Kultursamverkansmodellen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Kultursamverkansmodellen

Interpellation 2012/13:155 av From, Isak (S)

den 27 november

Interpellation

2012/13:155 Kultursamverkansmodellen

av Isak From (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Riksdagen fattade i december 2009 beslut om att införa en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet. Enligt modellen ska landstingen/regionerna, i samverkan med länets kommuner och kulturlivet, ta fram en regional kulturplan som utgör underlag för statens bidragsgivning. En fråga som riskerar ge långtgående konsekvenser för den regionala kulturplaneringen är regeringens senfärdiga hantering av scenkonstpensionerna.

Sedan 2009 har det funnits ett förslag på hur de statliga scenkonstpensionerna ska kunna finansieras i framtiden, men regeringen har dröjt med att besluta om hur pensionssystemet ska förändras. Nuvarande system innebär att scenkonstorganisationerna har stora och oöverskådliga kostnader som gör det svårt att planera verksamheten.

Pensionskostnaderna för den enskilda teatern/operan blir så orimligt höga att institutioner som Norrlandsoperan, Västerbottensteatern eller Värmlandsoperan redan behövt och kommer att behöva skära ned i repertoaren ytterligare om inte denna fråga snart får en lösning. Med beaktande av de regionala institutionernas betydelse för det regionala kulturlivet så är pensionskostnaderna en betydande fråga för det regionala kulturlivet och på så vis också en betydande fråga i den regionala samverkansmodellen.

Vilka åtgärder tänker kulturministern vidta för att inte den senfärdiga hanteringen av scenkonstpensionerna ytterligare ska drabba samverkansmodellen och möjligheterna till ett varierat kulturutbud i hela landet?

I budgeten för år 2013 fanns ingen uppräkning av nivån i samverkansmodellen; när är det enligt kulturministerns ställningstagande motiverat med en ökning av den statliga finansieringen av den regionala kulturen?