Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskola

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 oktober 2020

Interpellation: Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskola

Interpellation 2020/21:20 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2020/21:20 Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskola

av Alexandra Anstrell (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Riksdagen har tillkännagett för regeringen att den bör utreda möjligheterna att införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier som möter olika idrotters behov och förutsättningar så att eleven kan kombinera elitidrott och gymnasiestudier. Regeringen har nu kommit med en promemoria, U2020/04134/GV, Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolan.

I promemorian föreslår regeringen att det endast ska finnas en typ av gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning med specialidrott som ska vara riksrekryterande. Ämnet specialidrott ska endast få erbjudas inom denna utbildning. Det skulle innebära att väldigt många utbildningar som i dag bedrivs inom ramen för NIU inte kan fortsätta. NIU står för nationellt godkänd idrottsutbildning och ger möjlighet att kombinera utbildning med idrott, vilket sker i samarbete mellan gymnasieskolan och ett specialidrottsförbund. Det skulle även drabba LIU – lokal idrottsutbildning – för elever som vill läsa extra idrott som individuellt val.

Konsekvenserna inom idrottsrörelsen kan på sikt bli förödande om antalet platser minskar. Vi kan gå miste om såväl tränare och utövare som möjligheten att hitta nya talanger. Forskning visar att idrott ger bättre inlärningsförmåga, och många slutar sin utbildning med både bra betyg och meriter i sin idrott.

Samtidigt meddelar regeringen i promemorian att lärarbristen fortfarande är en viktig faktor att arbeta vidare med. En lösning för att råda bot på lärarbristen är att ta in entreprenörer som kan undervisa i specialidrott. Men entreprenadbestämmelserna i skollagen föreslås kvarstå oförändrade. Det innebär att det inte är möjligt för en huvudman att lämna över undervisningen i specialidrott till någon annan.

Att arbeta med folkhälsa är viktigt, och idrotten är en stor del i detta. När idrott utövas uppkommer ibland skador av olika slag. Genom utbildning och rätt bedriven träning förebygger man sådana skador.

Med anledning av detta önskar jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

  1.  Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att motverka att antalet platser på utbildningar som ger möjlighet att utöva idrott vid gymnasiestudier minskar?
  2.  Hur avser ministern att hantera problematiken med lärarbrist inom idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolan?
  3.  Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att främja svensk folkhälsa genom idrottsutbildningar?