Innovationspolitikens status inom regeringen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 4 februari 2014

Interpellation: Innovationspolitikens status inom regeringen

Interpellation 2013/14:235 av Nylund Watz, Ingela (S)

den 21 januari

Interpellation

2013/14:235 Innovationspolitikens status inom regeringen

av Ingela Nylund Watz (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

I slutet av november 2012 presenterade OECD en utvärdering av Sveriges innovationssystem som beställdes av regeringen under våren 2011. Slutrapporten presenterades i början av februari i år och lämnar en oberoende och jämförande utvärdering av det svenska innovationssystemet, rekommendationer för förbättringar i innovationssystemet och för förbättringar av regeringens politik.

I rapporten definierar OECD såväl styrkor som svagheter i det svenska innovationssystemet. Bland annat bedömer OECD att vår höga vetenskapliga nivå och förnämliga industriella forskning utgör en viktig styrka. Som svagheter definieras bland annat bristen på övergripande innovationspolitik, försämrad utbildning, bristande kontakt mellan akademi och näringsliv och bristande utvärdering.

Rapporten lämnar också exempel på hot och möjligheter för Sveriges konkurrenskraft liksom konkreta förslag till hur det svenska innovationssystemet bör utvecklas och förändras. Bärande för dessa förslag är att OECD bedömer att det krävs ökade insatser baserade på nya beslut och nya resurser.

Ett genomgående tema i rapporten är bristen på helhetssyn i den svenska innovationspolitiken. OECD förvånas av att innovationspolitiken prioriteras så lågt av den svenska regeringen och av att de forsknings- och innovationspolitiska propositioner som regeringen presenterat haft ett ensidigt forskningsperspektiv på innovation. Vidare menar rapportförfattarna att samarbetet mellan de svenska departementen fungerar dåligt och att innovationspolitikens ställning är svag inom Näringsdepartementet.

Bland de rekommendationer som OECD lämnar finns förslag på åtgärder som tydligare skulle markera innovationspolitikens centrala roll för att utveckla Sveriges konkurrenskraft. Som exempel kan nämnas inrättandet av ett nationellt innovationsråd, att begränsa fragmentiseringen av offentlig sektors finansiering i innovationssystemet och att bättre analysera och definiera innovationssystemets aktörer avseende roller och mål.

Jag vill mot denna bakgrund fråga näringsministern:

Föranleder OECD:s rapport regeringen att vidta några åtgärder avseende politikområdets ställning inom regeringen?