Integritet i arbetslivet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 25 maj 2010

Interpellation: Integritet i arbetslivet

Interpellation 2009/10:308 av Astudillo, Luciano (s)

den 22 mars

Interpellation

2009/10:308 Integritet i arbetslivet

av Luciano Astudillo (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Efter nästan tre års arbete presenterades i maj 2009 utredningen Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44). Utredningen, som leddes av ordföranden i Arbetsdomstolen Catherine Lilja Hansson, har ingående granskat en lång rad olika aspekter på personlig integritet i arbetslivet, från arbetsgivares behandling av personuppgifter och registerutdrag i samband med anställning till medicinska undersökningar och drogtester. Utredningens förslag är en särskild lag om personlig integritet i arbetslivet.

Redan i betänkandets inledning konstaterar utredaren att det finns ett behov av lagstiftning på området. ”Det regelverk som finns till skydd för arbetstagares personliga integritet i arbetslivet är svåröverskådligt. Det består av disparata regler i olika lagstiftningar. Skyddet är endast delvis reglerat och innebörden av vissa bestämmelser får anses oklar.” Utredningen konstaterar också att arbetssökande i dag saknar möjligheter att rättsligt angripa integritetskränkande kontrollåtgärder som vidtas av en arbetsgivare hos vilken de söker arbete.

Remisstiden för utredningens förslag gick ut den 1 september 2009. Trots att snart sex månader har gått har regeringen ännu inte gett något besked om den tänker gå vidare med utredningens förslag eller om den anser att dagens situation är tillfredsställande.

Mina frågor till arbetsmarknadsministern:

-      Är det arbetsmarknadsministerns ställningstagande att det i dag finns ett tillräckligt starkt skydd för arbetstagares och arbetssökandes personliga integritet?

-      Avser arbetsmarknadsministern att ta initiativ till att riksdagen föreläggs ett förslag till lag om personlig integritet i arbetslivet?