Gröna utvecklingsstrategier och förändringar vid SLU

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 15 mars 2013

Interpellation: Gröna utvecklingsstrategier och förändringar vid SLU

Interpellation 2012/13:311 av Ehn, Tina (MP)

den 5 mars

Interpellation

2012/13:311 Gröna utvecklingsstrategier och förändringar vid SLU

av Tina Ehn (MP)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

I en globaliserad värld med växande befolkning, stigande livsmedelspriser och konkurrens om jordbruksmark är Sveriges jordbruk och de gröna näringarna strategiskt viktiga framtidsfrågor.

I dag importeras en hög andel av svenska livsmedel. I framtiden behöver vi både av miljöskäl, av ekonomiska skäl och av trygghetsskäl konsumera ökad andel mat som producerats i närområdet. Livsmedel och gröna näringar har också stark koppling till förnybar energi.

I Västra Götalandsregionen har den regionala utvecklingsnämnden just tagit ett program för livsmedel och gröna näringar. Programmet syftar till att påskynda utvecklingen mot en hållbar livsmedelsförsörjning i Västra Götaland på kort och lång sikt. Det övergripande målet är att Västra Götaland ska ha en hållbar livsmedelsförsörjning 2030, där utveckling av livsmedelsproduktionen och goda matvanor står i fokus. Att programmet tas fram, det första sedan regionen bildades 1999, visar på den stora tyngd som livsmedel och gröna näringar ges i det regionala utvecklingsarbetet för fler jobb och mer hållbar utveckling i Västra Götaland.

Programmet är uppdelat i följande prioriterade områden:

-      Kunskapsförsörjning och bristande attraktivitet i branschen.

-      Nyttiggörande av forskning och innovation.

-      Hållbar konsumtion av livsmedel.

-      Förnyelse och förstärkning av relationer mellan producent och konsument.

-      Organisering av det livsmedelsfrämjande arbetet.

Till arbetet med livsmedel och gröna näringar avsätter Västra Götalandsregionen en ansenlig summa regionala utvecklingsmedel under en treårsperiod.

Bara några veckor efter beslutet om att satsa på livsmedel och gröna näringar i Västra Götaland tog styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet beslut om att efter läsåret 2014/15 kommer programmen djursjukskötare, etologi- och djurskydd och tilläggsutbildningen för utländska veterinärer inte längre finnas kvar på SLU i Skara. Ett beslut som, om det genomförs, riskerar bli negativt för Västsveriges framtid och det svenska jordbruket som till stor del har sin bas i Västra Götaland.

Västra Götaland har många styrkor som är betydelsefulla ur ett nationellt perspektiv. Excellensen inom tillämpad forskning är på en hög nivå. Den starka kopplingen mellan lokal och regional politisk nivå, forskningen vid SLU och de små och medelstora företagen är unik, och rätt använd finns här kompetens av nationell betydelse.

Med anledning av att ha tagit del av beslut om att SLU avser lägga ned ovan beskrivna verksamheter i Skara, vill jag ställa följande frågor till landsbygdsministern:

Vad avser landsbygdsministern att vidta för åtgärder för att Västra Götaland ska få behålla de utbildningar som nu riskerar försvinna från Skara mot bakgrund av det stora behov av utbildad personal som finns inom livsmedel och gröna näringar i Västra Götaland, en region där arbetslösheten dessutom är hög?

Avser landsbygdsministern att vidta åtgärder i regleringsbrevet till SLU, att såsom uppmaning från berörd kommun, kommunalförbund och region, uttrycka direktiv som skulle säkra SLU:s närvaro i Västsverige?

Vilka steg kommer landsbygdsministern att ta för att undvika en utveckling som riskerar att centralisera allt fler utbildningar till en huvudort mot bakgrund av ministerns ansvar för jordbruket och de gröna näringarnas utveckling i Sverige?

På vilket vis bidrar ett beslut om att lägga ned nämnda utbildningar i Skara ihop med landsbygdsministerns och regeringens ambitioner om Matlandet Sverige?