Godkänd gymnasieutbildning

Interpellationsdebatt 17 april 2015
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 5

Anf. 177 Statsrådet Aida Hadzialic (S)


Anf. 179 Statsrådet Aida Hadzialic (S)


Anf. 181 Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Fru talman! Låt mig framhålla att jag på intet sätt tror att mindre orter inte vill klara av sitt uppdrag på ett bra sätt. Många mindre orter klarar av sitt uppdrag på ett väldigt bra sätt. Däremot har de under många år fått försämrade möjligheter att leverera den kvalitet som vi alla eftersträvar. I mångt och mycket beror detta på den ekonomiska politik som den gamla borgerliga regeringen förde, då man såg till att exempelvis storstadskommuner premierades i skattesystemet, vilket mindre orter blev lidande av. Jag tycker att de borgerliga representanterna bör rannsaka sig själva inför detta innan de börjar mena att vi på något sätt är fördomsfulla gentemot de mindre orterna i vårt land.

Vi tror på en jämlik och likvärdig skola där alla elever ska få en bra skolgång. Vi tycker att det är väldigt synd att vi de senaste åren har haft en utveckling som gått i precis motsatt riktning. Vi har många reformer som vi nu tänker sjösätta. Det gäller till exempel investeringar i lärarnas förutsättningar och läraryrkets status, bland annat genom höjda lärarlöner.

Jag tackar för interpellationen och diskussionen.

Överläggningen var härmed avslutad.

Interpellation 2014/15:475 Godkänd gymnasieutbildning

av Michael Svensson (M)

till Statsrådet Aida Hadzialic (S)

 

Arbetsmarknaden förändras ständigt. På en alltmer kunskapsintensiv arbetsmarknad med ett försvinnande antal enklare jobb är i dag en avslutad och godkänd gymnasieutbildning näst intill ett krav för att få ett jobb. Det är därför av största vikt att vi i Sverige har ett utbildningssystem som ger alla en bra grund att stå på, från förskola till universitetsstudier.

Den dåvarande alliansregeringen tog de fallande kunskapsresultaten i skolan på stort allvar och genomförde flertalet genomgripande reformer för att vända utvecklingen. Det handlar om en ny lärarutbildning, en ny läroplan för gymnasiet och inte minst karriärvägsreformen för att nämna några. Till detta kommer Alliansens förslag i årets budget som gäller för 2015: mindre klasser, fler speciallärare och fler förstelärare.

Nya siffror från Skolverket visar att statistiken inte har förändrats nämnvärt de senaste tio åren, runt 20 procent av eleverna slutar gymnasieskolan med vare sig gymnasieexamen eller studiebevis. Detta är en av skolans största utmaningar, och är något som får långtgående konsekvenser för den enskilda likväl som för samhället.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Aida Hadzialic:

 

Vilka är statsrådets förslag för att vända utvecklingen och därmed minska studieavhoppen, öka genomströmningen och att se till fler går ut gymnasiet med fullständiga och kompletta betyg, och när kommer dessa förslag i sådana fall att sjösättas?