Försvarsmaktens vindkraftsstopp

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 18 oktober 2011

Interpellation: Försvarsmaktens vindkraftsstopp

den 30 september

Interpellation

2011/12:23 Försvarsmaktens vindkraftsstopp

av Lise Nordin (MP)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Vindkraften är det energislag som byggs ut snabbast i både Sverige och världen. Detta skapar gröna nya jobb och är en förutsättning för att nå målen om förnybar energi.

Utvecklingen hotas nu av att Försvarsmakten infört vindkraftsförbud runt sina flygplatser. Totalt sett är det 10 procent av Sveriges yta som stoppats för vindkraftsutbyggnad. Olyckligtvis är detta ofta områden där vindförhållandena är som bäst.

Trots tidigare löften fortsätter Försvarsmakten att överklaga redan etablerade vindkraftverk. Samtidigt lägger försvaret med sina stoppområden ett moratorium för planerade vindkraftverk. Totalt hotar Försvarsmaktens agerande förnybar energiproduktion om årligen sju terawattimmar vindkraftsel. Detta motsvarar ett marknadsvärde om drygt 30 miljarder kronor, av detta är drygt 15 procent redan byggt och i full produktion.

En av motiveringarna försvaret uppgett till vindkraftsstoppet är att radarsystemet till JAS-planen samt signalspaningen skulle påverkas negativt av vindkraftverk. Dock har tillverkaren av radarsystemet Saab Aircraft uttalat offentligt att eventuella problem troligen kan lösas tekniskt. Saabs informatör Lars Jansson säger i en intervju följande: Om det är så att Försvarsmakten ser det som ett problem så finns det säkert en lösning på det. Men vi har inte fått någon beställning om detta från Försvarsmakten.

Försvarsmakten har också försökt motivera vindkraftsstoppet med att vindkraftsprojektörerna inte följt de formalia Försvarsmakten begärt, detta trots att remissunderlagen är på Försvarsmaktens egna framtagna frågedokument.

Miljöpartiet delar uppfattningen att flygsäkerheten inte ska riskeras, men finner det oroväckande att vindkraftsutvecklingen hotas av ett vindkraftsstopp som försvaret ännu inte har kunnat motivera. Någon liknande situation tycks inte finnas i andra länder.

När Sverige nu vill sälja JAS Gripen till Brasilien, som är ett land som bygger mycket ny vindkraft, så säger Försvarsdepartementet att det inte är ett problem där. Det är orimligt att JAS-planen skulle kräva andra tekniska förutsättningar i Sverige än i de länder vi sålt eller vill sälja planet till.

Vindkraft är en alltmer vanlig företeelse i hela världen och ett modernt flygvapen bör kunna hantera dessa vindkraftverk. Alternativet är att JAS-planen är helt verkningslösa att använda i länder som har vindkraft.

I den instruktion (förordning 2007:1266) Försvarsmakten har ålagts av regeringen fastslås uppdraget att bidra till att nå målet om vindkraftsutbyggnad:

5 b § Försvarsmakten ska till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) årligen redovisa myndighetens medverkan i beredningen av ärenden rörande vind- och vågkraft samt de åtgärder myndigheten har vidtagit för att bidra till att nå den nationella planeringsramen för vindkraft (förordning 2010:650).

När Försvarsmakten har ett uppdrag att bidra till att nå den nationella planeringsramen för vindkraft är det allvarligt att Försvarsmakten i stället är ett av de största hindren för fortsatt utbyggnad av vindkraft. Att Försvarsmakten intar en ställning som allvarligt hotar vindkraftens utveckling är svårbegripligt när andra länder klarar en samexistens av de två intressena.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Sten Tolgfors:

Vad avser försvarsministern att göra för att Försvarsmakten ska följa regeringens instruktioner om att bidra till att nå den nationella planeringsramen för vindkraft?