JämStöd - Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 oktober 2007

Interpellation: JämStöd - Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Interpellation 2007/08:35 av Reshdouni, Esabelle (mp)

den 3 oktober

Interpellation

2007/08:35 JämStöd – Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

av Esabelle Reshdouni (mp)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

I slutet av mars fick statsrådet Sabuni slutbetänkandet 2007:15, JämStöd – Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten. Slutbetänkandet är ett resultat av en utredning som den tidigare regeringen bemyndigade i januari 2005.

Utredningens uppdrag har varit att informera, vidareutveckla, utforma utbildningar, skapa forum för erfarenhetsbyte och lämna förslag på former för och organisering av stödinsatser för jämställdhetsintegrering i staten.

Att det finns ett omfattande behov av jämställdhetsintegrering i statens verksamheter står alldeles klart då utredaren under utredningens gång också organiserat utbildningsinsatser bland statligt anställda. Under två år har ca 1 500 personer på 113 myndigheter deltagit i utbildningar och andra aktiviteter.

Det har också genomförts projekt som syftar till att från olika myndigheters sida skapa en mer jämställd samhällsservice. Enligt ST Press har det bland annat resulterat i att 15 myndigheter gjort handlingsplaner för hur de ska integrera jämställdheten i verksamheten. Som exempel nämns att arbetsförmedlingen i Eskilstuna, efter att ha konstaterat att det varit svårt för arbetsförmedlarna att ta upp frågan om otraditionella yrkesval med arbetssökande män, startat ett utbildningsprojekt för vårdjobb, riktat till män.

Jämställdhetsministern har enligt min mening ännu inte presenterat någon analys med plan för hur hon tänker sig att de jämställdhetspolitiska målen ska nås. På en konferens för någon månad sedan deklarerade ministern emellertid att hon ser stora ojämlikheter i samhället och att hon är beredd att göra något åt det. Vidare, som jag uppfattade det, att jämställdhetsintegrering ska vara huvudspåret och att jämställdhetsanalyser och delad statistik ska användas som redskap i arbetet på Regeringskansliet. Det är glädjande och jag uppfattar det som ett steg i rätt riktning mot ett mer strukturerat och planmässigt jämställdhetsarbete än vad vi hittills sett från regeringens sida.

All erfarenhet visar att förutsättningar för jämställdhet skapas med aktiva beslut och konkret resurstilldelning. Det räcker inte med önskedrömmar och vackra formuleringar.

Att göra specialsatsningar på något av könen kan vara befogat i vissa sammanhang där statistiken visar att det ena könet är missgynnat eller underrepresenterat, som fallet med regeringens satsning på kvinnors företagande. Samma synsätt kan gälla för exempelvis satsningar på att män utbildar sig i vård- och omsorgsyrken. Prioriteringar på ett av könen kan alltså i det konkreta specifika fallet syfta till könsneutralitet trots att det vid ett ytligt betraktelsesätt kan verka som motsatsen.

Utredningen innehåller förslag som är avsedda att leda till jämställd medborgarservice. Dessa handlar bland annat om att styrningen via regleringsbrev ska innehålla tydliga mål och mer stringenta återrapporteringskrav. och att stödfunktioner ska inrättas både centralt och regionalt samt att ett råd ska inrättas med uppgift att stödja myndigheternas, inklusive Regeringskansliets, arbete med jämställdhetsintegrering.

Dessa förslag är enligt min mening bra och konkreta och bygger dessutom på utredarens erfarenheter av utredningens mer praktiska tillvägagångssätt.

”Våra erfarenheter pekar entydigt på att jämställdhetsintegrering av offentlig verksamhet måste ges fortsatt stimulans och stöd. I annat fall bedömer vi att den positiva utvecklingen kommer att stanna upp. Man är fortfarande beroende av extern styrning och vägledning”, skriver Ann Boman och sammanfattar:

”Vi har tagit fram användbara verktyg för att jobba med jämställdhetsintegrering. En mängd myndigheter har fått resultat genom att använda våra modeller och arbetsmetoder.”

Med anledning av vad som nämnts ovan vill jag fråga jämställdhetsministern:

-      Är ministern beredd att genomföra de förslag som presenteras i utredningen?

-      Har ministern andra förslag till aktiva åtgärder för att främja jämställdheten och garantera en jämställd samhällsservice?