Klimatvision till 2050

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 17 januari 2013

Interpellation: Klimatvision till 2050

Interpellation 2012/13:180 av Holm, Jens (V)

den 13 december

Interpellation

2012/13:180 Klimatvision till 2050

av Jens Holm (V)

till miljöminister Lena Ek (C)

Naturvårdsverket presenterade den 11 december, på regeringens uppdrag, en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. I uppdraget från regeringen, som gavs i juli 2011 till myndigheten, låg att ta fram underlag till en färdplan för att uppnå visionen om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2050. I uppdraget ingick dess värre inte att Sverige ska vara helt förnybart 2050.

 I rapporten framgår att förutom kraftigt minskade utsläpp behövs ökat upptag av koldioxid i skog och mark samt möjligheter till köp av utsläppskrediter i andra länder för att nå målet.

Vänsterpartiet menar att den enda rimliga målsättningen till 2050 borde vara noll utsläpp av våra växthusgaser och att detta även borde ha varit uppdraget i Naturvårdsverkets färdplan. I stället innehåller nuvarande underlag till färdplan en mängd kryphål som minskar Sveriges egna insatser för ett klimat- och miljöanpassat samhälle 2050.

Få länder torde ha så goda förutsättningar som Sverige att vara utan klimatutsläpp och till hundra procent förnybart. Detta utan att använda begrepp som nettoutsläpp och räkna in kolsänkor eller uppköp av utsläppskrediter. Med vår historiska klimatskuld och alarmerande rapporter om en temperaturhöjning på fyra grader ter sig en sådan klimatambition allt viktigare.

Trots våra invändningar innebär det inte att vi även kan se förtjänster i Naturvårdsverkets rapport och dess förslag. Hit hör till exempel:

·       Höjda koldioxidskatter.

·       Att Sverige verkar för att taket i EU-ETS sänks i snabbare takt.

·       Skärpt strategi för att minska levnadsvanors klimatpåverkan.

·       Svenska utsläppsmål för 2030 och 2040.

·       Utredning av bonus-malus-system för registreringsskatt på lätta bilar.

·       Belysning av målkonflikt mellan ökad kapacitet på vägarna och klimatmålet.

·       Transportsnålt samhälle och överflyttning av transportslag.

·       Styrmedel för att minska matens klimatutsläpp och som är riktade antingen mot produktions- eller konsumtionsledet. Utred avgifter/skatter på handelsgödsel och köttkonsumtion.

·       Utredning om hur arealen skyddad skogsmark kan öka.

·       Utredning om hur incitament för koldioxidavskiljning och lagring för anläggningar som använder biobränsle kan utvecklas.

·       Den nationella politiken inom alla politikområden bör miljö- och klimatbedömas.

·       Oavsett om utsläppen sker i Sverige eller utomlands behöver växthusgasutsläppen minska till högst två ton per person och år.

Majoriteten av dessa förslag har Vänsterpartiet under lång tid drivit och det är vår förhoppning att dessa nu även kan realiseras.

Med anledning av ovannämnda vill jag ställa följande frågor till miljöminister Lena Ek:

Avser miljöministern att driva ett klimatmål till 2050 i Sverige med noll utsläpp eller nettoutsläpp?

Avser miljöministern att nu verka för nya samt höjda miljö- och klimatskatter?

Avser miljöministern att verka för styrmedel som minskar köttkonsumtionen?

Avser miljöministern att verka för att i beräkningar och redovisningar rörande Sveriges utsläpp även räkna in konsumtionens totala klimatpåverkan?