Till innehåll på sidan

Framtiden för Bromma flygplats

Interpellationsdebatt 6 december 2022

Protokoll från debatten

Anföranden: 9

Anf. 101 Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Kadir Kasirga har frågat mig om jag avser att tillmötesgå Stockholms stads planer på att bygga en ny stadsdel på Bromma flygplats och verka för att omförhandla avtalet mellan Swedavia och Stockholms stad för att underlätta byggandet av nya bostäder. Kadir Kasirga har också frågat mig om jag anser att det är affärsmässigt motiverat att driva en verksamhet som minskar sin andel på marknaden och, om så inte är fallet, vilka åtgärder jag avser att vidta.

Pandemin påverkade resandet dramatiskt, och flygresandet minskade kraftigt. Under senare tid har det dock skett en markant uppgång i flygresandet. Enligt den senaste trafikstatistiken från Swedavia uppgår antalet resenärer på Swedavias flygplatser till 77 procent av 2019 års nivåer, och antalet destinationer har återhämtat sig till 80 procent. Vi befinner oss dock i ett osäkert konjunktur- och omvärldsläge där framtidsutsikterna är svårbedömda. I Transportstyrelsens senaste prognos bedöms flygtrafiken i det närmaste vara tillbaka på samma nivåer som innan pandemin 2028.

För mig och regeringen är det viktigt att kunna ge klara och tydliga besked om vad som gäller för Bromma flygplats framtid. Detta är väsentligt för flygbranschen, regioner och kommuner som är beroende av en god tillgänglighet till och från Stockholmsområdet och, inte minst, för att ge Swedavia tydliga planeringsförutsättningar.

Som Kadir Kasirga mycket riktigt påpekar konstaterar regeringen i budgetpropositionen för 2023 att Bromma flygplats ska bevaras. Mot den bakgrunden är det alltså inte aktuellt för mig att ta initiativ till att omförhandla det avtal från 2007 som finns mellan Swedavia och Stockholms kommun om upplåtelsen av Bromma flygplatsområde.

Som jag nyss nämnde ökar flygresandet kraftigt efter pandemin. Swedavia har uppdraget att bedriva flygplatsverksamhet vid de tio flygplatser som ingår i det av regeringen beslutade nationella basutbudet av flygplatser. Bolaget har vidare i uppdrag att inom ramen för affärsmässighet aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att de av riksdagen beslutade transportpolitiska målen uppnås.

Det är Swedavias styrelse och ledning som ansvarar för bolagets organisation och löpande förvaltning av den operativa verksamheten inom ramen för bolagsordningen.


Anf. 102 Kadir Kasirga (S)

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på min interpellation, men i ärlighetens namn är det inte mycket till svar.

Bromma flygplats invigdes våren 1936 och fungerade som Sveriges huvudflygplats för civil flygtrafik fram till att Arlanda invigdes 1962. Det är också viktigt att tillägga att Swedavia, det vill säga staten, i dag arrenderar marken från Stockholms stad med kraftigt subventionerad hyra.

Fru talman! Frågan om Bromma flygplats framtid har diskuterats många gånger i denna kammare. Under förra mandatperioden presenterades några rapporter och utredningar inte bara från statligt håll utan också från näringslivet om att Bromma flygplats bör avvecklas. Utredningar och rapporter från statligt håll har motiverat sina slutsatser med att det inte längre är lönsamt att driva Bromma flygplats. Brommautredningen slog också fast att det är möjligt att genomföra en avveckling redan innan 2038.

Bromma flygplats saknar utvecklingspotential och kostar skattebetalarna flera hundra miljoner kronor per år i direkta och indirekta subventioner. Vi tycker att Arlanda flygplats måste prioriteras och stärkas som nationellt nav för flyget i Sverige.

Fru talman! Arlanda flygplats är i dag starkt hotat av Kastrup som Skandinaviens framtida flygplats. Ett försvagat Arlanda innebär också färre direktflyg och fler mellanlandningar, vilket ökar miljöbelastningen för oss som reser i framtiden.

Jag vill också upplysa ministern om att man på Kastrup i Köpenhamn i dag agerar för att Bromma flygplats ska vara kvar. I dag är det Danmark som är mest glad över den högerkonservativa regeringens beslut om att bevara Bromma flygplats.

Varför insistera på att driva en verksamhet som inte är lönsam när det finns möjlighet att bygga en klimatsmart oas, stadsdel, med uppemot 30 000 bostäder, förskolor, skolor och arbetsplatser här i Stockholmsregionen, i Stockholms stad?

Jag upprepar min fråga: Kommer ministern att ta initiativ till ett möte med Stockholms stad för att diskutera förutsättningarna för att få tillgång till marken tidigare än år 2038?


Anf. 103 Daniel Helldén (MP)

Fru talman! Vi har nu hört infrastrukturministern förklara sin syn på Bromma flygplats. Ja, flygandet ökar. Coronapandemin har upphört, men flyget är starkt påverkat av det som har hänt. Strukturella förändringar gör att flygandet inte kommer att komma tillbaka till samma nivåer, och det gäller framför allt för det affärsflyg som är Brommas grund. Inte ens Transportstyrelsens analyser visar att vi kommer att komma tillbaka till nivåerna innan coronapandemin.

Varför håller ministern och regeringen fast vid Bromma som flygplats? Nedläggningen av Bromma flygplats står inte och faller med huruvida det finns en coronapandemi eller inte. Den står på egna ben. I strid med alla analyser över Brommas framtid, Swedavias behov och Arlandas utveckling deklarerar regeringen i sin budget att Bromma ska vara kvar som flygplats. Det gör man helt utan grund och analys och helt i strid med hur en seriös regering bör agera på området.

Regeringen agerar på samma sätt som på andra infrastrukturområden, det vill säga fattar beslut utan grund mest för att sänka bra politik, inte för att den är fel utan för att man kan göra det.

Regeringen skrotar nya stambanor, tar bort reduktionsplikten, tar bort bonusen till elbilar, river upp ett revolutionerande reseavdrag, som man själv var med och fattade beslut om precis före sommaren, och stryper utbyggnaden av vindkraft. Allt detta sker utan några som helst konsekvensanalyser eller idéer om hur man ska hantera effekterna för att klara klimat och miljömålen. Regeringen säger visserligen att man ska klara målen, men man vet inte hur.

Fru talman! Så är det även med Bromma flygplats. Utan grund säger man att flygplatsen ska vara kvar. Det är en förlegad flygplats som har gjort sitt. Det här gör man utan att blinka. Man blockerar därmed också en enorm mängd bostäder. Då är statsrådet ändå samtidigt bostadsminister. Han är en minister som vi rimligen skulle tro värnar bostadsbyggandet för bostadsbehövande. Men Andreas Carlson värnar uppenbarligen en förlegad flygplats mer än bostäder för bostadssökande.

Kommunerna har ett bostadsförsörjningsansvar, så även Stockholms stad. Enligt kommunens planering är Bromma ett stadsutvecklingsområde. Området ingår i planen för att klara stadens bostadsförsörjning. En enorm bostadsresurs ligger i dag i träda och väntar på att få bli en del av Stockholms bostadsmarknad. Det här vill bostadsministern uppenbarligen förvägra Stockholm, utan ett vettigt skäl eller analys, faktiskt i strid med alla analyser som har gjorts på området.

Fru talman! Hur kan bostadsministern stå för detta, det vill säga att blockera tiotusentals bostäder för uppåt 100 000 bostadssökande helt utan grund? Det borde vara rimligare att en bostadsminister står för bostäder, lägger ned en flygplats som har gjort sitt och tar sitt ansvar för landet.


Anf. 105 Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Jag tar gärna bostadsdebatter i Sveriges riksdag. Jag har flera inplanerade, kan jag upplysa debattörerna om.

Nu ska jag ge svar på några av frågorna som rör just Bromma flygplats, som interpellationen handlar om.

Flygplatsen saknar utvecklingspotential, sa ledamoten Kasirga. Det stämmer inte riktigt. Swedavia konstaterar i sitt remissvar till Peter Normans Arlandautredning att Bromma skulle kunna fungera utmärkt som en pilot för framtidens fossilfria flyg. Det finns möjligheter för Bromma med tanke på den utveckling som sker mycket snabbt i flygsektorn. Det sker utveckling i form av biobränsle i flygmotorerna, som kan minska utsläppen väsentligt. Branschens egen bedömning är att vi kommer att ha ett helt fossilfritt flyg inom några år - 2030. Heart Aerospace, ett spännande svenskt företag, investerar tungt i elektrifierade flygtransporter. De ligger långt framme i sitt arbete och kommer att ha inrikesflyg i luften, enligt deras egen bedömning, år 2028. Det här tror jag kommer att flytta fokus i hela flygdebatten. Flyget kommer att vara ett mycket viktigt och användbart transportmedel för hela vårt land.

Bromma flygplats har stor betydelse för tillgängligheten för Stockholmsområdet men kanske framför allt för övriga landet, vilket betyder att flygplatsen är viktig för till exempel näringslivet och företagandet.

Bromma flygplats har också en viktig roll för att samhällsviktiga flygtransporter av olika slag, till exempel ambulansflyg och brand- och räddningsflyg, ska kunna utföras snabbt och effektivt när som helst under dygnet.

Jag kan lyfta fram osäkerheten i vårt omvärldsläge som ett viktigt skäl att ha kvar Bromma flygplats och att ha flera flygplatser som är aktiva, fungerande och hålls igång runt vår huvudstad.

Ledamoten Kasirga lyfte fram Arlanda och sa att vi ska försvaga Arlanda. Det är ingen som har någon ambition att försvaga Arlanda, tvärtom. Vi behöver utveckla Arlanda. Det finns en utredning på regeringens bord, Arlandautredningen. Den bereds i Regeringskansliet. Peter Norman har också ett annat uppdrag som kommer att lämnas över till regeringen i närtid, nämligen flygplatsutredningen. Vi kommer att återkomma med olika ytterligare åtgärder för hur vi ska utveckla flyget i takt med omställningen inom flygsektorn, som nu sker snabbt.

Jag vet att många i dag använder flyget som ett viktigt transportmedel. Man kan många gånger göra det med gott samvete med tanke på att det är ett viktigt transportmedel vars utsläpp också minskar. Skälen att göra det med ett ännu godare samvete kommer att öka i takt med att utsläppen minskar, och då tror jag att behovet kommer att vara stort av fler flygplatser runt vår huvudstad. Det är anledningen till, och det är den analys som ligger bakom, att Bromma flygplats behöver utvecklas och framför allt bevaras och inte avvecklas.

Kommer jag att ta initiativ till möten med syfte att avtalet ska kunna avslutas tidigare än 2038? Nej, det kommer jag inte att göra. Jag tar gärna olika möten med dialog, men några initiativ för att avveckla Bromma flygplats kommer inte regeringen att ta. Det är mitt besked.


Anf. 106 Kadir Kasirga (S)

Fru talman! Jag tackar statsrådet för de ärliga svaren. Det är såklart viktigt att man är tydlig i politiken, också regionalt gentemot dem som verkar i Stockholms stad.

Nu säger statsrådet att han inte har några avsikter att initiera någon dialog för att till exempel tillgängliggöra flygplatsmarken i Bromma för tidigt bostadsbyggande.

Fru talman! Det stämmer att Brommautredningen skriver att Bromma flygplats skulle kunna vara en hubb för fossilfritt flyg. Samtidigt skriver man, och det finns andra instanser som också skriver, att också det skulle kunna flyttas till Arlanda. Arlanda har ju kapacitet. Vi behöver göra mycket mer.

När det gäller näringslivet är det ju så att näringslivet är samstämmigt i det här, åtminstone här i Stockholm. Stockholms Handelskammare har sagt att de tycker att man bör avveckla Bromma flygplats och satsa på att utveckla Arlanda flygplats. Det är Arlanda flygplats som ska vara fönstret för Sverige mot omvärlden.

Fru talman! Jag vet att det här inte är en bostadspolitisk debatt. Men Bromma flygplats hänger ihop också med bostadspolitiken, för i Stockholm behövs det också fler bostäder. I dag står över 700 000 människor i kö till bostadsförmedlingen för att få en bostad i Stockholm, och över 90 000 av dessa köande söker aktivt efter en bostad. Bostadsbristen är också en svårighet och en stor utmaning för näringslivet och företagen i Stockholmsregionen som vill nyrekrytera och expandera.

Det är viktigt att komma ihåg att 41 procent av Sveriges tillväxt äger rum i Stockholmsregionen. Tillgång till bostäder och bostadsbyggande över huvud taget i Stockholm är av stor nationell betydelse. Att stänga Bromma flygplats och flytta flyget till Arlanda skulle möjliggöra ett tillskott på 30 000 bostäder på flygplatsmarken.

Att koncentrera flyget till Arlanda, där vi investerar för att kunna möta hela landets behov av såväl inrikes- som utrikesflyg, gynnar även våra regionala flygplatser. En sådan investering möjliggör även för beslut om fler och bättre transporter till och från Arlanda.

En avveckling av Bromma flygplats möjliggör alltså en utveckling av Arlanda flygplats, fru talman, och det är framtiden. Politisk prestige får inte vara ett skäl att hålla liv i en olönsam flygplats. För mig är det obegripligt att den högerkonservativa regeringen subventionerar en flygplats som inte längre är lönsam.


Anf. 107 Daniel Helldén (MP)

Fru talman! Interpellanten Kadir Kasirga frågar om möjligheten att hjälpa till med att få bostäder på Bromma och därför lägga ned flygplatsen. Därför tycker jag att det är relevant att diskutera den frågan. Precis som interpellanten säger är det här en fråga om bostadsförsörjning och behovet av en flygplats.

Nu säger statsrådet att Bromma passar bra som pilotflygplats för biodrivmedel och möjligen elflyg eller något sådant. Biodrivmedel kan man stoppa in i vilket flyg som helst, det är mest en fråga om kostnad, och det kan man göra på Arlanda. Det behöver man inte ha Bromma för.

Alla utredningar pratar om det övriga flyget som finns där. Det går att flytta över, och det har de här utredningarna visat. I stället säger ministern att det finns ett remissvar från en instans som säger någonting och har en idé om det. Men det finns tre fyra fem utredningar som säger att flygplatsen kan läggas ned. Det är fullt möjligt, och det har inte med corona att göra. Men corona har hjälpt till i det sammanhanget därför att flygandet har gått ned så mycket, så vi kan i princip lägga ned Bromma nu. Det är fullt möjligt.

När det gäller det elflyg som ministern lyfter fram är det ett hybridflyg som vi inte ens vet om det finns. Det finns inte ens en prototyp i sammanhanget.

Det är också intressant när det gäller flygandet i Stockholm att genom Bromma splittrar man flygplatsverksamheten. Genom att flytta över allt till Arlanda får vi en konsolidering. Det är bättre för det svenska flyget, det flyg som vi faktiskt behöver. Det är också centralt, men de analyserna finns inte alls. Det är mer att den här regeringen vill behålla Bromma flygplats bara för att behålla Bromma flygplats, inte för att det finns något annat skäl.


Anf. 108 Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Jag har ju faktiskt, vilket man hört om man lyssnat noga på den här debatten, anfört ett antal skäl till att Bromma flygplats har en viktig roll - potentiellt också i framtiden, sett utifrån den tekniska utveckling som sker och som är viktig för att möjliggöra den gröna omställning som vi behöver för att kunna nå de mål som vi är överens om att vi ska nå när det handlar om att minska utsläppen inte minst i transportsektorn, där flyget står för en stor del.

Där ser jag stora utvecklingsmöjligheter med tanke på vad som faktiskt redan sker inom elektrifiering av flyget. Jag tror att det kommer att kunna förändra resvanor och resmönster och även göra flyget till ett av de mest miljövänliga transportsätten i vårt glest befolkade land med långa avstånd.

Bromma kommer att kunna vara en viktig del i den mixen. Det är därför viktigt att inte avveckla Bromma utifrån politisk prestige, för att använda Kasirgas ord, utan se verkligheten utifrån den utveckling som sker. Det är därför vi ser att Bromma bör bevaras och inte avvecklas.

Bromma var 2019, före pandemin, Sveriges tredje största flygplats med knappt 2,4 miljoner passagerare. Endast Arlanda och Landvetter var större. Bromma är en utpräglad inrikesflygplats, och det är därför Bromma är så uppskattad och viktig för många som bor i olika delar av landet och reser in till Stockholm. Det finns dock även utrikestrafik, främst till Bryssel.

BRA, som dominerar på Bromma, har efter sin rekonstruktion successivt återstartat inrikestrafiken på Bromma. Det finns också taxi- och affärsflygsverksamhet. Bromma har även betydelse, som jag var inne på i mitt interpellationssvar, för det samhällsviktiga flyget. Till exempel levererar Bromma Air Maintenance AB, BAM, underhållstjänster för flygplan och helikoptrar med både offentliga och privata kunder inom ambulansflyg, affärsflyg och linjeflyg. BAM utför underhåll på i princip alla ambulansflygplan i Sverige och Norge. Man har också en egen konstruktionsavdelning som utvecklar speciallösningar för exempelvis ambulansinstallationer och övervakningsutrustning för kustbevakningsflygplan.

Vi har gjort bedömningen, utifrån det läge vi har i omvärlden, att det är viktigt att inte avveckla Bromma i det här läget. Vi kommer förstås även när flygplatsutredningen har presenterats att återkomma med andra åtgärder för att utveckla flyget utifrån de möjligheter som ges med tanke på den mycket snabba teknikutvecklingen.

Detta innebär inte på något sätt att Arlanda inte behöver utvecklas. Som jag sa tidigare finns det tvärtom potential i båda dessa för Sverige viktiga flygplatser.

Jag tror inte att man ska se detta som en prestigefråga. Man kan inte backa sig in i framtiden. Jag tror inte heller att man ska se det helt binärt. Till exempel kommer elektrifierade flygplan att få en helt annan möjlighet till utveckling på Bromma flygplats när buller minskar. I en framtid kan det bli andra typer av krav som gör att det skulle vara oansvarigt att i det här läget avveckla Bromma flygplats. Bara om några år kan vi ha en helt annan situation i flygsektorn och en helt annan efterfrågan på klimatsmarta, miljövänliga resor med flyg. Där kan Bromma vara en viktig del.

Det är utifrån den analysen som regeringen inte nu går fram med att avveckla Bromma utan har en annan politisk inriktning. Vi vill bevara Bromma.


Anf. 109 Kadir Kasirga (S)

Fru talman! Det gläder mig att vi i alla fall är överens om att Arlanda flygplats är viktig och att vi behöver satsa på och utveckla den så att den kan konkurrera med Kastrup.

Infrastrukturministern har rivstartat den här mandatperioden med att först stoppa investeringarna på stambanor och sedan stoppa avvecklingen av Bromma flygplats - detta i strid med de statliga utredningarna Brommautredningen och Arlandautredningen och alla rapporter från exempelvis Stockholms Handelskammare som påtalar att Bromma flygplats inte längre är lönsam för staten. Då blir det obegripligt att regeringen fortsätter att insistera på att stoppa in miljontals kronor för att hålla liv i en döende flygplats.

När det gäller samhällsviktiga flyginsatser kan sådana egentligen också flyttas till Arlanda flygplats. Det har utredningarna också konstaterat.

Fru talman! Swedavia har redovisat att de inte tror att Bromma flygplats kommer att komma tillbaka till samma nivå som tidigare. Då blir frågan: Varför inte hantera våra skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och satsa på framtiden? Varför inte möjliggöra att Bromma flygplats mark kan användas för fler bostäder för stockholmarna och för svenskarna som ska flytta till Stockholm någon gång i tiden?


Anf. 110 Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Jag tackar för frågan som gav upphov till det intressanta samtal vi haft här i kammaren i kväll. Jag fortsätter gärna en dialog om viktiga infrastrukturfrågor, även bostadspolitiska frågor.

Men det är också viktigt att se det här i ett lite större sammanhang. Precis som jag varit inne på är detta en viktig flygplats för att hela Sverige ska fungera, för att man ska kunna resa smidigt in till Stockholm från andra delar av landet. Det är därför Bromma flygplats är en uppskattad flygplats på många av de orter och i de städer där man i dag har förbindelse till Stockholm via Bromma.

Vi tror att det är viktigt att bevara Bromma utifrån de skäl jag redan har angett i debatten. Det är också viktigt för regeringen att ge klara och tydliga besked om vad som gäller för Brommas framtid. Det har vi redan gjort, och jag har upprepat beskeden i kväll. Regeringen konstaterar också i budgeten för 2023 att Bromma ska bevaras. Mot den bakgrunden är det inte aktuellt att ta initiativ till att omförhandla avtalet.

Fru talman! Jag tar dock som sagt gärna en dialog med olika parter om hur man kan utveckla både den specifika flygplats som vi har pratat om i kväll och flyget i stort, hur vi kan omfamna och med politiska beslut möjliggöra den teknikutveckling som gör att vi kan stärka svensk konkurrenskraft samtidigt som vi påskyndar den gröna omställningen. Vi måste tänka långsiktigt i olika eventuella avvecklingsbeslut eller bevarandebeslut, och det är utifrån den aspekten som regeringen har landat i att det i detta läge vore oklokt att avveckla Bromma. Vi vill i stället bevara Bromma.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2022/23:50 Framtiden för Bromma flygplats

av Kadir Kasirga (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Både Bromma flygplats och Arlanda har i dag en mycket liten andel av den trafikmängd som gällde före 2020. I dag pågår trafik på Bromma flygplats som motsvarar knappt 55 procent av tidigare normala nivåer. Resandet har dramatiskt förändrats. För framför allt inrikesflyget kommer det att ta många år innan flygandet kommer att vara uppe i samma nivåer som tidigare.

Att resa fram och tillbaka över dagen undviks i dag av både affärs- och privatresenärer. Här har pandemitiden tydligt visat att stora resurser kan sparas genom digitala möten, och enligt beräkningar från Sweco har 50 procent av alla yrkesarbetande i Stockholmsområdet möjlighet att sköta sina arbetsuppgifter hemifrån under delar av veckan. Motsvarande siffra för yrkesarbetande i övriga landet är 33 procent. Detta faktum kommer att påverka resandet, inte minst inrikesflyget.

I september 2020 slog Swedavia, som äger och driver de flesta flygplatser i Sverige, fast att det inte längre var affärsmässigt motiverat att fortsätta driva Bromma flygplats. Därtill finns Stockholms Handelskammares rapport från våren 2021 som följer samma linje om att Bromma flygplats bör läggas ned.

Staten arrenderar i dag marken runt Bromma flygplats av Stockholms stad fram till december 2038. Den rödgröna majoriteten i Stockholms stad har meddelat att man vill bygga en klimatsmart stadsdel på platsen med uppemot 30 000 bostäder samt dra tunnelbanan dit.

Men i regeringens budgetproposition för 2023 kan man läsa att ”Bromma flygplats har stor betydelse för tillgängligheten för såväl Stockholmsområdet som för övriga landet, vilket betyder att flygplatsen är viktig för t.ex. näringslivet och företagandet. Bromma flygplats ska därför bevaras.”

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

  1. Avser statsrådet att tillmötesgå Stockholms stads planer på att bygga en ny stadsdel på Bromma flygplats och verka för att omförhandla avtalet mellan Swedavia och Stockholms stad för att underlätta byggandet av nya bostäder?
  2. Anser statsrådet att det är affärsmässigt motiverat att driva en verksamhet som minskar sin andel på marknaden och om så inte är fallet, vilka åtgärder avser statsrådet att vidta?