Jämställdhetslagens skydd för inhyrd eller inlånad personal

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 26 augusti 2022

Interpellation: Jämställdhetslagens skydd för inhyrd eller inlånad personal

Interpellation 2007/08:249 av Larsson, Lars Mejern (s)

den 29 november

Interpellation

2007/08:249 Jämställdhetslagens skydd för inhyrd eller inlånad personal

av Lars Mejern Larsson (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Uthyrnings- och bemanningsbranschen är en snabbt växande bransch. Knappt 1 procent av arbetskraften är i dag sysselsatt inom bemanningsföretagen. Tjänsterna outplacement, uthyrning och rekrytering ökar mest. Uthyrning står för hela 80 procent av den totala omsättningen. Enligt uppgifter från arbetsgivar- och branschorganisationen Bemanningsföretagen finns drygt 500 bemanningsföretag med tio eller fler anställda.

Det finns all anledning att utgå ifrån att allt fler personer kommer att arbeta inom uthyrnings- och bemanningsbranschen framöver. Det är därför mycket viktigt att den lagstiftning som syftar till att tillvarata arbetstagarnas rättigheter och skydd mot diskriminering också kan tillämpas fullt ut i denna bransch.

Jämställdhetslagen har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rättigheter i fråga om arbete, anställnings- och andra villkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetslivet.

Jämställdhetslagen säger bland annat följande om inhyrd eller inlånad arbetskraft: ”1 b § Den som utan att vara anställd utför arbete på en arbetsplats som inhyrd eller inlånad arbetskraft skall anses som arbetstagare vid tillämpning av bestämmelserna i 22 §, 22 a §, 24 § fjärde stycket och 27–28 §§. Den hos vilken arbetet utförs skall anses som arbetsgivare. Lag (2005:476).”

Enligt 16 a § får en arbetsgivare inte diskriminera en arbetssökande eller arbetstagare genom trakasserier på grund av kön eller genom sexuella trakasserier. Emellertid omfattas inte inhyrd eller inlånad personal av denna paragraf. I förlängningen innebär det att den som är inhyrd eller inlånad inte har rätt till eventuellt skadestånd som beror på kränkningen.

Med anledning av detta vill jag fråga följande:

Vilka initiativ ämnar integrations- och jämställdhetsministern vidta för att säkerställa att jämställdhetslagen fullt ut skyddar inhyrd eller utlånad personal?