Inflytande över statliga medel

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 4 augusti 2022

Interpellation: Inflytande över statliga medel

Interpellation 2010/11:227 av Nordén, Marie (S)

den 22 februari

Interpellation

2010/11:227 Inflytande över statliga medel

av Marie Nordén (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Befolkningen i Jämtlands län fortsätter att minska, varför kommunerna gör stora ansträngningar för att vända den negativa utvecklingen. Bland annat arbetar man aktivt för att ta emot flyktingar och marknadsför sig i Holland, där folk är beredda att flytta för att skapa sig större livsutrymme.

Samtidigt finns det många som trivs i länet med de höga livskvaliteter som bristen på trängsel och stress och närheten till naturen innebär. Därför är det angeläget att samhället på olika sätt underlättar möjligheten att bo och arbeta i alla delar av länet, men även i landets andra glest bebyggda delar.

En självklar förutsättning för att kunna bo i en by är att det finns en väg dit. Boende i byn Siljönäs i Strömsunds kommun har hamnat i en omöjlig situation. Den allmänna vägen slutar mitt i byn, vilket innebär att vissa boende inte får sin väg plogad och sandad under vintern, om inte skogsavverkning sker i skogen på andra sidan byn. Därmed får inte byborna post och det är omöjligt för till exempel ambulans eller brandbil att ta sig fram, om det skulle behövas.

Ett stort antal berörda myndigheter anser därför att den allmänna vägen borde förlängas de 800 meter som krävs för att alla bybor skulle ha normalt underhållen väg, men regeringen har avslagit detta.

Många kan anse frågan vara en petitess, men för boende i glesbygden handlar det om en viktig princip. Enligt väglagen kan en enskild väg förändras till allmän väg om det är av synnerlig betydelse för det allmänna. I detta fall innebär vägen en möjlighet att bo kvar i byn. Alternativet är att flytta och låta byn dö ut.

Regeringens mål för regional tillväxtpolitik är utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft och politiken ska inriktas på ett ytterligare stärkt lokalt och regionalt inflytande och ansvar över statliga medel. Det borde rimligen innebära att hela regeringen ger sitt bidrag till att stärka utvecklingen även i byar som Silsjönäs.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att de lokala myndigheterna verkligen ska få inflytande och ansvar över statliga medel som till exempel väganslag?