Höjda sociala avgifter för unga

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 18 november 2014

Interpellation: Höjda sociala avgifter för unga

Interpellation 2014/15:104 av Tina Ghasemi (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2014/15:104 Höjda sociala avgifter för unga

av Tina Ghasemi (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Regeringen föreslår i sin höstbudget höjda sociala avgifter för företag vid anställning av unga. Med det nya förslaget kommer det att bli dubbelt så dyrt att anställa unga.

Jobben har blivit 340 000 fler sedan 2006. En rad reformer har genomförts för att stärka arbetskraften, få fler människor att stå närmare arbetsmarknaden än tidigare samt göra det mer lönsamt att arbeta och billigare att anställa. För att underlätta för ungdomar att få sitt första jobb har en rad reformer genomförts. En av reformerna är halverad arbetsgivaravgift för att göra det mer lönsamt och attraktivt att anställa ungdomar. Syftet med reformen har varit att stimulera efterfrågan på ungas arbetskraft och skapa ökade incitament att anställa dessa personer.

Sverige har i ett nordiskt perspektiv hög ungdomsarbetslöshet. Utan satsningar på att göra det billigare för företag att anställa unga hade sysselsättningsläget för ungdomar troligtvis varit mycket sämre. Att i det läget höja kostnaden för företag att anställa personer som är 25 år eller yngre kommer att leda till negativa konsekvenser för den grupp som ofta beskrivs stå längst ifrån arbetsmarknaden.

Om man höjer skatten på ungdomsjobben, och kostnaden för arbetsgivaren blir densamma för en ung och oerfaren person som för en erfaren person, blir valet för arbetsgivaren ofta givet. Det kommer att slå hårt mot ungdomar och försvåra för dem att få sitt första jobb och ett inträde på arbetsmarknaden. Det kommer att leda till ökad ungdomsarbetslöshet och slå hårt mot inte minst ungdomsintensiva branscher såsom besöksnäringen och detaljhandeln. Nästan hälften av de anställda i hotell- och restaurangbranschen och knappt en tredjedel av de anställda i detaljhandeln är under 26 år, och de höjda arbetsgivaravgifterna motsvarar, bara inom handeln, kostnaden för att anställa 14 000 personer. Vidare är företag i dessa branscher inte sällan viktiga utifrån en integrationsaspekt, då de utgör en viktig väg in på arbetsmarknaden för utrikesfödda och andra grupper som har svårare att få en anställning.

Att regeringen nu föreslår en fördubbling av arbetsgivaravgiften för den här gruppen drabbar dem som har svagast ställning på arbetsmarknaden. Det kommer att innebära att tiotusentals ungdomsjobb försvinner, och vi kan redan se att viljan att nyanställa minskat och att flera företag kommer att behöva säga upp personal. 

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till arbetsmarknadsministern:

Hur kommer en så kraftig höjning av arbetsgivaravgiften för unga att bidra till fler jobb?

Hur kommer ministern och regeringen att kompensera de stora ungdomsarbetsgivarna som tvingas säga upp ungdomar när ni nu höjer skatterna?