Till innehåll på sidan

Gasledningen och fisket i Östersjön

Interpellationsdebatt 18 juni 2009

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 17 Andreas Carlgren (C)

Herr talman! Göran Persson har frågat jordbruksministern vad som är hans avsikter vad gäller att fiske ska kunna bedrivas trots att en gasledning kommer att dras nära den svenska kusten i Östersjön. Interpellationen har överlämnats till mig. Jag vill inledningsvis påpeka att den sträckning norr om Bornholm som Göran Persson utgår ifrån i sin interpellation inte längre är aktuell från bolagets sida. Nord Stream har ansökt om tillstånd att förlägga gasledningarna öster om Bornholm, betydligt längre från den svenska kusten än de 30 sjömil som nämns i interpellationen. Oavsett detta är förstås projektets konsekvenser för fisk och fiskerinäring frågor av stor betydelse. Regeringskansliet har den 9 mars i år skickat ut bolagets ansökan på en bred remiss till svenska myndigheter, berörda länsstyrelser, kommuner och organisationer. Fiskeriverket, Sveriges fiskares riksförbund och Sveriges yrkesfiskares ekonomiska förening ingår bland de 60 olika remissinstanser som ska yttra sig till regeringen. Information om projektets miljökonsekvenser har också via Naturvårdsverket skickats ut till övriga Östersjöstater i enlighet med Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang. Nord Stream har därefter, den 5 juni, inkommit med ett kompletterande underlag avseende bland annat alternativa sträckningar sydost om Gotland. Detta underlag har bolaget tagit fram med anledning av tidigare inkomna synpunkter från Naturvårdsverket och Sjöfartsverket. Även detta material har skickats ut till remissinstanserna, och remisstiden har i samband därmed förlängts från den 8 juni till den 21 augusti. Nord Stream är ett projekt som kan komma att medföra betydande miljökonsekvenser för Sverige och andra kuststater kring Östersjön. Att komma till rätta med Östersjöns miljö är en prioriterad fråga för Sverige, och det är angeläget att vi inte skapar några risker som kan förvärra den nuvarande situationen. Bolagets ansökan är nu föremål för en noggrann miljöprövning i enlighet med svensk lagstiftning och våra åtaganden enligt internationell rätt. Miljöskälen väger mycket tungt för regeringen, och det är av grundläggande betydelse att alla tänkbara effekter av projektet på den känsliga Östersjömiljön är tydligt belysta i underlaget. Den påverkan som Göran Persson pekar på i sin interpellation är exempel på frågor som granskas noga. Jag kan i dag inte föregripa regeringens kommande ställningstagande till Nord Streams ansökan om tillstånd, men jag kan försäkra Göran Persson om att fiskefrågorna utgör en viktig del av den pågående prövningen.

Anf. 18 Göran Persson i Simrisha (S)

Herr talman! Jag tackar för svaret. Den här frågan var ställd till fiskeministern egentligen, men jag tycker att vi också kan ha en mycket intressant diskussion här i dag vad gäller miljöaspekterna på det hela, så jag tackar för att ministern har tagit sig tid till detta. Östersjön är ett grunt hav, och omloppstiderna för byte av vatten är långa. En utbyggd gasledning och exempelvis ökade oljetransporter skulle göra Östersjön till ett område med stora intressen, inte bara för miljön, utan även när det gäller ekonomiska och strategiska och därmed säkerhetspolitiska intressen. Detta är alltså en mångfasetterad fråga. Frågan om gasledningen är politisk, men vad jag kan tycka så har regeringen Reinfeldt hittills beskrivit den som en tillståndsfråga där man i princip inte tycker sig ha någonting att säga till om. Denna verklighetsbeskrivning av FN:s havsrättskonvention rimmar illa med den verkliga juridiken, och när nu företaget Nord Stream gjort den miljökonsekvensbeskrivning som måste göras har Sverige alla möjligheter att stoppa gasledningen med hänsyn just till miljökonsekvenserna. Jag tycker inte att alla sträckningar i hav och på land har utretts tillräckligt. När det gäller fisket, som jag speciellt berör i den här interpellationen, kan jag känna en stor oro speciellt när det gäller områdena kring Gotland och nere på sydostkusten. Man har där också reagerat starkt på att det kan innebära inskränkningar för fisket. Det är två ledningar som ska dras. Det går inte att gräva ned dem, för det är så pass hårt sediment. De kommer alltså att ligga på botten. Nu påstås det att man kan ha speciella trålningslämmar som går på botten och vidgar trålen och att det ska fungera, men vi vet inte hur det fungerar i verkligheten. Man känner också en stor oro för hur de fartyg och fiskebåtar som nu har gjort investeringar ska bedriva sitt fiske i detta område. Herr talman! Jag vill också påpeka att vi från vår sida, både från Socialdemokraterna och från den övriga oppositionen, tar ställning mot planerna på en gasledning i Östersjön. Vi tycker i stället att man ska samordna politiken med andra berörda Östersjöstater som motsätter sig en ledning på havsbotten samt stödja de baltiska länderna och Polen i deras ansträngningar inom EU för att man ska utreda en dragning på land. Jag anser också att frågan bör tas till riksdagen så att vi kan få ett svenskt ställningstagande som har ett parlamentariskt stöd. Hur ställer sig miljöministern till dessa frågor?

Anf. 19 Andreas Carlgren (C)

Herr talman! Först vill jag konstatera att det som ligger till grund för frågan om ställningstagande till gasledningen är en mycket tuff miljöprövning. Nu hör jag att Göran Persson säger att detta egentligen är en politisk fråga som borde kunna avgöras genom att Sverige slår näven i bordet och säger nej. Men det skulle vara en förödande hållning för ett land som Sverige. Vi vet att det helt skulle rycka verktyget ur våra händer och göra det omöjligt för Sverige att i själva verket påverka ens dragningen av gasledningen. Det är miljöprövningen som är instrumentet, just med hänsyn till FN:s havsrättskonvention. Ännu värre är att det skulle vara att överge det som har varit en grundläggande svensk princip, nämligen att hålla fast vid folkrätten. Vi har sedan länge, ända sedan Dag Hammarskiölds och Olof Palmes dagar, insett att det är just att följa folkrätten som är de små och medelstora staternas chans i förhållande till stormakterna. Om Sverige skulle vara den stat som började med att överge folkrätten och i stället tro att man bara genom att slå näven i bordet och delge sina nationella beslut kunde påverka det som följer internationell rätt skulle det vara utomordentligt politiskt naivt och fullständigt misslyckat om man verkligen vill påverka gasledningens dragning. Men framför allt skulle det ge legitimitet också till stormakter att strunta i folkrätten. Jag är rätt övertygad om att det finns stormakter i vår närhet som gärna skulle agera just på det sättet, och vi begränsar i alla fall möjligheten och legitimiteten för det genom att själva hela tiden hålla oss till folkrätten. Därför är Sverige mycket konsekvent i sin hantering att detta följer internationell rätt. Det finns inga andra möjligheter för en stat som vår att påverka detta. Det är en tuff miljöprövning som är den enda tänkbara lösningen. Sedan var Göran Perssons förslag här att vi skulle samordna oss med dem som motsätter sig detta som ett led i något som låter tufft men som i verkligheten är fullständigt verkningslöst. De har inte heller det folkrättsliga verktyget. Det har bara de som nu har fått en ansökan om att man ska få dra en gasledning genom deras ekonomiska zoner. Ändå samråder vi mycket med dessa stater - vi gör det inom ramen för Esboprocessen, som sker inom ramen för FN:s Esbokonvention - men det skulle inte vara ett sätt att skapa politiska underlag för beslut utan just ett sätt att slå vakt om den rättsliga processen. Låt mig till sist konstatera att det enligt grundlagen inte finns några förutsättningar för riksdagen att fatta detta beslut. Det är ett förvaltningsrättsligt beslut som den svenska regeringen ska ta. Den är inte formellt sett en domstol, men den agerar i sådana frågor och ska enligt både grundlag och förvaltningsrätt agera som om den vore en myndighet och ha motsvarande förhållningssätt. Det är lagprövning som ska göras. Detta kommer vi att fullfölja. Detta är vårt instrument för att slå vakt om miljöintressena, och det är ett av Sveriges huvudintressen.

Anf. 20 Göran Persson i Simrisha (S)

Herr talman! Jag vill erinra om att jag inte har något emot att en fullständig miljöprövning görs. Det är hur man kommer fram till själva beslutet som jag har en annorlunda åsikt om. Icke desto mindre är det helt fel när man i och med gasledningen binder Europas energisystem vid fossilgas, som kommer att gå i den här ledningen i ytterligare 30-40 år. Det kommer att bromsa utvecklingen av miljövänligare energikällor som biogas och framför allt solenergi, som kan producera el. Så länge fossilgassystemet fortsätter att användas sker ingen utveckling av alternativa och miljövänligare energikällor. De tre oppositionspartierna här i riksdagen har gått emot och sagt nej. Det gäller även de områden som berörs: Gotland och sydöstra Skåne. Huvudskälet är miljöskälet. Nu är jag medveten om att det är starka ekonomiska och politiska krafter som vill bygga gasledningen. Jag är lite rädd för att de ska vinna över både miljöskyddet och den klokaste energipolitiken. Jag tycker ändå att det är bra att man från regeringens sida gör en stark utredning av miljökonsekvenserna och sätter denna fråga högt på dagordningen. Det tycker jag är bra. När det gäller miljökonsekvensbeskrivningar har vi också möjlighet att hävda den internationella rätten. Om man vill ta en rättslig strid skulle man kunna vinna detta. Men det känns som om den svenska regeringen inte vill ta strid med företaget utan enbart har haft synpunkter på sträckningen. Motiv att ta strid tycker jag inte saknas. Om regeringen godkänner att gasledningen placeras ut innebär det också en tyst acceptans av ökade klimatutsläpp och allvarliga miljökonsekvenser för Östersjöns känsliga system. Som sagt, de miljömässiga invändningarna är starka. Östersjön har klassats som ett särskilt känsligt havsområde. På botten finns det giftiga tungmetaller, kanske tiotusentals gamla minor, kemiska stridsmedel och ammunition från andra världskriget. Vid bygget måste dessa flyttas eller förstöras. Det är också en risk för miljön och - vilket som jag påpekade tidigare är ett viktigt argument - för fisket. En gasledning med tänkt förgrening till Sverige riskerar också att slå undan satsningar på bioenergi även om en miljöprövning ska göras eller har gjorts. Därför vill jag att bolaget ska redovisa alternativa sträckningar även på land och att man i Sverige, innan man prövar tillstånd att uppföra fast installation, tar fram en plan för ett eget framtida utnyttjande av den zon det handlar om. I den grunda delen skulle man exempelvis kunna ha en vindkraftpark eller något som ligger i mer hållbar linje än de fossila bränslen som gasledningen innebär. Jag skulle önska en kommentar om detta från ministern.

Anf. 21 Andreas Carlgren (C)

Herr talman! Jag börjar med frågorna om ökat beroende av fossil energi. Som bekant är den svenska regeringen mycket aktiv med att förbereda Sverige på att vara det industriland som först tar sig ur beroendet av fossil energi. Vi har inga som helst planer på att ansluta oss till den gasledning som Nord Stream nu har ansökt om att få bygga, om den skulle ges tillstånd. Vi har självklart i och med detta också slagit vakt om möjligheterna för bioenergi och biogas. Det är i det här sammanhanget inte ens en fråga. Göran Persson säger att det är bra att den svenska regeringen har en så tuff miljöprövning och att han själv inte har något emot en miljöprövning. Poängen är att det inte finns något annat instrument. Detta är det instrument som finns enligt folkrätten. Allt det fortsatta är egentligen bara en bortkastad argumentation. Man påstår att oppositionen har agerat kraftfullt genom att säga nej, men det är faktiskt bara att lägga alla fördelar i den sökandes händer, för med det skulle möjligheten till miljöprövning bortfalla. Det är väl också därför som detta inte har varit Socialdemokraternas linje i regeringsställning, för då agerade man inte på det sättet. Göran Persson och Mona Sahlin - Mona Sahlin var den gången också ansvarigt statsråd - gjorde tvärtom mycket klart att det var miljöprövning som gällde, och det är precis den linjen som den här regeringen fullföljer. Skulle vi agera så som oppositionen föreslår skulle vi direkt lägga alla möjligheter i knäet på den sökande. Till sist sade Göran Persson att vi skulle kunna vinna en rättslig strid. Det är i så fall en kunskap som är betydligt mer långtgående än den verkliga juridiska sakkunskapen på området. Det som skulle hända om vi agerade som oppositionen vill och bara kraftfullt sade nej utan egentlig miljöprövning skulle vi också ge den sökande alla förutsättningar för en rättslig strid som den sökande skulle ha alla chanser att vinna. Tack för de goda råden, men vi kommer inte att följa dem. Vi skulle också direkt se stora risker för Östersjöns miljö om vi skulle följa dem. Det är just på grund av de miljörisker som Göran Persson räknar upp - inte minst de dumpade vapen, den ammunition och de kemiska stridsmedel som ligger på botten - som man ska vara tuff i miljöprövningen. Vi går igenom alla delar av en ansökan. Vi ser till konsekvenser både för fisket och för bottensedimenten i Östersjön, och vi ser till det som till sist är de avgörande miljökraven.

Anf. 22 Göran Persson i Simrisha (S)

Herr talman! Trots att vi håller fast vid våra ståndpunkter finns det en hel del gemensamt. Såvitt jag kan se har regeringen inte helt uteslutit att säga nej till gasledningen. Man har inte sagt nej till att stödja de baltiska länderna och Polen för att eventuellt dra en gasledning på land. Jag kan inte heller se att man från regeringen gör annat än håller med i våra påpekanden om de hänsyn som ska tas. Det gäller både miljön och fisket i vår ekonomiska zon och de strategisk-politiska hänsyn som ska kunna tas till det område som berörs. Vi har samsynen att detta är en oerhört viktig fråga som måste tas på yttersta allvar och att ett nej till gasledningen på havsbottnen inte är omöjligt.

Anf. 23 Andreas Carlgren (C)

Herr talman! Det är alldeles självklart att om kraven i en miljöprövning inte uppfylls ska något tillstånd inte heller ges. Det vill säga: Då byggs inte heller gasledningen. Men hela min poäng har varit att om man som oppositionen börjar med att deklarera sitt nej har man från första stund också tappat det verktyg man hade, det vill säga miljöprövningen. En miljöprövning enligt folkrättens principer som håller för en strid i domstol förutsätter att man genomför den helt och fullt utan att börja med sina slutsatser. Slutsatserna ska dras av de svar som den sökande har gett. Det är de svaren vi nu steg för steg också tvingar fram, och de kommer att avgöra vilket beslutet till sist blir. Kraven ska uppfyllas om det ska bli ett tillstånd, annars blir det inte något. Alldeles självklart är det så. Med det har jag också sagt att det är mycket tuffa miljövillkor som gäller för att den svenska regeringen ska kunna ta ställning i en sådan här fråga. Med det ska jag också tacka Göran Persson och önska en glad midsommar.

den 14 maj

Interpellation

2008/09:552 Gasledningen och fisket i Östersjön

av Göran Persson i Simrishamn (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Det rysk-tysk-holländska konsortiet Nord Stream har beslutat att ändra sina planer och låta den ryska gasledningen genom Östersjön gå norr om Bornholm och vidare mot Tyskland.

Denna sträckning ligger endast 30 kilometer från den skånska kusten.

I dessa vatten bedrivs mycket av det svenska fisket av torsk, som nu riskerar att bli inskränkt på grund av ledningens nya dragning. Även fiske av sill och skarpsill påverkas.

När fiskarna lagt ut trålen vill de oftast dra den fyra fem timmar utan att ta upp den. Ligger det en gasledning i vägen får fisket avbrytas, annars kan ledningen skadas.

Ett fiskeförbud kan bli aktuellt – detta med tanke på risken för skador på ledningen från tjocka stålplåtar som dras på botten med trålarna.

Det finns också risk för att biologiskt material byggs upp, som det gör på saker som sticker upp från botten. Det skapar lä för strömmarna med syrebrist som följd, vilket också påverkar både fisk och övrig havsmiljö.

Min fråga till jordbruksministern är:

Vilka är ministerns avsikter vad gäller att fiske ska kunna bedrivas trots att en gasledning kommer att dras nära den svenska kusten i Östersjön?