Inskränkning i äganderätten vid sikfiske

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 maj 2014

Interpellation: Inskränkning i äganderätten vid sikfiske

Interpellation 2013/14:455 av Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2013/14:455 Inskränkning i äganderätten vid sikfiske

av Sven-Erik Bucht (S)

till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

 

Nyligen har Högsta domstolen avkunnat en dom där tvisten handlat om statens inskränkning av enskild äganderätt. Målet och tvisten har handlat om inskränkning av den enskilda äganderätten till fiske i Torneälvens mynningsområde. Den dom som Högsta domstolen avkunnat visar tydligt att staten gjort inskränkningar i enskild äganderätt utan att utge kompensation. Vidare fastställs i domen att staten ska utge kompensation för denna typ av ingrepp i enskild äganderätt.

Även uppströms mynningsområde i själva Torneälvens älvområde har staten två år i följd gjort betydande inskränkningar i äganderätten vad avser fiske efter sik. Denna inskränkning har och kommer att drabba i stort sett samtliga byar längst Torneälven där fastighetsägarna har äganderätt till fiske. Under 2013 infördes regler som innebar betydande inskränkningar om nyttjande av antal redskap vid sikfiske och under 2014 har staten utfärdat ytterligare inskränkningar som innebär att fiske efter sik förbjuds under hela juli månad.

Dessa inskränkningar i äganderätten har förhandlats fram mellan finska och svenska staten och undertecknats av Sveriges regering genom landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Mina frågor till landsbygdsministern är:

Hur ser landsbygdsministern på äganderätten i Torneälvens vattenområde när det gäller rätter som är inskrivna i fastigheternas lagfarter såsom rätten till fiske?

Anser landsbygdsministern att inskränkningar i äganderätten kan göras utan att förhandlingar vidtas med dem som får tåla inskränkningarna i sin äganderätt?

Avser landsbygdsministern att vidta några åtgärder för att begränsa den skada som skett eller rätta till de inskränkningar som äganderättsinnehavare kommer att drabbas av kommande sommar?