Lagändringar rörande jäv och bisyssla i offentlig förvaltning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 december 2006

Interpellation: Lagändringar rörande jäv och bisyssla i offentlig förvaltning

Interpellation 2006/07:138 av Hultqvist, Peter (s)

den 7 december

Interpellation

2006/07:138 Lagändringar rörande jäv och bisyssla i offentlig förvaltning

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Under hösten har lämpligheten i kommunministerns aktieinnehav i en privat vårdkoncern som gör miljonaffärer med kommuner uppmärksammats. Enligt utsagor av statsrådet själv föreligger dock inget jävsförhållande. Kring detta förs en politisk debatt i särskild ordning.

Men det är intressant att studera hur det ser ut rent formellt för statstjänstemän med myndighetsansvar.

I lagen om offentlig anställning (1994:260) anges i 7 § villkoren för bisyssla för offentligt anställda:

7 § En arbetstagare får inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende.

Lagen om offentlig anställning gäller dock inte statsråd. Aktieinnehav i sig utgör ingen verksamhet i lagens mening. Men när den i statsrådets fall är upp mot 30 % av det totala aktiekapitalet utgör ägandet i sig att ägaren får ett stort inflytande över verksamhetens inriktning och företrädare.

Rättsfall visar att innehav av aktier i konkurrerande verksamhet i sig kan vara arbetsrättsligt grundade skäl för uppsägning. I en dom från AD (2003 nr 84) konstateras att en arbetstagare som under sin anställningstid för egen räkning förvärvat aktiemajoriteten i ett med arbetsgivaren konkurrerande bolag har åsidosatt sin lojalitetsplikt enligt anställningsavtalet.

Om lagen om offentlig anställning hade gällt för statsråd hade det därför, enligt min mening, varit omöjligt för statsrådet Odell att ha bägge de roller han har nu, dels som aktieägare i företag som gör miljonaffärer med svenska kommuner och som står under tillsyn av länsstyrelsen, dels som minister med ansvar för kommuner och länsstyrelser.

Min fråga till statsrådet är därför:

Avser statsrådet att initiera några förändringar i ovan nämnda lagar så att alla statligt anställda får samma möjligheter som statsrådet själv att delta i ekonomisk verksamhet inom det område där man också har myndighetsansvar?