Klagomålshanteringen i hälso- och sjukvården

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 4 augusti 2022

Interpellation: Klagomålshanteringen i hälso- och sjukvården

Interpellation 2010/11:244 av Hallengren, Lena (S)

den 2 mars

Interpellation

2010/11:244 Klagomålshanteringen i hälso- och sjukvården

av Lena Hallengren (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Sedan den 1 januari 2011 gäller en ny patientsäkerhetslag. Vårdgivarens ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador lyfts fram i den nya lagstiftningen. Vårdgivarna ska bland annat utreda händelser som lett till eller hade kunnat leda till vårdskada. En mycket stor och avgörande förändring är att ansvaret för att pröva klagomål från patienter flyttas från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) till Socialstyrelsen. Disciplinpåföljderna varning och erinran ersätts av en utökad möjlighet att rikta kritik och vidta åtgärder mot såväl vårdgivare som hälso- och sjukvårdspersonal. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms utgöra en fara för patientsäkerheten ska av vårdgivaren rapporteras till Socialstyrelsen. Möjligheterna att föreskriva prövotid och återkalla legitimation utvidgas.

En förutsättning för att den nya patientsäkerhetslagen ska kunna fungera är att klagomålshanteringen kan hanteras på ett förtroendeingivande sätt. Beslutet att flytta ansvaret från HSAN till Socialstyrelsen var ett mycket stort beslut. Tiden från beslut till genomförande blev mycket kort, endast sex månader. Detta har visat sig vara en alldeles för kort tid för en så stor omställning. Det handlar om tillräckliga resurser och tid för planering och bemanning av den nya verksamheten. Regeringen borde ha gjort en grundligare konsekvensanalys inför förändringen att låta Socialstyrelsen ta över klagomålshanteringen. Vid årsskiftet fick Socialstyrelsen överta över 2 300 ärenden från HSAN samtidigt som antalet outredda ärenden växer med ca 100 i veckan. Socialstyrelsen har genom detta satts i en mycket svår situation och förtroendet för hela klagomålshanteringen är i fara.

Min fråga till socialministern är:

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att Socialstyrelsen ska ges möjligheter att hantera klagomål från patienter på ett snabbt och rättssäkert sätt?