Till innehåll på sidan

Internationella stöldligor i Sverige

Interpellationsdebatt 21 september 2021

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 33 Statsrådet Mikael Damberg (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder regeringen och jag avser att vidta för att Sverige inte ska vara det land de kriminella ligorna väljer på grund av att, som If konstaterar, "risken att åka fast är låg och konsekvenserna milda".

Att slå tillbaka mot stöldligor och bekämpa all form av kriminalitet har varit högt prioriterat för regeringen, och vi har arbetat målmedvetet för att de brottsbekämpande myndigheterna ska ha resurser och effektiva verktyg att göra just detta.

Att bygga ut Polismyndigheten är en central del i arbetet, och vi genomför en historisk satsning på myndigheten. Vid halvårsskiftet 2021 hade antalet polisanställda ökat med 7 000 i förhållande till januari 2016. Under de närmaste åren väntas flera tusen nya poliser anställas runt om i landet. Därmed ökar den brottsbekämpande kapaciteten.

Det straffrättsliga skyddet mot tillgreppsbrott och häleri har förstärkts genom lagändringar som trädde i kraft den 1 mars 2021. Lagändringarna genomfördes bland annat i syfte att göra det mindre attraktivt för internationella brottsnätverk att verka i Sverige. Genom lagändringarna ska systematiska inslag vid stöld- och häleribrottslighet få ett större genomslag vid bedömningen av om brottet är grovt. Dessutom har försök, förberedelse och stämpling till häleri kriminaliserats. Det har också införts en ny straffbestämmelse med beteckningen inbrottsstöld med ett minimistraff på ett år, vilket är högre än det som gäller för grov stöld.

Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen har haft ett gemensamt regeringsuppdrag att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige. Det har bland annat lett till en utvecklad myndighetssamverkan och att Polismyndigheten vidtagit åtgärder för att förbättra sitt operativa arbete på området. Efter att uppdraget redovisats har regeringen i myndigheternas regleringsbrev angett att de ska redovisa hur den samverkan som etablerats rörande insatser mot utländska stöldligor har fortsatt att utvecklas.

För att möjliggöra en mer effektiv brottsbekämpning trädde också nya regler i kraft den 1 augusti 2021 som innebär att Tullverket får utökade befogenheter att ingripa mot brott som ligger utanför myndighetens ordinarie verksamhetsområde och som upptäcks i samband med tullkontroll. Det ger ökad möjlighet för tullen att agera vid till exempel utförsel av misstänkt stöldgods.

Därtill kan nämnas att regeringen tillsatt en utredning om effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden, som ska ta ställning till om det bör göras lagändringar för att öka polisens möjligheter att bekämpa brott nära gränserna. Utredningens förslag ska i första hand avse Polismyndigheten, men i den utsträckning det är motiverat får förslagen även gälla andra myndigheter, till exempel Tullverket och Kustbevakningen. Utredningen ska redovisas senast den 19 november i år.

För att komma åt de internationella brottsnätverken är samarbete över landsgränserna avgörande, och ett sådant samarbete pågår aktivt, inte minst inom ramen för Europol. Regeringens uppfattning är klar och tydlig: Kampen mot stöldligorna ska fortsätta, och den måste prioriteras även i EU:s brottsbekämpande arbete.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det bedrivs således ett aktivt arbete från både regeringens och myndigheternas sida, på hemmaplan och internationellt, för att förstärka bekämpningen av internationell, organiserad tillgreppsbrottslighet.


Anf. 34 Thomas Morell (SD)

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret.

Då står vi här igen. För vilken gång i ordningen vi diskuterar de kriminella nätverken har jag inte koll på, men det har blivit några debatter.

Den här interpellationen skrev jag i augusti. Då hade det varit en artikel i GT om att 40 bilar hade stulits på kort tid.

De kriminella nätverken har ganska raffinerade metoder när de stjäl bilar - och inte bara bilar utan traktorer, fyrhjulingar, gräsklippare med mera. I princip allt som inte är fastgjutet eller fastsvetsat åker med i deras transporter. Enligt polisen lägger handlare utomlands in beställningar på vilka fordon de vill ha, och de kriminella nätverken levererar dem.

När jag hamnade här i riksdagen kom jag närmast från åkeribranschen. Där har man ett bekymmer, för där fungerar bilarna som rullande reservdelsförråd. När chaufförerna kommer ut på morgonen och ska utföra sina transporter kan man ha klätt av hytten stora paneler och dörrar och plockat dän hjul, däck, bromsok och i stort sett allt som går att skruva dän. Då är den arbetsdagen strandad för det åkeriet - och flera dagar framöver, för det tar ju ett tag att bygga tillbaka fordonet till trafikdugligt skick.

Jag brukade diskutera det här problemet med min tidigare chef på trafikpolisen gång efter annan. Han sa till mig: Efter klockan åtta på kvällen är ju vägen i princip öppen ut över Öresundsbron, och då rullar de här transporterna. Man använder sig av den olagliga yrkesmässiga trafiken i Sverige för att få ut stöldgodset. Det är ju sådana volymer och sådan storlek på godset man stjäl att man är tvungen att använda lastbilar.

Jag brukar emellanåt säga lite skämtsamt att trafikpolisen går hem efter Bolibompa, för då ska de gå och lägga sig och sova. Det finns inga trafikpoliser efter 22-23 på kvällen. Något enstaka turlag gör ett nattpass då och då, men det är inte särskilt ofta. De går hem på kvällen, så då är det fritt fram för dessa transporter. Man har tjuvgömmor uppe i skogen där man samlar stöldgodset, sedan kommer dragbilen och hämtar godset och så rullar det ut från Sverige på natten.

I regel är det stöldgods som tillgrips i Sverige hos sin kund dagen efter. Så raffinerat är det, och så välorganiserade är de kriminella nätverken. Maskorna i deras nätverk blir också bara tätare och tätare.

Regeringen är passiv i detta, vill jag påstå, och det har jag sagt mer än en gång. Vi har diskuterat detta. Det sker satsningar på polisen - ja, och det är jättebra - men satsningarna är inte tillräckliga. Vi kan konstatera det. Vi har ju också ett annat bekymmer i vårt samhälle, nämligen de ständiga skjutningarna, knivskärningarna och allt vad det nu är.

Och så har vi då de kriminella nätverken som opererar i landet. Dessa byter också skepnad. De kan ha ett utseende på måndagen och se helt annorlunda ut på fredagen. Grupperingarna förändras. De har också olika platser de utgår från. Ena stunden är de i Sverige, nästa är de i Tyskland eller i Frankrike. Så här håller det på.

Man måste rusta samhället att kunna angripa denna typ av kriminalitet. Då är insatserna från regeringens sida alldeles för saktfärdiga. Det är alldeles på tok för lite som görs. Jag vill gärna ha svar på vilka tankar statsrådet har.


Anf. 35 Statsrådet Mikael Damberg (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Ja, detta är inte första gången Thomas Morell och jag diskuterar den här typen av frågor. Man kan dock konstatera att vi har gjort enormt mycket på det här området. Vi har gett tullen utökade resurser och befogenheter. Vi ger polisen ökade resurser och befogenheter. Vi har skärpt straffen för exakt de här typerna av systematisk brottslighet som jag räknade upp. Vid sidan av att myndigheterna har fått styrning från regeringen om att prioritera samverkan kring sådan brottslighet som är internationellt kopplad och att Sverige dessutom har varit ledande i det europeiska samarbetet kopplat till de här frågorna har vi också utredningar på gång, inte minst den om polisens befogenheter i gränsnära zon som jag nämnde i mitt svar. Jag menar alltså att det görs väldigt mycket på området.

När det gäller bilar och bildelar kan man ta ett historiskt perspektiv, bara för att ge en liten bakgrund. Jämfört med 2011 har de anmälda biltillgreppen minskat med ungefär 50 procent. Stölderna ur och från motorfordon har minskat med 26 procent. Även utsattheten för bilstöld har minskat under den här perioden.

I ett 20-årigt perspektiv, alltså ännu längre, blir minskningarna ännu mer markanta. År 2001 anmäldes ungefär 60 000 bilstölder i vårt land. År 2020 hade den siffran sjunkit till 10 000, en minskning med 83 procent. Stölder ur och från fordon har minskat från 140 000 år 2001 till 50 000 år 2020. Det kan samtidigt noteras att antalet personbilar i trafik i Sverige har ökat med någonstans runt 900 000 under den här perioden.

Vad beror då detta på? Är det polisens framgångsrika arbete? Nej, inte i första hand, skulle jag vilja säga. Det handlar om nya krav på biltillverkarna, inte minst krav på att nytillverkade bilar ska utrustas med elektroniskt stöldskydd. Det har blivit svårare att stjäla bilar, vilket har lett till den här trenden. Man måste titta på det i ett helhetsperspektiv.

Vi har sett en ökning av stölder ur och från motorfordon 2020 och början av 2021 eftersom de internationella stöldligorna flyttar sig mellan olika kategorier. En kategori som verkar vara väldigt på modet just nu är katalysatorstölder. Det beror väl i troligaste fall på att metallerna i katalysatorerna är mer värdefulla i dag än tidigare, och då finns det mer pengar att hämta i detta.

De här stölderna begås dock enligt polisen inte bara av internationella stöldnätverk. Här finns också en del av våra mer traditionellt yrkeskriminella på hemmaplan som lever ett liv kanske inte helt i lagens namn och som också använder det här för att dryga ut i penningpungen.

Det här är ett problem som är stort, och jag vill hävda att vi gör det lättare att utvisa människor, att vi gör det lättare att stoppa människor vid gränsen och att det här är ett arbete som måste bedrivas med stor kraft. Men jag tänker inte skriva under på att regeringen inte har gjort något, för det här är ett område som vi har varit väldigt aktiva på och kommer att fortsätta att vara aktiva på.

Framför allt spelar det väldigt stor roll att vi får fler närvarande poliser över hela Sverige som också har tid och kapacitet nog att både bevaka och ingripa mot internationella stöldligor som verkar i Sverige. Därför ser jag fram emot att tusentals nya poliser kommer att ta tjänst de närmaste åren runt om i Sverige, för det kommer att göra det ännu svårare för de internationella stöldligorna att agera.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag vill också tacka alla de frivilliga organisationer, försäkringsbolag och branschorganisationer som jobbar väldigt systematiskt med att göra det svårare för de här internationella stöldligorna. Det ger också effekt.


Anf. 36 Thomas Morell (SD)

Fru talman! Tack för svaret, statsrådet!

Det är intressant det här med siffror och att man kan vända på dem. Det är lite grann som en tombola där man välter ut dem ur en burk.

Antalet katalysatorstölder har ökat med 4 400 procent, tror jag att det var sist jag läste om det. Antalet stölder har också ökat av bildelar, bilar, traktorer, fyrhjulingar, båtmotorer med mera. Det är den senaste informationen som har kommit från If.

Vd:n för Larmtjänst har sagt att det är tråkigt att regeringen inte tar problemen med de internationella stöldligorna på allvar. Ligornas härjningar orsakar stora kostnader för både företag och privatpersoner, och i det begreppet faller ju vi in. "Men vad som är ännu värre är att de systematiska stölderna bidrar till otryggheten i samhället på ett mycket påtagligt sätt. Vi skulle verkligen välkomna att regeringen vidtar kraftfulla och effektiva åtgärder för att komma till rätta med problemet." Det har alltså vd:n för Larmtjänst sagt.

Jag har, som jag har sagt tidigare, mycket kontakt med mina gamla kollegor inom polisen. Några har slutat, och en av mina kurskamrater slutade för ett tag sedan. Han sa att det inte fungerar längre. Man får inte de resurser man behöver. Men behöver ha ny personal ute på vägen, för det är på vägen vi måste arbeta för att få hejd på de här ligorna.

Den senaste uppgiften jag fick av en kollega var att de vill anställa på den enhet där de är men att det inte finns pengar i budgeten. Då hjälper det inte att man utbildar ny personal om de blir stoppade av just budgettekniska skäl. Då måste regeringen lätta på börsen lite grann och se till att polisen får mer resurser så att det finns pengar att använda till att nyanställa så att vi kommer åt ligorna där ute.

Vi har diskuterat flera gånger förut att stölder av bildelar inte är isolerade händelser, att skjutningar inte är isolerade händelser och att olaglig yrkesmässig trafik inte är isolerat från annat utan att de går i varandra, och de kriminella nätverken opererar på det sättet.

En gammal kriminalpolis i Västra Götaland som ingick i transportsäkerhetsgruppen som jag satt ordförande för sa att busen har bytt skepnad. Han är inte längre busen i Björnligan med ögonmask, som man föreställer sig att han ser ut, utan de kriminella i dag har slips och kostym och opererar på ett helt annat sätt. De har andra metoder för att komma åt det som de är ute efter.

Den olagliga yrkesmässiga trafiken på vägen skapar ekonomiska resurser för annan kriminalitet i samhället. En viktig del i detta är just att stjäla bilar eller bildelar och sedan omsätta dem i pengar att investera i annan kriminell verksamhet.

Man kan alltså inte riva lite grann där och riva lite grann här och tro att man kan få ett resultat, för det funkar inte, utan man måste ha en strategi för hur man ska komma åt detta. Där har inte polisledningen koll. Jag har ju själv jobbat där, så jag vet lite grann hur isoleringen är mellan de olika chefsskikten uppåt. Jag brukar säga att det är ungefär en halvmeter isolering mellan varje chefsnivå. Man tror från ledningen att kontroller på väg är att sparka på däck och kolla lampor, men det är ju så mycket mer där ute som görs för att komma åt annan kriminell verksamhet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Nu måste regeringen öppna pengapåsen och se till att polisen kan nyanställa dem som är färdigutbildade.


Anf. 37 Statsrådet Mikael Damberg (S)

Fru talman! Vi är helt överens om att vi behöver mer av både lag och ordning och ordning och reda på Sveriges vägar. Det har varit ett avreglerat, utflaggat område där väldigt många transportbolag de facto har lämnat Sverige därför att konkurrensen inte har varit sjyst och därför att människor har utnyttjats.

Det har funnits en naiv syn på hur transportsektorn ska utvecklas, och det är därför som den här regeringen har både skärpt upp kraven på vad som ska gälla på svenska vägar i flera olika steg och drivit på för en tuffare EU-lagstiftning på det här området så att människor inte ska utnyttjas. I det här ligger också de transporter med stöldgods eller annat som Morell tar upp och som är kopplade till kriminell verksamhet och som antingen smugglas in i eller ut ur vårt land. Det är också därför som vi både förstärker tullen och ger den nya befogenheter och dessutom tittar på vilka befogenheter polisen ska ha i gränsnära zon, som är det område som de här transporterna rullar igenom.

Jag menar att vi har tagit flera grepp. Dessutom har det internationella samarbetet lett till flera stora beslag. Det har skett när man har jobbat med andra länder, för faktum är att det knappt finns en lastbil som inte har rullat genom Danmark på vägen till eller från Sverige eller via färjorna till Tyskland. Det finns alltså flera länder som vi bör samarbeta med för att stoppa den här illegala verksamheten. Det blir mer effektivt.

När det gäller den konkreta frågan om pengar till polisen är det verkligen så att vi håller på att bygga ut polisen helt exceptionellt mycket. Vi håller på att få 10 000 fler polisanställda och ligger före planen. Det var en av anledningarna till att polisen under innevarande år på grund av sin växtvärk har haft ett beräknat underskott på ungefär en halv miljard kronor för i år. Man har gjort fler anställningar i år än man kanske har pengar till, och då har regeringen valt att före budgetarbetet vara tydlig med att vi tar bort de 500 miljoner kronorna i underskott så att man inte behöver lyfta dem till nästa år och inte behöver bromsa av på tillväxttakten.

Vi kompenserade alltså för de 500 miljoner kronorna för innevarande år. Det som ligger inför nästa år är en nivåhöjning på ungefär 2 miljarder kronor för att Polismyndigheten i första hand ska fortsätta växa.

Det finns också ett teknikpaket som inte heller är oväsentligt med kameror, sensorer och sådant, inte minst hemliga tvångsmedel, som Polismyndigheten vill ha utökade möjligheter att arbeta med. Men den stora delen i detta är att det inte ska bli något hack i kurvan utan att vi ska fortsätta växa och anställa fler poliser. Polismyndigheten har också varit tydlig med att man vill ha fler anställda som jobbar med trafikkontroller.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag är helt med på vagnen när det gäller att vi har haft för få kontroller. Vi måste ha en stärkt kontrollverksamhet, och vi har också i tidigare interpellationsdebatter konstaterat att kontrollerna på väg ökar nu men att det finns mycket kvar att göra, och det förutsätter också nyanställningar.


Anf. 38 Thomas Morell (SD)

Fru talman! Tack för svaret, statsrådet!

Det här är lite intressant, för de här pengarna har ju trots allt inte ramlat ut så att det blir en effekt för dem som jobbar ute på vägen. De får inte det här tillskottet av ny personal som de önskar.

I Dagens industri den 1 september 2021 kunde man läsa att satsningen på fler poliser har resulterat i 15 fler poliser i Stockholm. Statsrådet verkar inte hålla med, men så står det i Dagens industri, och det kan jag inte göra så mycket åt - är det fel får jag hänvisa till tidningen.

Man har alltså fått 15 fler poliser sedan slutet av 2015 - så är det. Är det någon som tror att de kommer att hamna i ett system där man utbildar dem för kontroll på väg? Jag tror inte det.

I utredningen från If står det att polisens nationella operativa avdelning, Noa, uppskattar att 90 procent av bil- och bildelsstölderna utförs av internationell organiserad brottslighet. Man är här och opererar. För tre år sedan skrev Larmtjänst om att Sverige är ett smörgåsbord för de här internationella ligorna. Det har gått ganska lång tid då vi har haft kunskap om de här problemen, men man har inte satt in några resurser för att komma åt dem. Vägen är de kriminellas arbetsredskap. Det får vi inte glömma.

Jag har tjatat om det, och jag kommer att tjata om det till dess att vi ser en förändring: Vi måste få ut tjänstemän på vägen som sätter käppar i hjulet för de organiserade kriminella nätverken som opererar här så att vi kan få hejd på utförseln av stöldgods och införseln av smuggelgods. Det måste bli en förändring nu, oavsett om det är vapen, ammunition eller unga tjejer som ska utnyttjas för prostitution som förs över gränsen.


Anf. 39 Statsrådet Mikael Damberg (S)

Fru talman! Ja, vi har haft för få poliser på vägarna. Vi har haft för få poliser i utsatta områden. Vi har haft för få poliser på landsbygden i Sverige. Det är därför vi bygger ut Polismyndigheten. Senaste halvårsskiftet hade vi 7 000 fler polisanställda jämfört med när tillväxten började. Det är nu den stora tillväxten av poliser sker över hela landet. Stockholm har de senaste åren vuxit med 285 poliser, netto. Det är lite för lite. Vi måste ha många fler poliser också till Stockholm.

Men det är helt sant att antalet polisanställda minskade på flera platser under ett antal år. Det var för att man hade dragit ned på polisutbildningen med 90 procent. Det fanns inga poliser att anställa, så det blev färre poliser.

Nu har vi fler poliser sedan ett antal år tillbaka, och vi utökar väldigt kraftfullt. Vi har aldrig haft så många poliser som vi har just nu. Vi har aldrig haft så många civilanställda som vi har just nu. Men polisen måste bli avsevärt större för att klara alla sina viktiga uppgifter.

En rapport för tre år sedan talade om smörgåsbord, ja. Men jag kan konstatera att vi sedan dess har gjort väldigt mycket, inte minst på straffskärpningssidan. Vi har infört nya straff som riktar sig mot just den här typen av systematiska stölder. Vi har dessutom fått till stånd mycket mer av myndighetsgemensamt arbete mot de här ligorna. Vi börjar utveckla ett starkare internationellt samarbete. Vi börjar bli bättre på att stoppa dem från att resa in i Sverige, och vi blir allt bättre på att utvisa dem om de har begått brott i Sverige. Dessutom ska vi se till att fortsätta bevaka vägarna på ett bättre sätt än vi gjort de senaste åren. Vi behöver fler kontrollanter på våra vägar för ordning och reda men också för att bekämpa brottslighet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Detta är jag säker på att Thomas Morell och jag kommer att diskutera fler gånger, men vi är helt överens om problembilden. Vi har haft för få poliser. Vi har för få poliser. Vi kommer att behöva fler poliser framöver.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2020/21:874 Internationella stöldligor i Sverige

av Thomas Morell (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Enligt Ifs bilbrottsbarometer 2021 ökar bilstölder och bildelsstölder i Sverige. Katalysatorstölderna har ökat med hela 4 300 procent! Går man in på Larmtjänsts hemsida kan man se en omfattande förteckning över stulna och efterlysta bilar, motorcyklar, lastbilar, släp, terrängfordon, mopeder, båtar, vattenskotrar och motorredskap/traktorer.

Enligt en artikel i GT den 17 augusti har mer än 40 bilar stulits på kort tid i Sverige. Lexus har varit ett populärt märke att stjäla, men nu tycks fokus ligga på Mazda CX-5. Tidigare var de dyrare Volvomodellerna ligornas favorit, speciellt i Västsverige. Det är uppenbart att valen av bilmodeller speglar efterfrågan på den svarta marknaden. Enligt polisen lägger handlare utomlands beställning på vilka fordon de vill ha och ligorna levererar det.

Redan 2018 publicerades en debattartikel från Larmtjänst där man uppskattade att stöldgods med ett värde på upp till 2 miljarder kronor förs ut ur landet varje år. Med tanke på ökningen av stölderna torde den summan vara betydligt högre i dagsläget. Enligt Larmtjänsts rapport ökade stölderna av bildelar med 3,8 procent 2020 jämfört med 2019. Då ingår inte katalysatorstölderna i den statistiken. Skadekostnaden för försäkringsbolagen har ökat med nästan 12 procent. Det ät kostnader som i en förlängning flyttas över i konsumentledet. Larmtjänst konstaterar också i sin rapport att det är organiserade ligor som opererar i landet.

Ifs slutsats är att stöldligorna valt Sverige eftersom risken att åka fast är låg och konsekvenserna är milda.

Med hänvisning till texten ovan vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att Sverige inte ska vara det land de kriminella ligorna väljer på grund av att, som If konstaterar, ”risken att åka fast är låg och konsekvenserna är milda”?​