Kommuners upphandling av avfallshantering

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 13 maj

Interpellation

2007/08:692 Kommuners upphandling av avfallshantering

av Jacob Johnson (v)

till statsrådet Mats Odell (kd)

För drygt fyra år sedan anslöt sig kommunerna Simrishamn och Tomelilla till Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav. Ett antal företag verksamma i avfallsbranschen anmälde de båda kommunerna till länsrätten med motivet att kommunerna enligt LOU borde ha upphandlat den del av avfallsansvaret som nu omfattas av samarbetet inom Sysav.

Länsrätten gav de klagande entreprenörerna rätt. Kommunerna överklagade beslutet till kammarrätten och hävdade att upphandling inte varit aktuell då de valt att samverka inom ramen för kommunallagens bestämmelser.

Kammarrätten fastställde dock länsrättens domslut, varpå de båda kommunerna överklagade till Regeringsrätten. I mars i år bekräftade även Regeringsrätten att Simrishamn respektive Tomelilla skulle ha upphandlat avfallstjänsten enligt lagen om offentlig upphandling. Domen innebär att dessa kommuner inte kan betrakta sitt samägande i Sysav enligt konsortialavtalet som egen regi-verksamhet.

Domstolen pekar på att Sysav är ett aktiebolag som drivs enligt affärsmässiga principer. Kommunerna levererar avfall och bolaget tar hand om det mot betalning enligt en bestämd taxa.

Formuleringarna i lagen om offentlig upphandling ger, anser Regeringsrätten, inget utrymme för tolkningen att kommuner är undantagna från upphandlingskrav när det handlar om köp av varor och tjänster från egna bolag.

Regeringsrättens dom får självklart stora konsekvenser inom avfallsområdet för de berörda kommunerna men kan även tolkas som att det gäller för andra kommunsamarbeten i bolagsform.

Regeringsrättens formella synsätt på upphandlingslagstiftningen får allvarliga konsekvenser. Att tvinga kommuner att upphandla avfallshanteringen försvårar möjligheten att hantera sopor på ett miljövänligt sätt. Närhetsprincipen hanteras inte alls och risken är uppenbar att kommuner med en upphandlingsprocess kan tvingas transportera avfall över hela landet. Regeringsrättens dom motverkar kommunernas klimat- och miljöarbete och motverkar därmed också Sveriges åtaganden och ambitioner inom klimatområdet.

Avfallshantering är ett samhällsansvar, en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Som sådant borde det vara möjligt att bevilja undantag i reglerna om offentlig upphandling, alternativt ändra befintlig lagstiftning så att den inte motverkar kommunernas klimat- och miljöarbete.

En viktig förutsättning för utvecklingen av den framtida avfallshanteringen är medborgarnas – abonnenternas – kundernas ställningstaganden till och acceptans av nya lösningar inom avfallsområdet, ställningstaganden som bygger på kunskap, insikt och engagemang.

Den aktuella domen kommer att ge ökade transporter och sämre underlag för lokala lösningar för bland annat avfallsförbränning och energiutvinning, biologisk behandling, kompostering med mera. Detta kommer att allvarligt skada trovärdigheten för kommunernas avfallshantering men också för hållbarhetsarbetet i stort.

Mot bakgrund av vad som anförts vill jag fråga statsrådet:

1. Vad avser statsrådet att göra för att möjliggöra effektiv samverkan mellan olika kommuner så att avfallshanteringen kan bedrivas med största möjliga hänsyn till riksdagens miljö- och klimatmål?

2. Avser statsrådet att ta något initiativ för att se över den aktuella lagstiftningen på svensk och EU-nivå?

3. Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att kompensera kommunernas bristande möjlighet till effektiv samverkan, vilket är en av konsekvenserna av Regeringsrättens dom i Sysavmålet?