Kvinnor i bolagsstyrelser

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 3 juni 2008

Interpellation: Kvinnor i bolagsstyrelser

den 13 maj

Interpellation

2007/08:733 Kvinnor i bolagsstyrelser

av Berit Högman (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Kravet på högre kvinnlig representation i bolagsstyrelser har funnits i många år. När det gäller aktiebolag i vilka staten har ett bestämmande inflytande hade den tidigare regeringen ställt upp delmålet att andelen kvinnliga styrelseledamöter skulle vara minst 40 procent år 2003. Målet uppnåddes genom ett kontinuerligt och systematiskt nomineringsarbete.

Den kvinnliga representationen i statliga styrelser nu är 49 procent.

Men fortfarande är det svårt för kvinnor att ta sig upp till de privata bolagens ledningsgrupper och styrelser. Djupt rotade traditioner och värderingar är ofta skälet till att kvinnor hindras att ta sig till toppen inom näringslivet. För det är inte så att kvinnor har lägre kompetens, lägre utbildning eller kortare arbetslivserfarenhet. Den kvinnliga representationen i bolagsstyrelserna har förbättrats något under senare år men är fortfarande ojämställd. Vi kan konstatera att denna förändring aldrig hade skett utan den debatt och det hot om lagstiftning som den förra regeringen med sina samarbetspartier initierade.

Den socialdemokratiska regeringen gav i juni 2005 en sakkunnig person i uppdrag att överväga frågan om en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser. Uppdraget redovisades i maj 2006 i departementspromemorian (Ds 2006:11) Könsfördelningen i bolagsstyrelser. I promemorian föreslås bland annat regler i aktiebolagslagen om könsfördelningen i styrelser för publika aktiebolag. Den nuvarande regeringen har beslutat att avskriva förslagen i departementspromemorian.

Mina frågor till näringsminister Maud Olofsson blir därför:

Vilka initiativ avser näringsministern att vidta för att uppnå en bättre könsfördelning i bolagsstyrelser i bolag som inte är statliga?

Vilken tidsplan har näringsministern för detta arbete?