Insyn och offentliga utredningar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 16 augusti 2022

Interpellation: Insyn och offentliga utredningar

Interpellation 2008/09:487 av Olsson, Lena (v)

den 6 maj

Interpellation

2008/09:487 Insyn och offentliga utredningar

av Lena Olsson (v)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Under den borgerliga regeringen har många styrelser i olika myndigheter avskaffats. Dessa har ersatts med så kallade insynsråd där några politiska partier får representation utifrån regeringens skön. Detta minskar möjligheten dels att påverka och dels att föra en öppen politisk debatt i frågor som rör offentlig förvaltning.

När det gäller offentliga utredningar har även dessa blivit färre till antalet. Det är alltså inte så att färre frågor utreds, men utredningarna sker utan insyn och debatt. I stället ser vi fler och fler enmansutredningar eller departementsinterna utredningar. Även detta är ett problem eftersom de motverkar möjligheten att komma överens i vissa frågor men också möjligheten att i partierna i god tid diskutera svåra frågor.

Att partierna får svårare att få insyn är besvärande. Allvarligare är det faktum att detta också drabbar allmänheten och organisationer som får svårare att delta i debatten. Remissomgång är en möjlighet, men det är sent att starta en diskussion först när en remissrunda startar och det är ofta kort om tid för såväl organisationer som enskilda att starta så sent.

Än värre är det när regeringen väljer att inte ens tillsätta en departementsutredning utan i stället lägger ut frågor på konsulter vars rapporter inte alls blir föremål för offentlig diskussion. Det har kommit till vår kännedom att regeringen valt att utreda stora delar av polisens organisation på detta sätt. Det är mycket oroande att regeringen väljer att utreda en av de största myndigheterna på detta sätt, helt utan insyn och offentlig debatt.

Mot bakgrund av det anförda är mina frågor till justitieministern:

Avser justitieministern att vidta åtgärder för att garantera att den demokratiska insynen i offentlig förvaltning stärks?

Är det justitieministerns avsikt att fler frågor ska utredas via konsulter i stället för via offentliga utredningar?