Till innehåll på sidan

Kravaller i svenska städer

Interpellationsdebatt 29 juni 2022

Protokoll från debatten

Anföranden: 6

Anf. 1 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Fru talman! Tobias Andersson har frågat mig hur jag avser att verka för att upplopp som de som skedde under påskhelgen i flera svenska städer inte händer igen samt hur jag inom mitt ansvarsområde avser att verka för att garantera grundlagsstadgade rättigheter.

Det ska inte råda någon tvekan om att demonstrationsfriheten i Sverige är fundamental. I vårt land är det tillåtet att uttrycka åsikter även om vi kan tycka att det som sägs eller görs är både fel och provocerande.

Vi måste markera kraftigt mot alla angrepp på polisen och annan blåljuspersonal. Polisanställda ska vara skyddade när de utför sitt arbete. Det urskillningslösa våld som riktades mot poliser under påskhelgen i flera svenska städer var ett angrepp på hela vårt demokratiska samhälle. Den typen av agerande accepteras inte. De ansvariga ska gripas, dömas och få sina rättmätiga straff.

När det handlar om vilken typ av utrustning Polismyndigheten har behov av är det inte en fråga för regeringen eller mig som minister att avgöra. Det är myndigheten som bedömer vilka behov som finns och vilken utrustning som behöver införskaffas. Polismyndigheten har också aviserat att en översyn av utrustningsbehovet kommer att genomföras inom myndigheten. Från regeringens sida ska vi förstås se till att Polismyndigheten har förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Vidare är det upp till Polismyndigheten att avgöra vilken taktik och kompetens som bedöms behövas för att hantera olika situationer och för att lösa polisiära uppgifter. Det är också Polismyndighetens uppgift att pröva om förutsättningarna för att ge tillstånd till demonstrationer eller andra allmänna sammankomster är uppfyllda. Polismyndigheten bedömer varje tillståndsansökan utifrån omständigheterna i det enskilda fallet och har även möjlighet att meddela de villkor som behövs för att upprätthålla ordning och säkerhet vid sammankomsten. Sedan påskhelgen har Rasmus Paludan vid flera tillfällen kunnat uttrycka sina åsikter, med polisens tillstånd och utifrån vissa villkor, utan att situationen urartat på samma sätt som skedde under påsken.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Vi behöver nu dra lärdom av hanteringen och orsakerna till händelseutvecklingen under påskhelgen för att undvika att något liknande sker igen.

Rikspolischefen har redan tillsatt en extern utvärdering under ledning av den tidigare chefen för den militära underrättelsetjänsten, Must. Såväl interna som externa och fackliga företrädare samt representanter från Polismyndighetens skyddsorganisation kommer att ges möjlighet att delta i arbetet. En extern utvärdering har av rikspolischefen bedömts vara ett snabbt och effektivt sätt att gå till botten med hur upploppen under påsken hade kunnat förebyggas. Även orsakerna till händelseutvecklingen och polisens metoder ska kartläggas samt vilka lärdomar som kan dras av det som hände.

Därtill har riksdagen också uttalat att man vill tillsätta en större utredning med anledning av påskens händelser. Ett arbete kommer därför att påbörjas i Regeringskansliet med att ta fram direktiv till en sådan utredning.


Anf. 2 Tobias Andersson (SD)

Fru talman! Linköping, Norrköping och Örebro drabbades av våldsamma korankravaller i mitten av april. När jag skrev denna interpellation fanns det fortfarande risk för att fler städer skulle drabbas i närtid.

Orsaken bakom upploppen, som snudd på ödelade hela stadsdelar, var decennier av politisk inkompetens och feghet. En okontrollerad massinvandring tillsammans med obefintliga krav på anpassning och en kriminalpolitik lämpad för det forna, trygga Sverige hade resulterat i de krutdurkar som antändes runt om i Sverige under påskhelgen.

Gnistan som antände krutdurkarna var den dansk-svenske politikern Rasmus Paludan. Hans okonventionella tillvägagångssätt för att generera uppmärksamhet har bestått i att han håller tal och antingen uttrycker att han ska, försöker eller lyckas bränna en koran. Detta är saker som man får göra, även offentligt, om man har sökt och fått tillstånd för det, vilket Paludan hade. Man kan tycka vad man vill om tillvägagångssättet. Själv väljer jag andra medel. Men sin poäng lyckades han onekligen bevisa.

När poliser tvingas retirera, blir skadade i hundratal och får sin utrustning stulen och sina bilar uppeldade har något brustit i Sverige. Majoritetssamhället har fått ge vika för minaretsamhället. Parallellsamhällen har etablerat dominans och visat att det inte är staten som äger våldsmonopolet i deras områden. Grundlagsstadgade rättigheter har inte kunnat utnyttjas. Så kan vi naturligtvis inte ha det.

Sverigedemokraterna verkar för fler poliser med bättre verktyg och mer resurser. Vid upplopp som dessa hade polisen, utöver fler kollegor på plats, behövt vattenkanoner, gummikulor och ordentligt med tårgas för att bättre kunna kuva våldsverkarna - något vi kan konstatera att Morgan Johansson inte hade säkerställt att man hade.

Därutöver hade poliserna behövt veta att politiken har deras rygg när de använder sig av sitt våldsmonopol. I dag tror jag att många poliser tvivlar på att så är fallet.

Ansvarig minister Morgan Johansson fokuserar mer på att fördöma Paludan än på upploppsmännens gärningar. Då är det klart att polisen inte känner sig säker när det gäller att bruka det våld som behövs.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Med anledning av detta ställde jag, fru talman, för en bra bit över två månader sedan följande frågor till Morgan Johansson: Hur avser ministern att verka för att upplopp likt dessa inte ska ske igen? Hur avser ministern att, inom sitt ansvarsområde, verka för att garantera grundlagsstadgade rättigheter? Först i dag, långt efter korankravallerna, väljer Morgan Johansson att försöka besvara mina frågor. Där och då hade statsrådet inget intresse, trots att interpellationer vanligtvis ska besvaras inom två veckor.

Men inte ens efter två månader kunde Morgan Johansson i dag svara på frågorna. Morgan Johansson pratar om utredning av polisens agerande och om att det inte är hans uppgift att bestämma exakt vilka verktyg polisen ska ha etcetera, men han nämner ingenting som regeringen har gjort för att säkerställa att denna typ av våldshandlingar inte äger rum på nytt. Det är beklagligt, fru talman.


Anf. 4 Tobias Andersson (SD)

Fru talman! Morgan Johansson pratar om vikten av långa och hårda fängelsestraff för dem som deltog i våldshandlingarna och försökte att mörda svenska poliser. Morgan Johansson pratar om behovet av att utvisa de utländska medborgare som deltog under dessa kaotiska scener som utspelade sig i flera svenska städer.

Det stämmer som Morgan Johansson säger att en handfull domar nu har utdelats. Jag är dock inte av den uppfattningen som Morgan Johansson tycks vara att dessa är ett exempel på att lagstiftningen fungerat och att de dömts hårt.

Den första domen var endast på ett par månader, och då för våldsamt upplopp och inte för grovt blåljussabotage. Nu har det kommit fyra domar rörande grovt blåljussabotage där det utdömda straffet har legat på mellan fyra och fem år ungefär. Detta trots att själva brottsrubriceringen grovt blåljussabotage har upp till livstid i straffskalan.

Då tycker inte jag att det har fallit ut så som lagstiftarna kanske tänkte. Jag avser inte att gå in i detalj på de enskilda domarna, även om Morgan Johansson i allmänna termer pratade om dem.

Från Sverigedemokraternas sida anser vi att den lagstiftning som legat till grund för domarna behöver ses över, om det är som så att vi har ett maximistraff på livstids fängelse men att man ändå lägger sig långt ned på straffskalan när det har varit den här typen av våldshandlingar.

Vi ser fram emot att under nästa mandatperiod se över ifall blåljussabotagelagstiftningen faktiskt fallit ut så som politiken hade önskat, utan att jag lägger mig i de enskilda domslut som nu har kommit. Jag kan konstatera att jag och Morgan Johansson inte är av direkt samma uppfattning rörande detta.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag skulle vilja citera någonting som stod i Morgan Johanssons initiala svar: "Vi behöver nu dra lärdom av hanteringen och orsakerna till händelseutvecklingen under påskhelgen, för att undvika att något liknande sker igen."

Fru talman! Jag ställer mig frågan: Varför är det alltid så att Socialdemokraterna efter att någonting dåligt har skett kan dra lärdom av det? Först i efterhand kan de förstå det som för många andra var uppenbart.

Från Sverigedemokraternas sida har vi i decennier kunnat misstänka, kunnat förutspå, den typen av våldshandlingar som ägde rum. Vi har kunnat förstå att med en okontrollerad massinvandring, med en integrationspolitik utan krav och med en slapp kriminalpolitik kommer Sverige att få inneboende splittringar som riskerar att antända likt de gjorde under påskhelgen.

Det behövde inte vi vänta till efter att det skett för att förstå. Det är väl den tydligaste skillnaden mellan Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna är inte naiva. Till skillnad från Socialdemokraterna ser vi saker komma. Vi kan addera ett plus ett och förstå vad det blir. Vi kan på förhand förstå vilka risker och hot som återfinns i det svenska samhället.

Det borde inte vara som så att Socialdemokraterna är tvungna att vänta till efter händelser som korankravallerna för att, som Morgan Johansson sa, dra lärdomar av orsakerna till händelseutvecklingen. Det är väl alldeles uppenbart att den här risken funnits i utsatta områden i Sverige länge.

Den finns fortfarande, eftersom regeringen hitintills - vilket är tydligt i Morgan Johanssons svar på min interpellation - avstått från att vidta några åtgärder för att tackla de parallellsamhällen som utgör latenta säkerhetshot i Sverige.


Anf. 5 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Fru talman! Det spelar nog ingen roll hur höga fängelsestraff det hade blivit för de här individerna. Nu blev det fyra års fängelse och fem och ett halvt års fängelse i de här fallen och dessutom utvisning i ett par fall. Men det spelar nog ingen roll hur höga de hade blivit. Sverigedemokraterna hade ändå sagt att de var för låga. Så fungerar det ju. Det är något slags överbudspolitik som högern ägnar sig åt hela tiden.

Det är jag som har drivit fram lagstiftningen om grovt blåljussabotage. Det gjordes för några år sedan just för att få upp straffen för den som ger sig på polis eller annan blåljuspersonal. Jag skulle nog vilja säga att de här domsluten har visat att vi har fått upp straffen kraftigt för den här typen av brott.

Sedan får praxis visas av domstolarna efter detta. De här domarna har inte heller vunnit laga kraft än, och en del av dem kommer säkert att överklagas. Då får vi bedöma det därefter. Men det är ingen tvekan om att det nya brottet har haft betydelse för att kunna straffa den här typen av beteende på ett mycket mer effektivt sätt än tidigare.

Sedan noterar jag bara att Tobias Andersson inte har ett enda ont ord att säga om Rasmus Paludan, inte ett enda ont ord. Jag förstår varför. Hans inställning till Sverige och det Sverige står för är i likhet med det som Tobias Andersson står för. Det är nästan så att man skulle kunna tro att de är i maskopi.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det är precis samma typ av budskap som Rasmus Paludan står för som Tobias Andersson står för. Han är bara ute efter att skada Sverige och provocera fram våld så mycket han bara kan och därmed försöka spela Sverigedemokraterna och andra rasistiska strömningar i händerna. Det är vad vi bevittnar just nu.

Det här är ingen nyhet. Så här håller högerextremister alltid på. Det handlar om att försöka splittra samhällena och försöka ställa folkgrupper mot varandra. Så gör Rasmus Paludan, så gör Tobias Andersson, så gör Sverigedemokraterna och så gör alla högerextrema grupper. Det är precis det vi bevittnar.

Vad är det då vi måste göra, vi som står för demokratiska värderingar, och vi som försöker att hålla samman samhället? Det handlar om att försöka se till att skapa en dialog mellan alla grupper som finns för att se till att man vinner respekt för de grundläggande värderingar som gäller i Sverige.

Det var det som jag till exempel såg när jag var i Råslätt i Jönköping där Rasmus Paludan försökte att tända den här gnistan men inte lyckades. Varför? Jo, därför att det fanns folkrörelser, frivilligorganisationer och ett civilsamhälle som trädde in och såg till att stoppa detta.

Jag kan konstatera att sedan påsk har den här Paludan fått köra runt och göra sina dumheter utan att det har lett till några större ordningsstörningar - vid 23 tillfällen. Han försökte som sagt så gott som varenda dag under Järvaveckan provocera fram något, och han lyckades inte.

Jag tror att det beror på, vilket jag talade med de boende i Rinkeby om precis efter påskupploppen, att det enda sättet att hantera denna typ av provokatörer är att vända ryggen till, att helt enkelt inte låta sig provoceras. De boende i dessa områden visar nu att de inte låter sig provoceras, och det tycker jag är väldigt bra.

Tobias Andersson, Rasmus Paludan och andra högerextremister kan väl fortsätta att försöka slita sönder det svenska samhället, men vi som står för de demokratiska värderingarna och för ett samhälle som håller samman kommer aldrig att tillåta det.


Anf. 6 Tobias Andersson (SD)

Fru talman! Morgan Johansson försöker kleta Rasmus Paludan på mig och på Sverigedemokraterna, detta trots att jag i mitt första anförande gjorde tydligt att vi inte brukar den typ av medel som Rasmus Paludan gjort i Sverige.

Men om jag skulle tillåta mig själv att sjunka till Morgan Johanssons låga nivå skulle jag kunna försöka kleta våldsverkarna på Morgan Johansson och hans parti. Det är faktiskt som så att det är Socialdemokraterna som tillåtit många av dem som nu dömts att vara kvar i Sverige. Man har finansierat deras uppehälle. De kommer från valdistrikt i Sverige där Socialdemokraterna har snudd på Lukasjenkoliknande stöd. De kommer definitivt att fortsätta bli försörjda av Socialdemokraterna om de är kvar i Sverige. En del som varit aktuella i de här rättsprocesserna har dessutom tidigare utvisningsbeslut, men de är kvar i Socialdemokraternas Sverige för att Morgan Johansson inte vidtagit de åtgärder som krävs för att utvisa dem.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Är det någon som är i maskopi med någon av aktörerna kring korankravallerna är det inte jag och Sverigedemokraterna som är det med Rasmus Paludan. Då är det Morgan Johansson och Socialdemokraterna som är det med våldsverkarna. Det är i hög utsträckning era väljare. Det är i hög utsträckning Socialdemokraterna som finansierat deras uppehällen när de levt i Sverige. Det är Socialdemokraterna som inte har utvisat dem ur landet.

Kom inte och påstå att ni skulle stå för någon enande och samlande kraft i Sverige, Morgan Johansson! Det räcker med att kolla ut för att se den splittring som präglar vårt land, som en konsekvens av Morgan Johanssons och Socialdemokraternas tid vid makten.

Fru talman! Avslutningsvis bör det konstateras att detta sannolikt är den sista interpellationsdebatten mellan mig och Morgan Johansson. Vi har haft våra duster här. Nu har vi ett val i höst. Jag är av förhoppningen att vi därefter ska slippa ha Morgan Johansson som justitieminister. Det skulle vara för Sveriges bästa.


Anf. 7 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Fru talman! Vi får väl först se hur valet går. Som det nu ser ut kommer nog denna arbetsfördelning att bestå, vad än Tobias Andersson tycker. Jag är beredd att ta många, många fler debatter med Tobias Andersson och alla andra sverigedemokrater under de kommande åren. Det kan jag försäkra.

Jag noterade under Tobias Anderssons inledningsanförande att Tobias Andersson inte hade ett enda ont ord att säga om Paludan, trots att detta är en rasistisk dansk som far runt och försöker splittra Sverige och ställa till med den här typen av våld. Inte ett enda ont ord hade han att säga. Varför? Jo, det är naturligtvis för att det finns en massa sympatisörer till Sverigedemokraterna som tycker om Rasmus Paludan, och Tobias Andersson vågar inte stöta sig med de sympatisörerna. Det är fegt, tycker jag.

Det bästa hade varit, tycker jag, om Sverigedemokraterna hade varit beredda att ta avstånd från Rasmus Paludan och allt det han gör. De skulle då inte bara säga: Vi gör inte så. Vi arbetar inte på det sättet. Tänk om Sverigedemokraterna hade orkat med att också ta avstånd från Rasmus Paludan på ett kraftfullt sätt, men det har de faktiskt inte lyckats göra.

De våldsverkare vi pratar om är inte representativa för dem som bor i områdena, även om Sverigedemokraterna försöker dra alla över en kam. De allra, allra flesta i dessa områden vill bara jobba, försörja sina familjer, se till att de har lugn och ro och ge sina barn en bra uppväxt. Det är vad de allra flesta människorna i de här områdena vill. Jag uppmanar därför faktiskt Tobias Andersson att då och då besöka dessa områden och själv lära känna de människor som bor där. Då kanske han skulle få en annan bild av dem.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2021/22:457 Kravaller i svenska städer

av Tobias Andersson (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Linköping, Norrköping, Rinkeby och Örebro drabbades av våldsamma korankravaller i mitten av april, och när detta skrivs finns risken att fler städer drabbas i närtid.

Orsaken bakom upploppen, vilka snudd på ödelagt hela stadsdelar, är decennier av politisk inkompetens och feghet. En okontrollerad massinvandring tillsammans med obefintliga krav på anpassning och en kriminalpolitik lämplig för det forna trygga Sverige har resulterat i de krutdurkar som nu antänts runt om i vårt land.

Gnistan som antände krutdurkarna var den danske politikern Rasmus Paludan från Stram Kurs. Hans okonventionella tillvägagångssätt för att generera uppmärksamhet har bestått i att han håller tal och eldar koraner – två saker som man får göra, även offentligt, om man sökt och fått tillstånd för det, vilket Paludan har. Tycka vad man vill om tillvägagångssättet, själv väljer jag andra medel, men sin poäng har han onekligen bevisat.

När poliser tvingas retirera, blir skadade, får sin utrustning stulen och sina bilar uppeldade så har någonting brustit i Sverige. Majoritetssamhället har fått ge vika för minaretsamhället. Parallellsamhällen har etablerat dominans och visat att det inte är staten som äger våldsmonopolet i deras områden. Grundlagsstadgade rättigheter har inte kunnat brukas. Så kan vi inte ha det.

Sverigedemokraterna verkar för fler poliser med bättre verktyg och resurser. Vid upplopp likt dessa hade polisen, utöver fler kollegor på plats, behövt vattenkanoner, gummikulor och ordentligt med tårgas för att kuva våldsverkarna. Därutöver hade de behövt veta att politiken har deras rygg när de använder sig av sitt våldsmonopol. I dag är så inte fallet. Ansvarig minister, Morgan Johansson, fokuserar mer på att fördöma Paludan än på upploppsmännen, och då är det klart att polisen inte känner sig säkra på att bruka det våld som behövts.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

  1. Hur avser ministern att verka för att upplopp likt dessa inte ska ske igen?
  2. Hur avser ministern att, inom sitt ansvarsområde, verka för att garantera grundlagsstadgade rättigheter?