Framtiden för Folke Bernadotteakademin

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 mars 2007

Interpellation: Framtiden för Folke Bernadotteakademin

Interpellation 2006/07:334 av Sonidsson, Eva (s)

den 21 februari

Interpellation

2006/07:334 Framtiden för Folke Bernadotteakademin

av Eva Sonidsson (s)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Huvudkontoret för Folke Bernadotteakademin utlokaliserades för snart fem år sedan till Sandö i Kramfors kommun efter försvarsnedläggningen i Sollefteå. Syftet var inte bara att stödja den lokala utvecklingen i området, utan även att förstärka samstämmigheten i svenska krishanterings- och fredsinsatser genom samverkan med Räddningsverkets utbildningsskola på Sandö.

Akademin har sedan dess skapat sig ett starkt namn inom och utom Sverige med en nära samverkan med olika myndigheter och organisationer. Akademin har knutit till sig ett namnkunnigt internationellt råd och bedriver en betydande utbildningsverksamhet även i internationella sammanhang.

Regeringen har i sitt regleringsbrev för 2007 gett Folke Bernadotteakademin i uppdrag att upprätta en ny funktion på akademin som syftar till att bidra till en sammanhållen hantering av Sveriges bidrag till internationella insatser inom det freds- och säkerhetsfrämjande området. Som ett led i detta ska akademin lämna förslag till hur en sammanhållande personalförsörjningsfunktion på akademin kan organiseras och integreras i ordinarie verksamhet. Huvudkontoret ligger på Sandö där det redan finns uppbyggd IT-försörjning och personaladministration samt utbildningslokaler och övningsområden. Därmed kan hantering sammanhållas avseende registerhållning, rekrytering, utbildning, övning, utsändande och omhändertagande (vid hemkomst) av de personalkategorier som berörs.

En utgångspunkt i planeringen bör, enligt regleringsbrevet, vara att den sammanhållande funktionen av tillgänglighets- och samverkansskäl bör ha sin huvuddel i Stockholm.

Detta uppdrag inger farhågor att verksamheten i sin helhet kommer att etableras i Stockholm och endast formellt vara knuten till akademin på Sandö. De angivna skälen – tillgänglighet och samverkan – är inte hållbara i dagens samhälle. Datorer, mobiltelefoner, konferenser och möten över nätet och annan teknik gör det möjligt att fortsätta att ha huvuddelen av verksamheten på Sandö. Samverkan ska ske med andra svenska organisationer som har register- och utsändande funktion och det finns redan inom Räddningsverket på Sandö.

Följdfrågan blir också om det bara handlar om huvuddelen i den nya funktionen som ska ligga i Stockholm eller om det i en förlängning handlar om huvuddelen i hela akademins verksamhet.

När det samtidigt pågår en utredning om att minska antalet skolor inom Räddningsverket och skolan på Sandö ligger i riskzonen, är det en farhåga att området kan komma att förlora ett antal viktiga arbetstillfällen.

Jag vill därför fråga statsrådet vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att Folke Bernadotteakademin kan fortsätta och vidareutveckla sin verksamhet på Sandö.