Jämställdhet i förskolan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 3 augusti 2022

Interpellation: Jämställdhet i förskolan

Interpellation 2010/11:424 av Kakabaveh, Amineh (V)

den 20 maj

Interpellation

2010/11:424 Jämställdhet i förskolan

av Amineh Kakabaveh (V)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

För att nå upp till de av regeringen fastställda målet om jämställdhet mellan kvinnor och män måste arbetet med att förändra mönster som leder till motsatsen påbörjas redan i förskolan. Av såväl skollagen som läroplanen för förskolan framgår att skolan och förskolan ska främja jämställdhet mellan könen och motverka traditionella könsmönster och könsroller.

Utredningen Jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) visar att förskolan har svårt att leva upp till läroplanens skrivning om jämställdhet. Delegationen för jämställdhet i förskolan slog redan i utredningen fast att detta beror på kunskapsbrister om genuspedagogik och hur man kan bedriva jämställdhetsarbete i förskolan. Kunskapsbristen hänger ihop med resursbrist eftersom det kan kosta pengar att sätta i gång det praktiska jämställdhetsarbetet i form av utbildningar etcetera.

År 2009 var det endast 3 procent män som arbetade inom den kommunala förskoleverksamheten. Antalet har legat mellan 2 och 3 procent de senaste tio åren. Att bryta den könssegregering som råder bland de anställda inom den kommunala förskolan är också nödvändigt för att jämställdhetsarbetet i förskolan ska bli framgångsrikt. Barn behöver möta både män och kvinnor i den dagliga barnomsorgsverksamheten för att utvecklas och växa.

Dess värre har regeringen inte tagit fram något förslag på hur jämställdhetsarbetet inom förskolan ska förbättras trots den utredning som presenterades redan 2006.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att personal som arbetar inom förskolan ska få ökad kunskap om genuspedagogik och om hur de kan bedriva praktiskt jämställdhetsarbete för att uppfylla intentionerna i skollagen och gällande läroplan?

Kommer statsrådet att ta initiativ till utbildning av fler genuspedagoger och fortbildning för redan befintliga genuspedagoger?

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att göra det möjligt att anställa fler genuspedagoger inom förskolan?