Till innehåll på sidan

Hotad övningsverksamhet

Interpellationsdebatt 27 augusti 2015

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 8 Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Herr talman! Mikael Oscarsson har frågat mig hur jag avser att tillse att miljöprövningar inte förhindrar och fördröjer den ökade övningsverksamhet som ingår i försvarsöverenskommelsen.

För att Försvarsmakten ska kunna utbilda och öva sina krigsförband är det nödvändigt att myndigheten också har tillgång till ändamålsenliga övningsområden.

Det är riksdagen och regeringen som beslutar om försvarsmaktsorganisationens övergripande utformning. Med detta som grund bestämmer Försvarsmakten den närmare utformning av krigsförbanden som är nödvändig för att statsmakternas krav på operativ militär förmåga ska kunna uppfyllas. Inom de ramar regering och riksdag har lagt fast är det Försvarsmakten som avgör var och hur krigsförbanden ska utbildas och övas, liksom vilka övningsanordningar i form av skjutfält och annat som behövs för att kunna utbilda och öva krigsförbanden. Det är således Försvarsmakten som ansvarar för att nödvändiga tillstånd med mera finns för att kunna bedriva sin verksamhet.

Försvarsmaktens övnings- och skjutfält är prövningspliktiga enligt miljöbalken. Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation är första instans. Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen, som med ett eget yttrande ska överlämna ärendet till regeringen för prövning.

Miljöbalkens krav innebär att en samlad prövning ska göras av de olika miljö- och hälsoeffekter som en verksamhet riskerar att medföra. En sådan prövning är nödvändig för att vi ska kunna upprätthålla skyddet för människors hälsa och för miljön. I miljöprövningen får alla berörda möjlighet att lämna sina synpunkter. Prövningsmyndigheten gör sedan en sammanvägning av omständigheterna i ärendet och fattar sitt beslut.

Som statsråd varken kan eller får jag kommentera pågående prövningsärenden.


Anf. 9 Mikael Oscarsson (KD)

Herr talman! Vi har ett bekymmersamt läge i vår omvärld. Vi ser hur Ryssland agerar alltmer hotfullt. Vi får den ena rapporten efter den andra, och läget är inte alls likt det vi hade för några år sedan. Bara förra året ökade incidenterna i luften med 50 procent. Vad som sker i vattnet fick vi en föraning om i och med det som hände förra hösten.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Mitt uppe i allt detta har Sverige en på många sätt fantastisk möjlighet.

Vi har också Gotland. Gotland är högst centralt, vilket har påpekats av Nato och nämns titt som tätt i Bryssel. När man besöker de baltiska länderna pekar de på kartan och säger: Please look at Gotland and do something!

Det har vi också gjort. Vi har gjort en uppgörelse. Alla vi som sitter i kammaren vet att det var ett historiskt misstag att avmilitärisera Gotland. Det skulle aldrig ha gjorts, men det gjordes. Nu ska det repareras genom uppgörelsen, och Gotland kommer att få 230 soldater. De första kommer redan tredje kvartalet 2017, och fler kommer 2018.

Det gäller att agera på ett sådant sätt att detta kommer att fungera.

Jag ville med min interpellation lyfta fram frågan om de överklagade miljötillstånd för Försvarsmaktens skjutfält som har hamnat på regeringens bord.

Det finns 61 övningsfält i vårt konungarike. En tredjedel av dem, 19 stycken, är nu uppe på regeringens bord. Det är, från norr till söder, Lomben, Orrträsk, Kustträsk, Bodens södra - där I 19 övar - Härnö, Skärsviken, Roten, Marma - där de mellansvenska förbanden övar - Väddö, Söderarm, Veckholm, Härads, Korsö, Stabbo, Mellsten, Askö - det är ställen i skärgården som är helt nödvändiga för att amfibieförbanden och de kustnära förbanden ska kunna öva - Karlsborg, Tofta och Göteborg.

Det jag särskilt vill lyfta fram är Tofta. Det är i princip den mark vi äger där. I dag kan man bara öva på halva skjutfältet. Det har märkligt nog överklagats av Gotlands kommun. De om någon borde förstå det, men det gör de inte. De har synpunkter på detta och har motsatt sig det.

Länsstyrelsen på Gotland har sagt: Tro inte på dem. Vi behöver öva.

Regeringens eget organ, som har jobbat med mark- och miljödomstolen, har gjort ett yttrande. De säger också: Lyssna inte på dem. Se till att de får tillstånden.

Herr försvarsminister! Jag begriper inte varför försvarsministern säger att han varken kan eller får kommentera pågående prövningsärende. Försvarsministern ska inte påverka myndigheter, men nu ligger det på regeringens och Romsons bord.

Om inte överenskommelsen ska fallera innan den har kommit igång är det viktigt att detta ordnas. Det är därför jag har ställt denna interpellation. Jag hoppas att försvarsministern kan leverera ett tydligt och klart besked om Gotland men också om resten av landet.


Anf. 10 Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Herr talman! För det första kan inte Oscarsson locka mig in i konstitutionsutskottet genom att jag säger något här som innebär att någon driftig ledamot gör en anmälan. Därför tänker jag inte föregå regeringens hantering av detta ärende. Jag tror att Oscarsson innerst inne förstår att jag inte kan agera på det sättet.

Man kan välja hur högstämd och omfattande man vill bli i denna diskussion och hur mycket man ska antyda eventuell senfärdighet hos olika regeringar. Låt mig konstatera att Härnön, Skärsviken, Marma, Tofta, Roten, Väddö, Söderarm, Korsö, Stabbo, Mellsten, Askö, Veckholmen, Karlsborgs flygplats och Göteborgs skärgårdsskjutfält har överlämnats i intervallet oktober 2009-2012. Den senaste var i januari 2014. Då var det andra som satt vid regeringsmakten. Ska man antyda en eventuell senfärdighet hos oss vill jag bara påminna om att tidigare regering hade gott om tid att hantera detta.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag kan väl säga så mycket, utan att hamna i konstitutionsutskottet, att jag försöker påskynda ärendehanteringen vad gäller Tofta. Det handlar ju om den nuvarande verksamhetens omfattning på Gotland och inte eventuell framtida verksamhet. När den hanteringen är klar i regeringen får vi se hur vi går vidare.

Jag är väl medveten om alla ingredienser i uppgörelsen eftersom jag själv har varit med och gjort den. Jag är också synnerligen väl medveten om förhållandet när det gäller Rysslands olika ageranden. Det behöver ingen tala om för mig.

Det vi har framför oss är en övning som heter Center som startar inom kort. Också övningen Union Shield startar inom kort. Dessutom startar Östersjömarinens höstövning i närtid. Vi kommer alltså att ha en omfattande militär verksamhet i vårt närområde framför oss.

Jag tror att alla förstår vikten av att få till bra förutsättningar på Gotland. Vi har också pekat på behovet av att luftvärnsförbanden ska öva där i ökad utsträckning. Det finns många skäl till att vi måste ha militär verksamhet på Gotland.

Det är inget konstigt i det Oscarsson säger, utan det är väl känt att den som behärskar Gotland har ett avgörande inflytande på hur luftrummet och sjöläget ser ut i förhållande till Baltikum.

Myndighetsprocesser är myndighetsprocesser, kopplade och relaterade till lag. Därför kan jag inte stå i riksdagen och föregå den typen av beslut.


Anf. 11 Mikael Oscarsson (KD)

Herr talman! Om vi ska ha ett försvar, och det ska vi ha, vad behöver vi för något då? Jo, vi behöver mannar. Det har vi brist på, men det ska vi förhoppningsvis rätta till. Vi behöver materiel. En del av den är ålderstigen, men det ska bli bättre. Vi behöver också övningar, och var det något som stod med stora bokstäver i det dokument vi kom överens om var det "ÖVA".

Det är alltså ingen perifer fråga jag tar upp. Nu ligger en tredjedel av övningsfälten på regeringens bord, och då måste det hänga ihop. Högerhanden och vänsterhanden måste veta vad den andra gör. Därför är det viktigt att detta kommer fram.

Jag är inte här för att locka Peter Hultqvist till något. Jag vill bara ha besked.

Det är paragraf 1A i politikens handbok att skylla på andra: Det var de andra som skulle ha gjort jobbet. Det kan man göra, och det har försvarsministern gjort. Men nu är det faktiskt så att försvarsministern har möjlighet att ändra på detta.

I det här fallet gör alla instanser tummen ned och säger att tillstånd bör ges. Därför skulle jag vilja få ett besked.

Ursprungligen i detta ärende, år 2005, sa hemvärnet att man behövde öva 20 timmar per år. I dag är läget ett helt annat. Nu har vi en försvarsuppgörelse anno 2015 som är tydlig vad gäller övningsverksamheten. Det är därför jag står här och vill trycka på i dessa frågor.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Om vi inte kan öva blir det stopp i soldatfabriken. Det är lika allvarligt som det skulle vara att stoppa linjen på Torslanda. På så sätt stoppar vi linjen när det gäller att öva.

Det var inga perifera ställen för Försvarsmakten som jag räknade upp förut utan centrala övningsområden som behövs, vartenda ett. Därför förstår jag inte riktigt när försvarsministern säger att han inte kan kommentera. Frågan är om försvarsministern vill kommentera. Nu ligger detta på regeringens bord, och då är det högst relevant att ge ett tydligt besked.

Den förra miljöprövningen tog fem år. Det finns en dagstidning i det här landet som heter Svenska Dagbladet. De har tagit reda på att den genomsnittliga tiden för miljöprövning är drygt åtta år från det att länsstyrelsen får ansökan från Försvarsmakten. Det får inte ta åtta år. Ingen av oss vet hur framtiden ser ut ens om ett halvår, om det är skarpt läge i Östersjön då. Det kan inte ta så lång tid.

I samma tidning sa Åsa Romson att vi måste öka takten. Hon sa också något konstigt, nämligen att Försvarsmakten bör modernisera övningsformerna. Man kanske kan reda ut vad det betyder. Hon sa även att det kan anpassas bättre till lokalsamhället. Jag förstår inte alls vad Romson menar.

Försvarsminister Peter Hultqvist har sagt att han ska försöka skynda på ärendena. Frågan är hur, och det hoppas jag att vi kan få besked om.


Anf. 12 Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Herr talman! Jag tror att du begriper mycket väl hur det hänger ihop, Mikael Oscarsson. Du säger att du ska ha besked och att det är konstigt att du inte får det. Men du vet att det blir en KU-anmälan om jag säger ja eller nej här eller att regeringen kommer att besluta si eller så. Då får jag sitta i konstitutionsutskottet. Så enkelt är det, och det vet du. Om du inte vet det måste du nog fundera på om du har de grundläggande förutsättningarna, för man måste vara klar över vad den ena och den andra rollen innebär.

Det är inte så att jag inte förstår vad som sägs eller vad som behöver göras i olika sammanhang, men jag måste hålla mig någorlunda till regelverket. Oscarsson får fundera på om man ska respektera det eller inte.

Det är inga konstigheter i det som Oscarsson säger, men jag har inte sagt att detta är en perifer fråga. Det är bara en vinkling som Oscarsson gör för att påskina att jag antingen inte förstår eller inte vill.

Det finns ingenting att ironisera över i den här frågan. Jag nämnde tiderna för inlämnande och att den förra regeringen haft tid på sig bara för att jag tycker att det finns anledning för Oscarsson att tagga ned lite. Deras eget record är inte så imponerande. Det kan man väl få säga utan att man skyller ifrån sig. Jag tycker att denna fråga måste lösas, men jag tycker inte att det finns någon anledning att ha en alltför hög profil med tanke på hur det har sett ut.

Att skjutfält behövs för att bedriva övningar och att det är fundamentalt begriper väl varenda en som har förstått något om militär verksamhet. Det är heller inte något som vi behöver allmän folkupplysning om här, utan det är närmast en självklarhet i sammanhanget.

Man har dessutom lagt en hel del pengar på övningsverksamhet under en period, och det kommer att öka framöver. Just nu står vi inför två övningar. Det är dels flygvapnets stora övning som startar inom kort, dels den stora arméövningen, som också startar snart.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Vi har satsat på övningsverksamhet och kommer att göra det även fortsättningsvis. Enligt uppgörelsen ska vi även ha övningar med samtliga krigsförband fram till 2020, och det tycker jag är en viktig målsättning att nå upp till.

Jag kan konstatera att de flesta argument i detta sammanhang är de nu nämnda. Det är viktigt att skynda på detta för att klara övningsverksamheten. Vi har gått igenom alla andra aspekter man kan ha på detta, så jag vet inte hur mycket mer som finns att säga i denna debatt. Men om man inte har den grundläggande förståelsen för att jag inte kan stå här och säga ja eller nej eller föregripa regeringens beslut upphör möjligheten att föra debatten på ett konstruktivt sätt.

Jag har förstått alla argument. Jag har en rätt klar bild av hur det ser ut, men jag har samtidigt ett regelverk att förhålla mig till. Det hoppas jag att Oscarsson kan förstå och respektera i någon mening.


Anf. 13 Mikael Oscarsson (KD)

Herr talman! Jag tackar för lektionen.

Det jag menade var att om försvarsministern skulle ge sig in i Länsstyrelsen i Gotlands län och tala om detta mitt under miljöprövningen så vore det ministerstyre. Men om detta ligger på regeringens bord finns ju underlagen där, och det blir en politisk avvägning.

Försvarsministern behöver inte ge besked här i dag, utan det finns en dag i morgon också. Det viktiga är att detta inte dras i långbänk. Ursäkta ordvitsen, men att dra detta i långbänk skulle vara att skjuta sig själv i foten.

Jag räknade upp en lista med 19 centrala ställen, och det vore bra för Försvarsmakten att få veta. Nu finns det en osäkerhet. På några av ställena i Stockholms skärgård får man i dag inte öva på sommarhalvåret. Vem som helst inser ju att det är vanvettigt. Det ligger ju is fram till mars eller april vissa år, och då kan man inte öva med stridsbåtar.

Ett land kan bli krigsskadat. Men det är uppenbart, herr talman, att man också kan bli fredsskadad. Vi är tacksamma för freden vi har haft, men det måste också komma ett allvar. Vi måste få detta att fungera. Därför kommer jag hela tiden tillbaka till att det är en central fråga att kunna öva.

Gotland är centralt, som jag var inne på förut. De första förbanden kommer redan om två år. Försvarsmakten kan inte gå vidare och återta andra halvan förrän den första halvan är avklarad.

Än en gång: Jag vill se till eller påskynda att vi stärker försvaret på det sätt vi har sagt. Då är övningstillfällen och övningsområden helt centralt.


Anf. 14 Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Herr talman! Det finns ingen grundläggande oenighet om att övningsmöjligheter är centralt. Det är grundläggande, och ingen behöver undervisa någon på den punkten.

Jag kan ge besked när regeringen har fattat beslut, om jag ska följa regelordningen. Det är då jag kan ge besked. Hur jag sedan verkar och gör under hand får vara en del av den eventuella processen.

Jag har nog tänkt fortsätta att följa regelverket i detta sammanhang, för jag tänker inte bjuda på KU-anmälningar eller uttalanden som föregår några beslut. Det nöjet ska jag inte erbjuda. Syftet kan naturligtvis vara vällovligt, men man får försöka hålla lite på detta så att man klarar alla delarna i en process.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Vi ska ha en verksamhet på Gotland precis enligt överenskommelsen. Vi ska stärka den på Gotland, och vi ska fullfölja alla åtaganden som vi har varit överens om. Det är helt klart att det är på det sättet.

Ärendehanteringen måste ha sin gång enligt det regelverk som gäller. Sedan kan man beklaga att det är så, och man kan tycka både det ena och det andra. Men så ser det ut, och det är det vi har att förhålla oss till på gott och ont. Jag kan inte göra på något annat sätt.

Överläggningen var härmed avslutad.

Interpellation 2014/15:690 Hotad övningsverksamhet

av Mikael Oscarsson (KD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

En grundläggande verksamhet för ett försvar är övningsverksamhet. Att kunna utbilda och öva verksamheten är A och O.

På Gotland finns Tofta skjutfält. År 2010 överklagades beslutet mot att låta Försvarsmakten använda skjutfältet enligt det beslut länsstyrelsen tagit. I överklagan anfördes att kommunen på grund av buller inte kunde ge markägare i närheten bygglov. I dag, fem år senare, finns fortfarande inget avgörande. Det ligger på regerings bord tillsammans med 17 andra överklaganden. Den norra delen av skjutfältet kan i dag användas men det kommer vara svårt, om inte omöjligt, att bedriva kvalificerade skjutningar med stridsvagnsförband och mekaniserade förband med hänsyn till de miljöbegränsningar som just nu råder i området.

När överklagan väl avgörs öppnas möjligheten för Försvarsmakten att begära tillgång till den södra halvan av skjutfältet som är direkt nödvändigt för att möjliggöra kvalificerade övningar.

Dessa utdragna processer riskerar att försämra Försvarsmaktens möjlighet till kvalificerade övningar och försvårar den satsning som nu är på gång på Gotland med ytterligare stridsvagns- och mekaniserade förband.

Vidare har det kommit till min kännedom att även flygflottiljer i viss utsträckning har problem att bedriva effektiv övningsverksamhet på grund av liknande problem.

 

Hur avser försvarsministern att tillse så att miljöprövningar inte förhindrar och fördröjer den ökade övningsverksamhet som ingår i försvarsöverenskommelsen?