Kalkbrytningen på norra Gotland

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 17 april 2015

Interpellation: Kalkbrytningen på norra Gotland

Interpellation 2014/15:373 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2014/15:373 Kalkbrytningen på norra Gotland

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Cement behövs till viktiga byggprojekt i hela landet, och en av de viktigare beståndsdelarna i cement är kalken som man utvinner ur kalksten. En betydande del av svensk kalk kommer från norra Gotland, där det finns flera kalkbrott samt utbyggd infrastruktur för att förädla och distribuera produkterna.

Samtidigt finns stora naturvärden på norra Gotland. Flera av dessa områden har sedan tidigare avsatts till naturreservat, och detta arbete har accelererat sedan EU inom art- och habitatdirektivet pekat ut norra Gotland som särskilt viktigt i arbetet med att skapa nya Natura 2000-områden. Detta står i direkt kontrast till kalkbrytningen, eftersom Natura 2000-områden omöjliggör kalkbrytning både inom och i angränsning till Natura 2000.

Tidigare tvister, bland annat angående Ojnareskogen, har uppmärksammats medialt, men domstolar har givit kalk- och cementindustrin rätt att bryta kalk i flera områden. Detta genom domar i miljödomstolen, Mark- och miljööverdomstolen samt Högsta domstolen.

Under hösten har Naturvårdsverket åter givit länsstyrelsen på Gotland i uppdrag att ta fram förslag på nya och utvidgade Natura 2000-områden. Om dessa förslag blir verklighet omöjliggörs kalkbrytning på norra Gotland, trots att bland annat Stora Vikers och File Hajdar pekas ut som riksintressen för kalkbrytning.

Processen har kantats av missnöje, eftersom den varit alldeles för kort och i mångas ögon ensidig. Det är med grund i detta som en enig regionstyrelse också kritiserat länsstyrelsens agerande, då man upplever att dialog och helhetssyn saknas.

Arbetet med att utlysa nya Natura 2000-områden på Gotland är inget som borde göras lättvindigt. Stora naturvärden står mot riksintressen för kalkbrytning, och boende på norra Gotland känner stor oro för sin försörjning. Snart hamnar frågan på regeringens bord.

Enligt min mening är denna påskyndade process olycklig. Jag ifrågasätter om bildandet av nya och utvidgade Natura 2000-områden borde prioriterats högre än såväl riksintresset för kalkbrytning som regional utvecklingspotential och hundratals arbetstillfällen.

Mot denna bakgrund vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Vilka initiativ tänker närings- och innovationsministern ta för att stå upp för den nationellt viktiga kalkindustrin och säkra de gotländska arbetstillfällena?