Informations- och upplysningskampanj om förebyggande insatser mot livmoderhalscancer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 31 oktober

Interpellation

2008/09:90 Informations- och upplysningskampanj om förebyggande insatser mot livmoderhalscancer

av Anne Ludvigsson (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Nya data visar att det i huvudsak är tonårsdöttrar i mera välinformerade och välbeställda familjer som vaccineras mot HPV-virus och livmoderhalscancer. Också de regionala och lokala skillnaderna i vaccinationsstatistiken är stora. Tendensen har varit tydlig tidigare och den fortsätter och förstärks så länge vaccinet inte ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Detta är djupt oroande eftersom samhället har ett ansvar för likvärdig sjukvård åt alla medborgare var de än bor.

Allmän vaccination mot HPV-virus är ett viktigt komplement till cellprovtagning och ett kraftfullt bidrag i det förebyggande arbetet mot denna svåra kvinnosjukdom. Men samtidigt som den ännu inte reglerade vaccineringen mot HPV är oroväckande ojämlik visar Socialstyrelsens rapport om hälso- och sjukvårdsutvecklingen att var femte kvinna uteblir från cellprovskontroller som hon regelbundet blir kallad till. Det gäller framför allt kvinnor i redan utsatta grupper, konstaterar man. I kombination med den frivilliga och starkt ojämlika HPV-vaccinationen förstärks orättvisorna.

Under tiden fortsätter en kvinna att dö i livmoderhalscancer varannan dag i Sverige. De flesta av dem som i framtiden drabbas eller i värsta fall dör är de som varken går på cellprovskontroller, har råd eller har fått tillräcklig information om vaccinet. De dör i en sjukdom som går att förebygga med ökad kunskap bland kvinnorna själva och genom att HPV-vaccinet inlemmas i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Som det är i dag svarar varje enskilt landsting för information om cellprovtagning som enda åtgärd mot livmoderhalscancer, med stora regionala skillnader som följd.

Vad HPV-vaccinet beträffar har nu varken regering, landsting eller kommuner informationsansvar och inte heller några statliga myndigheter, så länge vaccinet är utanför det allmänna vaccinationsprogrammet. Det saknas också aktiv information om att de båda vaccinerna som nu finns på marknaden omfattas av högkostnadsskyddet, vilket betyder att priset för flickor i åldern 13–17 år begränsas till 1 800 kronor mot de ca 3 300 kronor som de tre doserna annars kostar. Eftersom ingen samhällsaktör tagit på sig uppgiften att informera om HPV-vaccination lämnas fältet fritt för läkemedelsföretagens marknadsföring som enda aktiva informationskälla.

Denna ojämlikhet och orättvisa i kvinnors hälsa och vård måste brytas. Regeringen måste ta ansvar för en sammanhållen och omfattande upplysning och information om de i dag tillgängliga förebyggande åtgärderna mot livmoderhalscancer – cellprovskontrollerna, HPV-vaccinationen och i vissa fall ett särskilt HPV-test. Informationen måste särskilt anpassas till flickor, unga kvinnor och deras föräldrar när det gäller vaccinationen – och till kvinnor mellan 23 och 60 år när det gäller cellprovskontrollerna – på ett sådant sätt att många fler än i dag blir motiverade till cellprovtagning. Det behövs en nationell informations- och upplysningskampanj – en mobilisering – med särskilda statliga medel för att rädda kvinnoliv och utjämna orättvisorna.

Jag har påtalat detta tidigare och min fråga är om statsrådet ser behovet och därmed är beredd att ta initiativ till en samordnad nationell informations- och upplysningskampanj för cellprovtagning och HPV-vaccination.