Industrins och basnäringens betydelse för Dalarnas utveckling

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 juni 2012

Interpellation: Industrins och basnäringens betydelse för Dalarnas utveckling

Interpellation 2011/12:365 av Güclü Hedin, Roza (S)

den 14 maj

Interpellation

2011/12:365 Industrins och basnäringens betydelse för Dalarnas utveckling

av Roza Güclü Hedin (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Näringslivsutveckling är en viktig del i en politik för fler jobb och för att skapa bättre förutsättningar för små och medelstora företag i Sverige. 

Närmare en miljon arbetstagare arbetar i småföretag, vilket motsvarar 41 procent av det totala antalet anställda inom det privata näringslivet. Det är därmed tydligt att företagens villkor spelar en avgörande roll för utvecklingen av svenskt näringsliv.

Dock skiljer sig förutsättningarna för små och medelstora företag åt i Sverige. Därför finns det särskilt anledning att se över hur stödet till de små företagens utveckling kan förbättras. Behoven skiljer sig också åt. Vissa är mer infrastrukturberoende, andra inte.

Välutbildad arbetskraft, en god tillgång på riskkapital och tillgänglighet är centrala aspekter för att små och stora innovativa företag ska kunna utvecklas och växa. Därför finns det ett stort behov av att samordna och skapa infrastrukturella förbättringar för att främja näringslivsutvecklingen i glesbygden. Det är av stor vikt att man i kommande infrastruktursatsningar beaktar dessa intressen och inte bara att infrastruktursatsningar sker i tätorter.

I Dalarna är gruvnäringen och industrin i stort behov av investeringar och utveckling. Kapacitetshöjande investeringar på till exempel infrastrukturen är nödvändiga för att klara av att möta kommande utmaningar. Med rätt förutsättningar kan de nya och redan etablerade näringarna bidra till hundratals nya arbetstillfällen, något som är viktigt om vi vill att hela Sverige ska leva.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder kommer statsrådet Annie Lööf att vidta för att gruvnäringen och basnäringen ska beredas de förutsättningar som krävs för att möjliggöra en fortsatt god utveckling för näringslivet i Dalarna?