Generalläkarens anhållan om att regeringen klargör tillsynsmyndighetens uppdrag och befogenheter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2013/14:527 Generalläkarens anhållan om att regeringen klargör tillsynsmyndighetens uppdrag och befogenheter

av Valter Mutt (MP)

till Miljöminister Lena Ek (C)

 

Generalläkaren är en tillsynsmyndighet som är organisatoriskt knuten till Försvarsmakten och bland annat bedriver tillsyn enligt miljöbalken. Riksdagens utredningstjänst skriver i ett pm den 13 februari 2013 (dnr 2013:0117) om generalläkaren:

Generalläkaren tillhör Försvarsmakten och är alltså organisatoriskt sett ingen självständig tillsynsmyndighet. I skrivelsen till regeringen beskriver Generalläkaren sin position som en självständig del av förvaltningsmyndigheten Försvarsmakten med särskilda författningsreglerade tillsynsuppgifter. Generalläkaren skriver också att den komplicerade organisatoriska konstruktionen begränsar möjligheterna att driva en trovärdig och självständig tillsyn. Verksamheten kan ibland mer likna sådan egenkontroll som verksamhetsutövaren själv är skyldig att bedriva än en självständig tillsyn, någon som Generalläkaren beskriver som svårbegripligt och otillfredsställande.

Generalläkaren uttrycker kritik och oro över sin status som självständig tillsynsmyndighet i sin skrivelse 2010-0550/70 samt i skriftliga svar på frågor från Riksdagens utredningstjänst 2013-01-13. I sin tillsynsverksamhet är Generalläkaren visserligen inte underställd ÖB utan regeringen, men i och med den organisatoriska placeringen som en enhet under ÖB/GD innebär det, enligt Generalläkaren, svårigheter att få tillräckliga personella resurser samt svårigheter att nå en samsyn mellan Försvarsmaktens försök till styrning och Generalläkarens värnande om sin självständighet.

Enligt Regeringens skrivelse från 2009, En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn uppstår rollkonflikter när en verksamhetsutövare har tillsyn över sig själv. Där påpekas också att det är grundläggande att tillsynsorganet har författningsreglerade möjligheter till ingripande. Riskerna med en otydlig tillsyn är att demokratiskt fattade beslut inte genomförs och att rättssäkerheten sätts på spel. För tillsynsmyndigheten innebär otydligheten i mandatet en osäkerhet kring om man ska ingripa eller inte. För tillsynsobjektet blir det en osäkerhet kring vilka krav som gäller.

Generalläkaren skriver i ovannämnda skrivelse 2010-0550/70:

Inom vissa av Generalläkarens sakområden är rättsläget oklart avseende tillsynsmyndighetens mandat och befogenheter. Därför efterfrågas förtydligande från regeringen. Generalläkaren bedömer också att det är avgörande för verksamhetens bedrivande att regeringen tydligt klargör tillsynsmyndighetens uppdrag.

Det förefaller som om regeringen och generalläkaren delar oron över rollkonflikter när en verksamhetsutövare har tillsyn över sig själv.

Min fråga till miljöministern är:

När avser miljöministern att efterkomma generalläkarens anhållan om att regeringen ska klargöra tillsynsmyndighetens uppdrag och befogenheter?