Lantmäteriets handläggningstider

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 6 februari 2018

Interpellation: Lantmäteriets handläggningstider

Interpellation 2017/18:282 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2017/18:282 Lantmäteriets handläggningstider

av Lars Beckman (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Enskilda vägar utgör den allra största delen av Sveriges vägnät. Det rör sig om totalt 44 000 mil, varav endast 7 800 mil får statsbidrag. Det finns 35 000 samfällighetsföreningar som förvaltar enskilda vägar, och över 2 miljoner fastigheter har andel i skötseln av dessa vägar.

Fastigheternas andelstal är i mycket stor utsträckning inaktuella, och uppgifter i fastighetsregistret om andelstal saknas eller är felaktiga. Det beror på att nya fastigheter har tillkommit och att användningen av fastigheter förändrats utan att andelstalen ändrats.

Kartläggningar visar att minst 5 000 lantmäteriförrättningar skulle behöva göras varje år för att åtgärda felaktigheterna i andelstalen. Lantmäteriet klarar i dag inte av att hantera så många omprövningsförfattningar till skäliga kostnader och inom ramen för rimliga handläggningstider.

I tidningen Dagens Samhälle den 7 december beskrivs att Trafikverket vill lämna över ansvaret för fler vägar ute i kommunerna i enlighet med RÄV-programmet (RÄV= Rätt väghållaransvar), vilket detta skapar stora reaktioner, oroliga fastighetsägare och protesterande kommuner.

Det aktualiserar att de stora problemen med uteblivna och även försenade och dyra lantmäteriförrättningar nu behöver lösas. Sedan lång tid ligger ett konkret förslag hos Regeringskansliet med förenklingar för att snabba på och sänka kostnaderna för ändra andelstalen. Ett stort antal motioner ligger nu här i riksdagen med förslag till en lagöversyn.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Vilka åtgärder vidtar statsrådet i sin tjänsteutövning för att korta handläggningstiderna för Lantmäteriförrättningar när det gäller enskilda vägar?