Importstopp för rysk energi

Interpellationsdebatt 6 februari 2024

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 17 Utrikesminister Tobias Billström (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Linus Lakso har frågat mig om jag avser att agera för ett nationellt importstopp av all fossil energi från Ryssland och när ett sådant förbud i så fall kan vara på plats.

Låt mig inleda genom att säga att vårt militära, politiska och ekonomiska stöd till Ukraina förblir vår främsta utrikespolitiska uppgift. Ett starkt, förutsägbart och uthålligt stöd till Ukraina utgör vår främsta möjlighet att begränsa Rysslands handlingsmöjligheter.

Enligt riksdagens tillkännagivande ska vi "tydligt och med kraft driva linjen i EU att det europeiska beroendet av rysk energi, inte minst fossil energi, snarast praktiskt möjligt ska upphöra".

Näringsutskottet enades också om att vi behöver vidta åtgärder så att Sverige upphör med import av rysk energi, inte minst fossila bränslen, när det är möjligt.

Regeringens hållning skiljer sig inte från riksdagens. Regeringens hållning är, vilket jag framförde här i kammaren senast i oktober 2023, att det europeiska beroendet av rysk energi, inte minst fossil energi, snarast möjligt ska upphöra. Även Sveriges import av rysk energi bör upphöra så snart det är möjligt. Mot denna bakgrund bör EU anta sanktioner både mot rysk fossilgas och rysk kärnkraft. Vi diskuterar förutsättningarna för detta med andra medlemsstater. Rent konkret innebär det att regeringen förordar att restriktiva åtgärder som omfattar fossilgas och rysk kärnkraft inkluderas i kommande sanktionspaket.

Som interpellanten känner till sedan tidigare debatter skulle ett abrupt, ensidigt avslutande av löpande kontrakt för import av flytande rysk fossilgas inte vara att föredra. Den ryska leverantören skulle kunna kräva betalt av mottagaren och samtidigt sälja gasen igen och på så sätt tjäna dubbelt så mycket pengar. Det vill vi undvika.

Vad gäller ett nationellt importstopp i EU:s nya gasmarknadsförordning kommer ett genomförandearbete av hela förordningen att ta vid hos Regeringskansliet när den antagits. Energimarknadsinspektionen har redan fått i uppdrag att börja titta på genomförande och följdlagstiftning. Frågan om förbud mot import av rysk fossilgas med hänvisning till gasmarknadsförordningen kommer att analyseras i Regeringskansliet. Vi överväger även möjligheterna att agera enskilt.

Vad gäller Finland, som interpellanten också refererar till i frågan, har jag noterat att företrädare för den finska regeringen uttryckt avsikter att utreda huruvida ett nationellt importstopp kan genomföras efter att EU:s nya gasmarknadsförordning antagits. Det är självklart mycket angeläget för regeringen att följa utvecklingen nära.

Avslutningsvis vill jag upprepa att vi begränsar Rysslands handlingsmöjligheter främst genom ett starkt, förutsägbart och uthålligt stöd till Ukraina. Vårt militära, politiska och ekonomiska stöd till Ukraina förblir de kommande årens främsta utrikespolitiska uppgift. Därutöver prioriterar regeringen nya sanktioner mot Ryssland såväl som ett effektivt genomförande av redan antagna sanktioner.


Anf. 18 Linus Lakso (MP)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Jag vill börja med att tacka så mycket för svaret från utrikesministern.

Det är alldeles korrekt att vi har debatterat detta förut. Miljöpartiet har ju i decennier varnat för riskerna med beroende av fossil energi från just skurkstater, för klimatets skull men även för försörjningstrygghetens.

Som nämndes var det faktiskt en enig riksdag som beslutade att regeringen skulle driva på för sanktioner där vi stoppar importen av rysk energi. Därför tycker jag att det är för svagt att det inte har hänt någonting på snart två år.

Jag är helt enig med utrikesministern om det angelägna behovet av att stötta Ukraina på alla sätt. Jag tycker att det är bra att Sverige har stått starkt där och varit aktivt i stödet. Men det blir ju väldigt kontraproduktivt när vi samtidigt köper fossil energi från Ryssland. Även om importen inte är omfattande handlar det om flera miljarder som vi stoppar in i den ryska krigskassan.

Som jag också nämnt tidigare finns det redan enskilda länder som gått före. Estland, Lettland och Litauen har stoppat importen av rysk fossil energi, så frågan kvarstår varför Sverige inte har agerat tidigare.

Regeringen har hänvisat till att man vill göra det gemensamt på EU-nivå, men jag tycker inte att det är ett argument som håller. Vi vet ju att länder som Ungern nyligen, även efter Rysslands anfallskrig, har skrivit på nya kontrakt med rysk fossil energi. Att de skulle skriva under på ett EU-gemensamt importstopp finner jag väldigt osannolikt. Det kvarstår för Sverige att gå fram som enskilt land och stoppa den här importen.

Nu har även Finland agerat, och det är hemvisten för det företag som framför allt står för importen av just fossil gas. Det vore märkligt om inte Sverige kunde vara lite mer handlingskraftigt här och komma till skott och faktiskt lagstifta om ett stopp.

Jag vill också säga att jag har en lite annan bild av vad företaget i fråga säger. De säger att de inte kan komma ur dessa kontrakt just för att det inte finns några sanktioner att hänvisa till. De menar att de, om det fanns sanktioner, skulle kunna gå till exempelvis en skiljedomstol eller liknande och åtminstone få prövat om kontrakten kan upphävas. Så tolkar i alla fall jag de uttalanden som företrädare för företaget i fråga har gjort i medierna: att man snarare efterfrågar sanktioner för att kunna komma ur dessa avtal.

Jag tycker ändå att det är ett fall framåt att Tobias Billström säger att regeringen överväger att Sverige ska agera som enskilt land. Det ser jag som en öppning för att komma framåt i denna fråga.


Anf. 19 Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fru talman! Låt mig börja med att återkomma till näringsutskottets betänkande i maj 2022, som interpellanten har tagit upp. Enligt betänkandet ska regeringen tydligt och med kraft driva "linjen i EU att det europeiska beroendet av rysk energi, inte minst fossil energi, snarast praktiskt möjligt ska upphöra". Näringsutskottet enades också om att vi behöver vidta åtgärder så att Sverige upphör med import av rysk energi, inte minst fossila bränslen, när detta är möjligt.

Som jag betonade i mitt inledande anförande råder det alltså inga motsättningar mellan riksdagens och regeringens målsättningar i detta avseende. Det är viktigt att vi gör allt vi kan för att begränsa Rysslands förmåga att finansiera sitt aggressionskrig mot Ukraina.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Hur ska vi då uppnå målsättningen att Sverige och EU ska upphöra med import av rysk energi, inte minst fossil energi? Dels handlar det om omställning och utfasning av beroendet. På kärnkraftsområdet har Sverige tagit ett betydande steg framåt. I samband med det franska statsbesöket har vi inlett ett fördjupat samarbete med Frankrike på kärnkraftsområdet. Målsättningen är bland annat att minska EU:s beroende av ryskt kärnbränsle och service till kärnkraftsanläggningar.

Dels handlar det om att införa sanktioner mot Ryssland. Det mest kraftfulla verktyg vi har för att begränsa Rysslands inkomster och krigsförmåga är EU:s sanktioner. Och sanktionerna fungerar. De restriktiva åtgärderna isolerar och pressar den ryska ekonomin. Vi ser en volatil rubel, en snabbt ökande inflation och en ansträngd arbetsmarknad. Det råder brist på kapital och teknik i den ryska ekonomin, vilket är en direkt effekt av sanktionerna.

Detta visar att EU:s politik fungerar och att tiden inte är på Rysslands sida - tvärtom. Ju längre tiden går, desto svårare blir det för Ryssland att underhålla sin krigföring. Vi ska också komma ihåg att den goda effekten av sanktionerna uppnås just tack vare att det finns en god internationell uppslutning. EU, G7 och andra partner står samlade bakom åtgärderna mot Ryssland.

Det är därför regeringen före, under och efter Sveriges ordförandeskap i EU drivit på för att öka pressen på Ryssland, bland annat genom ytterligare sanktioner. Vi blickar nu framåt och driver i EU att vi bör anta nya sanktioner. Rent konkret innebär detta, som jag tidigare nämnde, att regeringen förordar att restriktiva åtgärder som omfattar fossilgas och rysk kärnkraft inkluderas i kommande sanktionspaket.

Vi ska även arbeta vidare med det andra spåret, men det finns ingen snabb lösning för ett nationellt importstopp.

Jag har noterat att den finska regeringens företrädare har gett uttryck för avsikter att utreda huruvida ett nationellt importstopp kan genomföras efter att EU:s nya gasmarknadsförordning har antagits. Den svenska regeringens ansats är densamma. Det är mycket viktigt att vi tittar på vilka möjligheter EU:s nya gasmarknadsförordning för med sig.

Tidtabellen är densamma för Sverige och Finland. Vi är medlemmar av samma union. EU:s nya gasmarknadsförordning kommer att börja gälla samtidigt i båda länderna efter att den antagits. Det vore inte klokt att föregripa vad analysen av gasmarknadsförordningen ger för resultat.

Slutligen: Vi begränsar Rysslands handlingsmöjligheter främst genom ett starkt, förutsägbart och uthålligt stöd till Ukraina. Vårt militära, politiska och ekonomiska stöd till Ukraina förblir de kommande årens främsta utrikespolitiska uppgift.


Anf. 20 Linus Lakso (MP)

Fru talman! Tack så mycket, Tobias Billström, för svaret! Jag tycker att det låter något bättre än tidigare. Även om min kritik om att det har gått väldigt långsamt kvarstår hör jag ändå mer positiva tongångar än när vi debatterade denna fråga i oktober. Detta välkomnar jag såklart. Vi är helt eniga om att det långsiktiga och starka stödet till Ukraina är väldigt viktigt. Och vi verkar i alla fall vara eniga i sak om att det är viktigt att komma framåt även i frågan om att stoppa importen av rysk energi.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det är glädjande att höra att vi kommer framåt lite. Min kritik om att det har tagit lång tid kvarstår, och jag undrar naturligtvis om utrikesministern har någon ungefärlig tidsplan för arbetet med att komma framåt i denna fråga. Det vore väldigt intressant att veta.


Anf. 21 Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fru talman! Tack till interpellanten för synpunkterna och stödet, som jag uppfattar det, för regeringens politik! Vi tycker likadant: Det europeiska beroendet av rysk energi och den svenska importen av rysk energi, framför allt fossil energi, bör upphöra. Det finns ingen motsättning mellan riksdagens och regeringens uppfattningar och målsättningar i detta avseende.

Jag ser framför mig tre alternativ för att åstadkomma detta. Det första och främsta alternativet för att åstadkomma ett robust förbud mot import av rysk energi är genom EU:s sanktioner. Regeringen prioriterar denna fråga. Det innebär att vi arbetar för att kommande sanktionspaket ska innehålla åtgärder som riktas mot rysk fossilgas och rysk kärnkraft. Som interpellanten redan känner till innebär det dock inte automatiskt att övriga medlemsländer kommer att ta förslagen ombord. Det betyder inte att vi ger oss, utan vi fortsätter självklart att verka för att detta ska bli verklighet.

Det andra alternativet, som oftast tas upp, är ett nationellt, det vill säga unilateralt, importstopp. Interpellanten har tidigare hänvisat till den finska regeringens avsikter. Jag har meddelat att EU:s nya gasmarknadsförordning kommer att börja gälla i bägge länderna samtidigt efter att den har antagits. Vi ska inte föregripa vad Regeringskansliets analysarbete resulterar i. Däremot är det viktigt att peka på att vi behöver överväga möjligheten att agera enskilt utifrån den nya förordningen.

Det sista alternativet är att inköparen själv avbryter kontrakten i förtid. Detta får olyckliga konsekvenser. Försäljning och inköp av flytande fossilgas är något som tyvärr är konstruerat för långa tidsförhållanden. Den ryska leverantören skulle kunna kräva betalt av mottagaren och samtidigt sälja gasen igen och på så sätt, som jag sa tidigare, tjäna dubbelt så mycket pengar. Den som vill stoppa Rysslands aggression kan inte ha något intresse av att så sker. Det vore kontraproduktivt sett till våra målsättningar om att begränsa Rysslands förmåga att finansiera sitt aggressionskrig. Det är därför vi vill undvika detta.


Anf. 22 Linus Lakso (MP)

Fru talman! Att jag stöttar regeringens politik är kanske att dra det lite långt. Men i sak verkar vi vara överens, och jag ser mycket fram emot att regeringen kommer till skott i denna fråga. Annars kanske vi står här igen om någon månad eller så och debatterar frågan.

Vi får väl se hur snabbt detta arbete kan tas framåt i Regeringskansliet. Jag tror nämligen att det är på nationell nivå vi måste agera. Vi är helt överens om att det vore bra att agera på EU-nivå, men som jag redan har nämnt tror jag att det är osannolikt att länder som till exempel Ungern går med på detta. Utrikesministern får gärna reflektera över sannolikheten för att Ungern ska gå med på ett sådant stopp på EU-nivå. Jag finner det som sagt osannolikt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Som jag nämnde vill vi naturligtvis inte ha en situation där företaget betalar men inte får gasen - det gör ju ingen nytta. Som jag sa: Som jag tolkar deras uttalande får de större möjligheter att stoppa de här kontrakten om vi går fram med ett nationellt förbud.

Jag ser därför fram emot att regeringen kommer till skott i denna fråga och tackar så mycket för svaret från Tobias Billström.


Anf. 23 Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fru talman! Tack, ledamoten, för en bra och viktig debatt om en fråga och ett ämne som berör oss alla! Frågan om Rysslands aggression mot Ukraina är regeringens främsta utrikespolitiska prioritering, och jag upplever att det finns ett mycket starkt stöd i kammaren för att det ska vara på det viset givet vad denna aggression betyder för vår samlade säkerhet - för vårt eget land, vårt närområde, Europa och världen.

Skälet till att jag uttryckte mig som jag gjorde om stödet är att näringsutskottets betänkande är tämligen tydligt. Det står att regeringen tydligt och med kraft ska driva linjen i EU att det europeiska beroendet av rysk energi, inte minst fossil energi, snarast praktiskt möjligt ska upphöra.

Näringsutskottet enades ju också om att vi behöver vidta åtgärder så att Sverige upphör med import av rysk energi, inte minst fossila bränslen, där det är möjligt. Regeringen verkar för att uppfylla den målsättningen. Det finns som jag ser det ingen skillnad mellan vad riksdagen vill och vad regeringen vill.

Det fördjupade samarbetet med Frankrike på kärnkraftsområdet, som jag nämnde tidigare, bland annat med målsättningen att minska beroendet av Ryssland, är ett utmärkt praktiskt uttryck för den förda politiken. Vad gäller ryska fossila bränslen verkar regeringen för att kommande sanktionspaket ska omfatta flytande fossilgas. Som jag sa är sanktionerna vårt mest robusta verktyg för att förhindra att Ryssland fortsätter att tjäna på energiexporten.

Låt mig avrunda med att understryka att regeringen inte kommer att låta frågan om sanktioner mot rysk fossilgas eller kärnenergi bero. Tvärtom arbetar vi aktivt för att de sektoriella åtgärderna mot Ryssland ska stärkas. Regeringen vill se ett 13:e sanktionspaket på plats inför årsdagen av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och välkomnar att diskussioner om dess innehåll har inletts.

Därmed, fru talman, tackar jag så mycket för debatten.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2023/24:373 Importstopp för rysk energi

av Linus Lakso (MP)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

I dag anlände ytterligare ett stort fartyg fulltankat med rysk fossilgas till Nynäshamn. Hur kan det komma sig att Sverige fortfarande köper fossilgas från Ryssland? Svenska pengar via köp av fossil energi fortsätter att finansiera Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina. Hur kan regeringen låta detta fortgå?

Det är inte bara moraliskt rätt att hjälpa det hårt prövade ukrainska folket genom att strypa krigets finansiering, utan det är också genom stöd till Ukraina som vi sannolikt har bäst möjlighet att minska risken för framtida hot mot Sverige.

Ett minimikrav i sammanhanget är att inte finansiera Rysslands krigföring genom att köpa rysk fossil energi. När Miljöpartiet föreslog detta vid krigsutbrottet förkastade Moderaterna förslaget med motiveringen att man inte ville bidra till att legitimera Miljöpartiets politik.

Nu har EU:s medlemsstater och Europaparlamentet enats om en reform av EU:s gasmarknad som förenklar för medlemsländerna att förbjuda import av rysk och belarusisk fossilgas av säkerhetsskäl. Finland har tagit vara på den möjligheten och är på väg mot ett förbud. Varför agerar inte den svenska regeringen på samma sätt, i solidaritet med Ukraina?

Miljöpartiet har i decennier varnat för riskerna med att vara beroende av fossil energi från skurkstater, dels för klimatets skull, dels för försörjningstryggheten och säkerheten. Riksdagens tillkännagivande om att stoppa rysk gas beslutades till slut i enighet i näringsutskottet, på Miljöpartiets initiativ. Trots detta har regeringen inte infört ett nationellt importstopp för fossil energi från Ryssland. Regeringen borde snarast följa riksdagens tydliga uppmaning: Stoppa importen av fossilgas från Ryssland!

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor till utrikesminister Tobias Billström:

 

  1. Avser ministern att agera för ett nationellt importstopp av all fossil energi från Ryssland? 
  2. Om så är fallet, när kan ett sådant förbud vara på plats?