Förutsättningarna för public service

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Förutsättningarna för public service

Interpellation 2006/07:39 av Israelsson, Margareta (s)

den 31 oktober

Interpellation

2006/07:39 Förutsättningarna för public service

av Margareta Israelsson (s)

till statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth (m)

I mars presenterade den socialdemokratiska regeringen propositionen Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007@2012 (prop. 2005/06:112). Propositionen grundade sig på det underlag som den parlamentariska utredningen lämnat. Riksdagen beslutade i juni med bred majoritet att godkänna utgångspunkterna i propositionen, bland annat en sexårig tillståndsperiod.

En viktig utgångspunkt i propositionen var att ge Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion tydliga ramar och handlingsfrihet för att kunna hantera den föränderliga medievärld som vi lever i. Frihet under ansvar präglade propositionen.

För oss socialdemokrater har det varit viktigt att skapa långsiktigt hållbara villkor för public service. Därför har de senaste tillstånden förberetts av parlamentariska utredningar som lagt grunden för breda blocköverskridande överenskommelser.

I budgetpropositionen föreslår alliansregeringen att det tillstånd som riksdagens fattade beslut om i juni ska ändras på en punkt @ tillståndsperiodens längd. Vidare står att regeringen avser att ta fram ett brett beredningsunderlag inför den efterkommande tillståndsperioden. Regeringen redovisar dock inte på vilket sätt detta breda underlag tänkts ta fram.

En förutsättning för en bred public service som har program som riktar sig till hela befolkningen och som därmed är en angelägenhet för alla är en stabil finansiering. Tv-avgiftssystemet är en garanti för en långsiktig finansiering och håller även politiken på armlängds avstånd till public service.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet:

1.   Vilka är statsrådets skäl till att halvera tillståndsperiodens längd?

2.   Anser statsrådet att det finns ett värde i en bred politisk uppslutning bakom villkoren för svensk public service och avser statsrådet att verka för en sådan bred uppslutning?

3.   Hur avser statsrådet att ta fram underlag för det nya sändningstillståndet?

4.   Avser statsrådet att förändra finansieringssystemet för public service?