Höjd kompetens i Sveriges skolor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 27 maj 2022

Interpellation: Höjd kompetens i Sveriges skolor

Interpellation 2016/17:282 av Michael Svensson (M)

Interpellation 2016/17:282 Höjd kompetens i Sveriges skolor

av Michael Svensson (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

För att få världens bästa skola behöver vi ha visioner och strategier för hur vi ska nå dit. Nyligen presenterades resultaten från PISA och Timss, och glädjande nog har resultaten bland Sveriges elever blivit bättre. Men det innebär inte att vi kan sätta oss ned och vara nöjda.

För att vi ska få en ännu bättre skola behöver vi duktiga lärare som också får chansen att utvecklas i sitt yrke. Därför är det viktigt att de får möjlighet att regelbundet fortbilda sig i sitt ämne och i ämnet didaktik. Dessutom är det av största vikt att lärarna arbetar evidensbaserat för att höja elevresultat. En väg att gå för att höja kvaliteten i skolan är att lyfta upp antalet lektorers viktiga roll.

För att ta ett exempel var lektorerna i princip utrotningshotade i Uppsala kommun år 2006. År 2012 utsågs Uppsala till Sveriges främsta lektorskommun – en utmärkelse som enbart har delats ut en gång. Anledningen till resultatet var att kommunen snabbt tog fram en handlingsplan.

Lektorerna har i Uppsala, utöver huvuduppdraget att undervisa, tre särskilda uppdrag: (1) att ha regelbundna kontakter med universitetet i aktuellt ämne, (2) att minst en gång per termin fortbilda övriga lärare som undervisar i ämnet och leda ämnesutvecklingen i den kommun de verkar i samt (3) att säkerställa att överlämningarna i ämnet sker på tillräckligt hög analytisk nivå – från grundskolan till gymnasiet och från gymnasiet till universitetet.

Lektorstjänsterna borde vara öppna för disputerade och undervisningsskickliga forskare från universiteten – i exempelvis matematik, fysik, engelska och historia – givet att de också är legitimerade och behöriga lärare. Att på nationell nivå öppna upp för ett betydande inflöde av universitetslärare vore just den kunskapsinjektion som skolan behöver.

Det borde vara självklart att läraren använder evidensbaserade metoder i sin undervisning för att höja elevresultaten. På så sätt kan man varaktigt lyfta kvaliteten i alla ämnen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Kommer ministern att ta fram en handlingsplan som innehåller kvalificerade processer för att öka antalet lektorer i Sveriges kommuner?