Lantmäteriets verksamhet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2018/19:53 Lantmäteriets verksamhet

av Lars Beckman (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Beslut i ärenden om bygglov eller förhandsbesked ska tas av kommunerna inom tio veckor. Sedan årsskiftet gäller att kommunerna måste sänka bygglovavgiften rejält om denna maxtid överskrids. Förutom tiden för bygglov är tiden för fastighetsbildning mycket viktig då det gäller plangenomförandeskedet. Lantmäteriets rapport i juni 2018 till regeringen visade att det i genomsnitt under första halvåret 2018 tog 63 veckor från ansökan till myndighetsbeslut om fastighetsbildning. Rapporten förra året visade på stora variationer mellan myndigheterna rörande förrättningshandläggningen, vilket medför en ojämn servicenivå för medborgare, företag och myndigheter beroende på var i landet förrättningarna sker. Handläggningstiden för avslutade ärenden varierade med mellan 23 och 146 veckor (medelvärde för första kvartalet 2018).

Den genomsnittliga handläggningstiden för samtliga myndigheter uppgick då till 48 veckor. Handläggningstiden för det statliga Lantmäteriet låg då något över genomsnittet. Långa väntetider och handläggningstider i förrättningsverksamheten är ett mycket stort problem som diskuterats i riksdagen under hela föregående mandatperiod. I Boverkets rapport Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn, som kom i december,redovisas bland annat resultat från Boverkets samtal med branschaktörer och djupintervjuer. I rapporten står det att det framförs också att handläggningstiderna hos det statliga Lantmäteriet ökat och blivit ett allt större problem. Ansökningar fastnar i årslånga köer, vilket bland annat leder till ett fördröjt och fördyrat bostadsbyggande.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

  1. Vad avser statsrådet och regeringen att göra under kommande tid för att handläggningstiderna på Lantmäteriet ska minska väsentligt?
  2. Är statsrådet beredd att vidta några åtgärder för att ge kommunerna möjligheter att lösa dagens problem själva med kommunal lantmäteriförrättning?