla barns rätt till utbildning.

Justitieutskottets ordförande Richard Jomshof från Sverigedemokraterna har svarat att alla offentliganställda kan bli skyldiga att rapportera papperslösa barn. Skolminister Edholm har inte svarat på frågor om hur hon ser på lagförslaget, trots att det bryter mot liberala värden och mot barns grundläggande fri- och rättigheter.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

  1. Avser statsrådet att agera för att genomföra anmälningsplikten inom skolan även om den skulle konstateras bryta mot barnkonventionen och alla barns rätt till utbildning?
  2. Avser statsrådet att agera för att genomföra anmälningsplikten inom skolan även om den skulle leda till att lärare lämnar läraryrket?
  3. Avser statsrådet att agera för att genomföra anmälningsplikten inom skolan även om den skulle bedömas vara oförenlig med yrkesetiken om att arbeta för alla elevers bästa?
  4. Om förslaget blir verklighet, avser statsrådet att verka för att införa konsekvenser för de lärare som inte anmäler elever, och vad skulle konsekvenserna i så fall bestå av?