Grekiska Riksförbundet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 2 maj 2006

Interpellation: Grekiska Riksförbundet

Interpellation 2005/06:354 av Stafilidis, Tasso (v)

den 18 april

Interpellation 2005/06:354 av Tasso Stafilidis (v) till statsrådet Jens Orback (s)

Grekiska Riksförbundet

Det har kommit till min kännedom att Grekiska Riksförbundet (GR) i ett beslut (INT-42-05-1628) från Integrationsverket fått avslag på sin ansökan om organisationsstöd och verksamhetsbidrag för år 2006. Integrationsverket avslår förbundets ansökan med den minst sagt bristfälliga motiveringen att ”ansökan ej bekräftar att organisationen är demokratiskt uppbyggd”. Vidare anför Integrationsverket att ansökan ej bekräftar att organisationen själv bekostar en del av sin verksamhet samt att den verksamhet som Grekiska Riksförbundet redovisar inte främst är inriktad på att främja integrationsprocessen.

Vid en närmare granskning av förbundets stadgar och verksamhetsbeskrivning har jag svårt att se några bärande argument för Integrationsverkets negativa beslut.

Grekiska Riksförbundet bildades av fem lokala föreningar år 1972 och har sedan dess oavbrutet bedrivit en aktiv verksamhet. Flera föreningar bildades snabbt och antalet uppgick under 80-talet till 52 som täckte ett geografiskt område från Uppsala till Trelleborg. För närvarande uppgår antalet lokalföreningar till 30.

Under årens lopp har GR deltagit i uppbyggnaden av ett flertal kvinnoorganisationer och ungdomssektioner, idrottsföreningar mm. Grekiska Ungdomsförbundet är numera fristående från GR.

Grekiska Riksförbundet bedriver sedan 1972 en omfattande och viktig verksamhet som bland annat syftar till att bevara, utveckla och presentera den nationella, språkliga och kulturella identiteten inom ramen för ett multikulturellt svenskt samhälle. Vidare har GR som mål att motverka rasism och främlingsfientlighet i samhället och i arbetslivet.

Av verksamhetsplanen för år 2006 framgår att området kultur och språk är ett av de centrala områdena i GR:s verksamhet. Förbundet arbetar bland annat med att öka kvaliteten på modersmålsundervisningen i skolan. Förbundets tvåspråkiga tidskrift Greker i Norden är ett medel för att ta ställning i integrationsfrågor och sprida information om integrationsarbetet. Skribenterna i tidningen utgörs av journalister, författare, akademiker, artister och kulturarbetare.

Grekiska Riksförbundet arbetar med barn, ungdomar, vuxna och äldre för demokrati och jämställdhet. Förbundets högsta beslutande organ är stämman. Vidare finns en styrelse samt revisorer. De valda revisorerna meddelar ansvarsfrihet för styrelsen. Av förbundets stadgar framgår att stämman tillsätts genom fria val vartannat år. Varje medlem och förening har rätt att skicka ett antal representanter till stämman. Föreningens representanter väljs av föreningsstämman med enkel majoritet.

Grekiska Riksförbundet publicerar öppet sin ekonomiska redovisning. De statliga medlen utgör mindre än 50 % av GR:s totala budget. Förbundets verksamhet bekostas till resterande del av insamlade medel samt medlemsavgifter.

Med anledning av Integrationsverkets beslut att avslå Grekiska Riksförbundets ansökan om organisationsbidrag samt verksamhetsbidrag avseende år 2006 vill jag ställa följande frågor till statsrådet Jens Orback:

·            Avser statsrådet att agera för att få till stånd en förändring i förhållande till nuvarande praxis i samband med ansökningar om organisationsbidrag eller verksamhetsbidrag?

·            Vad avser statsrådet i övrigt att vidta för åtgärder gällande Grekiska Riksförbundets fortsatta verksamhet?