Kapitalförsörjning för små och medelstora företag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 januari 2007

Interpellation: Kapitalförsörjning för små och medelstora företag

Interpellation 2006/07:116 av Åsling, Per (c)

den 30 november

Interpellation

2006/07:116 Kapitalförsörjning för små och medelstora företag

av Per Åsling (c)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

En väl fungerande kapitalförsörjning är en av de avgörande faktorerna för god tillväxt och en gynnsam ekonomisk utveckling i hela landet. Tillgången på kapital är väsentlig för att företag ska kunna starta och för de företag som vill expandera sin verksamhet. Detta gäller inte minst företag som är verksamma i gles- och landsbygdsområden.

Flera rapporter har under senare år visat på de geografiska skillnaderna i kapitaltillgång. Glesbygdsverket ger i rapporten Kapitalförsörjning i gles- och landsbygder (maj 2006) en uttömmande beskrivning av kapitalförsörjningsproblemen för småföretag verksamma på landsbygden. Man konstaterar till exempel att tillgången på riskkapital är avsevärt sämre i landsbygdsområden. Detta beror delvis på att företagen och riskkapitalföretagen befinner sig långt ifrån varandra rent fysiskt, men också på att nu gällande regelverk med avsaknad av avdragsmöjlighet gör att riskkapitalföretagen främst är inriktade på lite större och snabbt expanderande företag.

Det stora behovet av kapital i gles- och landsbygdsområden har lett fram till att många olika idéer och initiativ aktualiserats i form av exempelvis kreditgarantiföreningar och lokala medlemsbanker. Dessa lokala och regionala finansieringslösningar utgör mycket viktiga bidrag till den privata kapitalbildningen, men de är också ett uttryck för att kapitalmarknaderna inte klarar att täcka de behov som finns.

Väl fungerande kapitalmarknader bör utgöra grunden för företagens kapitalförsörjning, men staten har en viktig roll att spela för att på olika sätt underlätta investeringar i tidiga skeden och stimulera till nya finansieringslösningar. Det är därför mycket positivt att regeringen i samband med budgetpropositionen för 2007 bland annat aviserar att man avser att utreda frågan om företagsinteckningarnas förmånsrätt. Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) har gjort bedömningen att nu gällande förmånsrättsliga regler ofta har negativa effekter på kapitalförsörjningen för mindre företag. Regeringens ambitioner att förändra regelverket kommer förhoppningsvis att underlätta finansieringsmöjligheterna för många små och medelstora företag.

Trots denna åtgärd kvarstår problemen med att kapitaltillgången ser så olika ut runtom i landet. Gles- och landsbygdsföretagens ofta mycket bekymmersamma finansieringssituation leder dessutom till sämre tillväxtförutsättningar för stora delar av Sverige.

Mot den bakgrunden vill jag ställa följande fråga till näringsministern:

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att underlätta kapitalförsörjningen för små och medelstora företag?