Till innehåll på sidan

Kabinettssekreterarens besök i Moskva

Interpellationsdebatt 4 december 2015
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 3

Anf. 1 Utrikesminister Margot Wallström (S)

Svar på interpellationer

Fru talman! Ärade ledamöter! Karin Enström har frågat mig vilka frågor kabinettssekreteraren tog upp under Moskvabesöket, vilka budskap kabinettssekreteraren förmedlade, vilka kabinettssekreteraren träffade samt vad som blev resultatet av dessa möten.

När det gäller Ryssland finns sedan lång tid en samsyn mellan regering och opposition i Sverige vad gäller vår bilaterala relation med Ryssland. Det är en styrka att vi, som jag uppfattar det, är eniga i vårt fördömande av Rysslands aggression mot Ukraina, inklusive Rysslands olagliga annektering av Krim och Sevastopol. Vi har också enighet i synen på Rysslands bombningar i Syrien, innebörden av demokrati och respekt för mänskliga rättigheter, vikten av att upprätthålla den europeiska säkerhetsordningen, innebörden av frihandel, riskerna förknippade med provocerande beteende i Östersjöregionen med mera.

Det är också av stor vikt att ha kontakt med grannländer, inte minst för att vi klart och tydligt kan framföra Sveriges ståndpunkter, exempelvis till Ryssland. I detta ligger att vi bör göra så inte bara genom uttalanden, utan också i direkta samtal. Dialogen med Ryssland ska användas på detta sätt, för att framföra våra ståndpunkter, gå i genmäle mot ryska ståndpunkter och för att diskutera både bilaterala ärenden och frågor på den internationella dagordningen.

Resan som Karin Enström refererar till ägde rum den 12-13 oktober och var ett led i vårt arbete för detta syfte. Det var en fortsättning på de regelbundna kontakter som Sverige har med Ryssland på olika nivåer och i olika forum.

Kabinettssekreteraren förde vid besöket fram de svenska ståndpunkterna i bilaterala och regionala frågor samt i multilaterala frågor i samtal med Rysslands förste vice utrikesminister Vladimir Titov. Kabinettssekreteraren träffade, utöver ryska officiella företrädare, också företrädare för det ryska civila samhället under sitt besök i Moskva.

Det är så vi bör arbeta med Ryssland; med en bred ansats som omfattar kontakter med både officiella företrädare och representanter för det ryska samhället. I dessa samtal framför vi klart och tydligt svenska ståndpunkter och hävdar svenska intressen, och vi lyssnar på vad den ryska sidan har att säga.


Anf. 2 Karin Enström (M)

Fru talman! Tack, utrikesministern, för svaret! Jag tänker inte göra det här till en debatt, utan jag är nöjd med svaret. Det är viktigt att vi som land och regeringen på olika sätt för fram de svenska budskapen, och det tycker jag är väl beskrivet i interpellationssvaret.

Jag hoppas att vi tillsammans vaksamt följer utvecklingen, för det är mycket som är bekymmersamt i det som Ryssland sysslar med. Därför uppskattar jag tydligheten i svaret. Vi får säkert anledning att fortsätta att diskutera de här frågorna.


Anf. 3 Utrikesminister Margot Wallström (S)

Fru talman! Jag uppskattar att vi har stor enighet i dessa frågor. Det är viktigt för oss att informera om den typen av kontakter och uppföljningen av dem.

Överläggningen var härmed avslutad.

Interpellation 2015/16:147 Kabinettssekreterarens besök i Moskva

av Karin Enström (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

En orolig omvärld med upptrappade konflikter och ökade geopolitiska risker ställer krav på svensk utrikespolitik och säkerhetspolitik. 

Sverige har sedan annekteringen av Krim haft en tydlig linje i relationen till Ryssland, både bilateralt och genom att vara pådrivande i EU för en gemensam linje och sanktioner. Sveriges och EU:s dialog med Ryssland måste fortsatt vara tydlig och principfast.

 

Kabinettssekreterare Annika Söder besökte Moskva i oktober. Min fråga till utrikesministern är vilka frågor kabinettssekreteraren tog upp under Moskvabesöket, vilka budskap kabinettssekreteraren förmedlade, vilka kabinettssekreteraren träffade samt vad som blev resultatet av dessa möten.