Hemslöjden och handlingsplanen för de kulturella och kreativa näringarna

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 december 2009

Interpellation: Hemslöjden och handlingsplanen för de kulturella och kreativa näringarna

Interpellation 2009/10:156 av Ludvigsson, Anne (s)

den 4 december

Interpellation

2009/10:156 Hemslöjden och handlingsplanen för de kulturella och kreativa näringarna

av Anne Ludvigsson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Nutek fick i uppdrag av regeringen att göra en studie om hemslöjden som näringsgren i 2008 års regleringsbrev. Uppdraget resulterade i rapporten Hemslöjden som näringsgren som redovisades till Näringsdepartementet den 15 augusti 2008.

Rapporten visar att det finns en stark tillväxtpotential inom hemslöjden och att insatser mot de professionella slöjdarna kan leda till fler företag. Hemslöjden är en varuproducerande bransch men i rapporten slås också fast att hemslöjden är en del av de växande kulturella och kreativa näringarna och har förutsättningar att stärka sin position inom det området. Slöjdaren är ofta en kombinatör i dubbel bemärkelse, det vill säga säljer både varor och tjänster inom slöjdområdet samt kombinerar ofta slöjdandet med en annan sysselsättning. Hemslöjden kännetecknas vidare av att entreprenörskapet finns på landsbygden samt att en hög andel av företagarna inom hemslöjdsnäringen är kvinnor.

Nutekrapporten och hemslöjdens sätt att arbeta med de kreativa och kulturella näringarna lyftes också fram i kulturutredningen som ett exempel på hur kultur- och näringsaspekten kan samverka.

Nämnden för hemslöjdsfrågor är den myndighet som samordnar frågor som berör hemslöjden och har haft en kontinuerlig kontakt med den interdepartementala arbetsgrupp som arbetat fram handlingsplanen för de kulturella och kreativa näringarna. Förväntningar på handlingsplanen var dessutom stora på regional nivå där hemslöjdskonsulenterna har som ett av sina uppdrag att arbeta utifrån ett näringsperspektiv.

Mot denna bakgrund ter det sig oförklarligt att inte Nämnden för hemslöjdsfrågor omnämns som en av de myndigheter som handlingsplanen föreslår att Tillväxtverket ska samverka med. Ingen av de myndigheter som föreslås vara medaktörer inom kulturområdet (Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Svenska Filminstitutet) bevakar eller har kunskap om hemslöjdsfrågorna. Nämnden för hemslöjdsfrågor är den myndighet som har uppdraget att arbeta med dessa.

Min fråga till näringsministern blir därför:

Vilka initiativ kommer näringsministern att ta för att de erfarenheter och kunskaper som finns inom hemslöjdsområdet ska kunna utvecklas och spela en aktiv roll i det framtida arbetet med de kulturella och kreativa näringarna?

Vilka initiativ kommer näringsministern att ta för att följa upp de åtgärdsförslag rapporten Hemslöjden som näringsgren föreslår, åtgärder som bland annat kräver ekonomiska resurser för att kunna genomföras?