Klimatpolitiken inför Doha

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 21 juli 2022

Interpellation: Klimatpolitiken inför Doha

Interpellation 2012/13:121 av Holm, Jens (V)

den 13 november

Interpellation

2012/13:121 Klimatpolitiken inför Doha

av Jens Holm (V)

till miljöminister Lena Ek (C)

Det är endast några veckor kvar till FN:s årliga klimattoppmöte, COP 18 i Doha, Qatar. Om vi vill ha ett bra resultat som lägger grund för större utsläppsminskningar än dagslägets krävs att de industrialiserade länderna tar sitt ansvar och minskar sina utsläpp. Både den svenska hållningen och EU:s lämnar i dagsläget tyvärr mycket övrigt att önska.

Jag har tidigare frågat miljöministern om hon är beredd att driva att EU:s och Sveriges stora överskott av utsläppsrätter, AAU:er, ska annulleras. Det svar jag fick den 30 oktober 2012 var dess värre inte klargörande i själva huvudfrågan, nämligen om regeringen driver att överskottet ska annulleras. Inom dagens bestämmelser för utsläppshandelssystemet får överblivna utsläppsrätter föras över till nästa åtagandeperiod. Nästa år börjar den andra åtagandeperioden. Det finns ännu inget beslut om hur det stora överskottet ska hanteras. Skulle dagens stora överskott föras över skulle det äventyra hela funktionen och integriteten i systemet. De fattiga länderna G77 och Kina har lagt fram ett förslag som handlar om att begränsa det stora överskottet av utsläppsrätter. Den svenska linjen måste vara att stödja förslag i den riktningen.

Miljöministern har tidigare anfört att Sverige verkar för att EU ska skärpa sitt minskningsmål till 30 procent till 2020. Men inför miljörådet den 25 oktober var hon inte beredd att driva det kravet, oberoende av vad andra aktörer gör. Om EU ska kunna påverka andra länder att åta sig mer ambitiösa minskningsåtaganden måste EU visa att man är beredd att göra detsamma.

För att utvecklingsländerna ska ha en chans att klara de extrema påfrestningar som klimatförändringarna medför behöver stora summor kapital föras över till syd. Inom det internationella klimatarbetet har de rika länderna åtagit sig att överföra nya och additionella klimatpengar. Medlen får alltså inte tas från det ordinarie biståndet. I ljuset av detta är det mycket otillfredsställande att EU inför Doha hittills inte har kunnat presentera en höjning av de tidigare alldeles för låga klimatpengarna till utvecklingsländerna. Det är också otillfredsställande och oacceptabelt att den svenska regeringen med den senaste budgeten drar ned på klimatfinansieringen.

I ljuset av detta vill jag fråga miljöminister Lena Ek följande:

Kommer miljöministern att verka för att överskottet av utsläppsrätter, AAU:er, annulleras så att de inte kan föras med i en ny åtagandeperiod?

Kommer miljöministern att verka för att EU skärper sina minskningskrav till minst 30-procentiga minskningar till 2020, oberoende av vad andra länder åtar sig?

Kommer miljöministern att verka för att EU anslår mer pengar till klimatfinansiering än tidigare samt att detta innebär nya och additionella medel?