Hemvärnets framtida roll

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 maj 2008

Interpellation: Hemvärnets framtida roll

Interpellation 2007/08:627 av Åström, Karin (s)

den 25 april

Interpellation

2007/08:627 Hemvärnets framtida roll

av Karin Åström (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Försvarsmakten har inlämnat ett förslag till regeringen om dess framtida organisation och personalförsörjning. Förslaget går ut på att man på utbildningsplattformar i tätbefolkade områden ska utbilda ett litet antal yrkessoldater för internationell tjänst och kontraktera dessa för fem år. När de är 25–28 år gamla ska de ingå i det nationella försvaret och uppfylla hemvärnsförbanden till ca 16 500 soldater. Med tanke på att det idag finns ca 38 000 personer inom hemvärnet innebär förslaget mer än en halvering av antalet hemvärnssoldater.

Förslaget kommer att få förödande konsekvenser för de glest befolkade landsdelarna, särskilt Norrland och dess inland. På sikt kan detta innebära att den militära närvaron både vad gäller hemvärnet och utbildningsplattformar undermineras och vi får en koncentration till ett fåtal storstadsområden.

Det kommer även att försvåra och i vissa fall även omöjliggöra stödinsatser när samhället är i kris. Hemvärnssoldater hjälper till i dag exempelvis vid skogsbränder och vid sanering av oljeutsläpp. De letar efter försvunna personer, röjer upp efter stormar, skyddar mot översvämningar med mera.

Förslaget innebär vidare att vi får ett hemvärn utan personalförsörjning, eftersom möjligheten att direktutbilda egna soldater försvinner. Ett av hemvärnets framgångskoncept och långvariga tradition, att vara ett viktigt stöd för samhället i kris och som bygger på folklig förankring med lokalkännedom, utraderas helt.

Jag vill därför fråga försvarsministern, för det fall Försvarsmaktens förslag vinner riksdagens gehör och antalet hemvärnssoldater halveras, hur han avser att praktiskt åtgärda det stöd som samhället behöver i kris.