Konsekvensanalys för Säkerhetspolisens informationsinhämtning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 7 maj 2015

Interpellation: Konsekvensanalys för Säkerhetspolisens informationsinhämtning

Interpellation 2014/15:546 av Roger Haddad (FP)

Interpellation 2014/15:546 Konsekvensanalys för Säkerhetspolisens informationsinhämtning

av Roger Haddad (FP)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Regeringen beslutade i december 2014 att tillsätta en enmansutredare som ska föreslå hur en FN-resolution för att kriminalisera terroristresor kan införas i svensk lagstiftning.  Utredningen ska dels titta på vilka ändringar som behöver göras, dels hur vi mer effektivt ska komma åt och kriminalisera finansiering av terrorism, inte bara finansiering av verksamhet som innebär grov brottslighet. Utredaren ska senast den 18 juni presentera sitt förslag.

En konsekvens av denna kriminalisering är att fler ärenden kommer att leda till förundersökningar. En möjlig konsekvens av detta är att Försvarets radioanstalt, FRA, därmed inte får delge information från signalspaningen till Säkerhetspolisen. Information som kan vara av betydelse för att förhindra attentat i terrorismens namn. Regeringen gav den 22 april, i ett skriftligt svar på en liknande fråga, besked att detta hanteras i arbetet med att ta fram en ny strategi mot terrorism.

Utredningen pekar inte ut detta som ett särskilt uppdrag för utredningen. I mer allmänna ordalag står det att utredaren ska beakta hur organisationer, myndigheter och det civila samhället arbetar förebyggande och påverkas av eventuella ändringar.

Mot bakgrund av denna möjliga konsekvens, och med tanke på att signalspaning utgör en central del i säkerhetstjänstens inhämtning av information för att förebygga terrorism, vill jag ställa följande frågor till statsrådet Anders Ygeman:

 

  1. Kommer statsrådet och regeringen att genomföra en konsekvensanalys av Säkerhetspolisens möjligheter att inhämta information från FRA?
  2. Kommer statsrådet och regeringen att ge utredningen tilläggsdirektiv eller be en ny utredning att se över Säkerhetspolisens framtida möjlighet att använda information från FRA i förebyggande syfte?