Till innehåll på sidan

Förstärkta kontroller på vägarna

Interpellationsdebatt 20 augusti 2020

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 22 Statsrådet Mikael Damberg (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stärka polisens nuvarande organisation för vägkontroller. Interpellanten har också frågat mig om jag tänker ge polisen de riktade resurser som krävs för att förstärka kontrollerna och därmed begränsa de kriminellas verksamhet.

Låt mig inledningsvis uttrycka min djupa bestörtning över den tragiska händelse som krävde en tolvårig flickas liv. Dådet fyller mig med såväl ilska som beslutsamhet. Jag och regeringen kommer att fortsätta vårt hårda arbete med att bekämpa kriminalitet.

För att lyckas med detta krävs bland annat en tillgänglig polis, ett starkt rättsväsen samt en ändamålsenlig lagstiftning. Här utgör utbyggnad av Polismyndigheten en central del, och regeringen genomför en historisk satsning på myndigheten. Enligt Polismyndighetens halvårsstatistik kan det konstateras att vi i juni nådde halva vägen på färden mot målet om 10 000 fler polisanställda. I dagsläget är det fler än 33 000 polisanställda totalt, vilket är det högsta antalet polisanställda någonsin. Hur resurserna ska fördelas inom myndigheten är en fråga för Polismyndigheten att besluta om.

Polismyndighetens organisation är något som en enig riksdag har ställt sig bakom. Regeringen har dock funnit skäl att se över hur kontrollverksamheten av yrkestrafik på väg bedrivs. En särskild utredare ska lämna förslag på förbättrande åtgärder, inklusive organisatoriska åtgärder, för att fler ska följa reglerna på området. Jag ämnar inte förekomma den pågående utredningen och utgår samtidigt ifrån att Polismyndigheten fördelar det stora tillskottet av resurser på bästa sätt för att bland annat bekämpa brottsligheten på våra vägar.

Polismyndighetens kontroller av den tunga yrkestrafiken är ett betydelsefullt verktyg för att upprätthålla god trafiksäkerhet, sund konkurrens inom åkerinäringen och en god social situation för förarna. Kontrollerna är också en viktig komponent i Polismyndighetens arbete med att förebygga, upptäcka och utreda brott. För att kontrollera den tunga yrkestrafiken krävs särskild kompetens, som vissa polisanställda besitter, men samtliga poliser kan stoppa och kontrollera ett fordon vid misstanke om brott.

Som interpellanten beskriver är internationella stöldligor en stor utmaning för våra myndigheter. Den 14 februari i år redovisade Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen det myndighetsgemensamma regeringsuppdraget för att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige. Uppdraget har bland annat resulterat i gemensamma utsättningar, ett mer samordnat och utökat underrättelseutbyte, gemensamma operativa grupper vid gränspassager samt ett intensifierat brottsförebyggande arbete. Uppdragsmyndigheterna avser att fortsätta samarbetet och utveckla det ytterligare.

Sverige är härutöver aktivt inom ett Europolsamarbete rörande gränsöverskridande organiserad tillgreppsbrottslighet, vilket ger oss bra möjligheter att samarbeta operativt med berörda myndigheter från flera av stöldligornas ursprungsländer. Regeringen har också initierat flera direkta bilaterala kontakter med regeringarna i många av stöldligornas hemländer.


Anf. 23 Thomas Morell (SD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Jag tackar statsrådet Mikael Damberg för svaret.

Jag noterar att statsrådet upplever samma bestörtning och ilska som svenska folket över det vansinnesdåd som släckte en tolvårig flickas liv. Tyvärr noterar jag också en påtaglig passivitet från regeringens sida när det gäller att verkligen komma åt de kriminella nätverk som härjar i vårt samhälle. Vägen är den största brottsplatsen. Likväl prioriteras inom polisen insatser ned som effektivt skulle kunna minska de kriminellas verksamhet.

Redan 2012 kunde duktiga poliser vid dåvarande länskriminalpolisen i Västra Götaland konstatera att det fanns ett samband mellan den olagliga yrkesmässiga trafiken och annan kriminell verksamhet i samhället. Polisen kunde konstatera att de kriminella nätverken skapade finansiella resurser genom att bedriva otillåten yrkesmässig trafik för att sedan investera de pengarna i annan kriminell verksamhet. Det var oftast narkotika som man investerade i.

Mycket av de skjutningar som vi ser i dag är ett resultat av uppgörelser mellan olika grupperingar, där narkotika är en viktig del i affärsverksamheten. Narkotika, vapen, explosiva ämnen och inte minst människor smugglas in i landet. Till detta använder man till stor del tunga fordon. Människor är en handelsvara som tvingas jobba för svältlöner eller tvingas in i prostitution. Allt detta har vi som följt utvecklingen kunnat se. Tillsammans med många andra, inte minst poliser, har jag påtalat detta i debatter, tidningsartiklar och tv-intervjuer, men ingenting händer. Regeringen tycks vara faktaresistent.

Vägen är en viktig länk i den kriminella världen, men det har polisledningen och regeringen bortsett från. Därför har vi en situation där de kriminella alltjämt kan stärka sina finansiella resurser genom att bedriva olaglig yrkesmässig trafik på landets vägar. Det är ingen nyhet, ty duktiga polismän påtalade den här situationen redan för åtta år sedan. Regeringens passivitet i frågan har skapat livsrum för våld och skjutningar. Det är en passivitet som i förlängningen orsakat en tolvårig flickas död.

Jag vill citera en skåpgranne i Skövde polishus. Han sa så här en kväll när vi stod och bytte om: Man kan aldrig ta alla busar, men man kan bli så pass intensiv och jobbig att det allvarligt påverkar deras kriminella verksamhet. Det, statsrådet, är någonting att fundera över.

Strax efter den utredning som gjordes 2012 om den kriminella verksamheten på vägarna - jag känner de kommissarier som var författare till utredningen väldigt väl - kom det ut en debattartikel i tidningarna, författad av ett stort antal åkeriägare och en före detta poliskommissarie: "Åkeribranschen: Vi blir en bas för kriminalitet . Konsekvensen är att Sveriges skattebas på sikt utarmas och att Sverige blir en plattform för kriminalitet. Det skriver en rad företrädare för åkerinäringen tillsammans med fd kriminalkommissarie Per-Arne Nilsson."

I debattartikeln skriver man: "Myndigheternas kontroll, uppföljning och påföljder brister i stor omfattning. Vi är av uppfattningen att verkligheten nonchaleras."

Det är ganska tunga ord, måste jag säga.


Anf. 24 Statsrådet Mikael Damberg (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Tack, Morell, för två viktiga interpellationer, både om kriminalitet mer i allmänhet och om dess koppling till kriminalitet på väg. Jag tror att Morell också har en senare interpellationsdebatt med Tomas Eneroth.

Jag undrar om Morell kan ange någon regering i modern tid som har gjort mer för att styra upp och skapa ordning och reda på vägarna än den nuvarande regeringen. Detta är verkligen en fråga som vi behandlar med hög prioritet. Vi har nämligen sett hur folk utnyttjar människor på väg, hur folk inte följer regelverk på väg och hur man inte har haft verktyg att kunna stoppa, hindra och straffa dem som bryter mot reglerna på väg. Vi genomför nu den största utbyggnaden av Polismyndigheten i modern tid. Vi stärker både Tullverkets resurser och dess befogenheter vid gräns.

Jag säger inte att situationen är bra. Fortfarande används vägen som en brottsplats, som en länk för transporter av smuggelgods, vapen och narkotika. Men vi genomför nu kraftfulla förstärkningar av de myndigheter som har till uppgift att bekämpa kriminalitet och se till att den inte kommer över gränsen. Det kommer vi att fortsätta göra. Vi är bara halvvägs på utbyggnaden av Polismyndigheten.

Låt mig sedan gå över till min egen verksamhet, det som handlar om kontrollverksamheten på väg. Där har vi sagt att vi tror att vi måste ta ett helt omtag. Jag tror att Eneroth kommer att diskutera den frågan i en senare interpellationsdebatt. Vi har tillsatt en särskild utredare för att titta på hur kontrollverksamheten egentligen ska organiseras för att vara tillräckligt effektiv. I dag är det flera olika aktörer som sköter kontroll på väg. En sak är att se om man ska ha en samlad kontrollorganisation på väg för att få mer slagkraft.

Jag har talat med rikspolischefen om detta. Han är helt tydlig med att han avser att stärka kontrollen på väg. Bara under året tror jag att man räknar med en nettotillväxt av de specifika bilinspektörerna för att kunna göra mer inspektioner.

Vi hade en tid där vi gjorde mycket mer kontroller på väg. Sedan dippade det när Polismyndigheten var svagare och hade mycket färre anställda. Nu är man på väg att växa igen, och då ökar polisens möjligheter att ta sitt ansvar på allvar.

Jag följer också statistiken. När poliskommissarie Erling Andersson besökte trafikutskottet redovisade han statistik för det första halvåret 2020, och där visade det sig att polisen hade ökat sina kontroller på egentligen alla områden. Det sker alltså en tillväxt, från ganska låga nivåer. Den måste fortsätta så att vi kan få ordning och reda på vägarna.

Jag uppfattar att vi har samma målbild. Vi har ett intresse från både Sverigedemokraternas och regeringens sida av att styra upp den här verksamheten. Jag vill dock helst inte att det beskrivs som att ingenting görs, för frågan är vilken regering som har gjort mer än den sittande regeringen för att skapa ordning och reda också på vägarna.

Detta är ju inte heller bara ett svenskt arbete; det är också ett europeiskt arbete. Den svenska regeringen och många svenska parlamentariker i EU-parlamentet jobbar väldigt hårt för att styra upp de europeiska regelverken i den här delen för att komma åt cabotagetrafik som bryter mot reglerna och så att man inte ska bryta mot de regler som ska gälla på vägarna. Det är ett mycket viktigt arbete som den svenska regeringen har satt väldigt högt i vårt Europasamarbete.


Anf. 25 Thomas Morell (SD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Tack för svaret, statsrådet!

Det som sker just nu är att antalet tjänstemän på väg minskar. Vi har tre öar, kan man säga, i Sverige som är väldigt effektiva när det gäller att komma åt fusk inom den tunga trafiken. Helsingborg är en av dem. En av de främsta polismännen där gick i pension nu i sommar - tyvärr, måste jag säga. Därmed inte sagt att andra inte är lika bra, men han var top of the line. Här har man naturligtvis haft en ledning som stöttat verksamheten så att man har kunnat jobba på det här viset och vara så pass effektiv som man trots allt har varit i Helsingborg, och det gäller även Västerås och Eskilstuna. Jag skulle önska att det hade varit så på fler ställen i Sverige. Då hade man kunnat komma åt problembilden med den olagliga trafiken och allt vad den för med sig.

Jag är nöjd med att man har tillsatt en utredning. Sedan får vi se hur det ska organiseras framöver. Men man kan inte låta den nedåtgående trenden med tjänstemän på väg fortsätta. Oavsett vad utredningen kommer fram till måste man se till att rusta den organisation man har. Man måste nyrekrytera, man måste utbilda och man måste vidareutbilda den personal man har. Man måste stärka kapaciteten från samhällets sida för att stävja den brottsliga verksamheten på väg.

Den brottsliga verksamheten på väg är omfattande. När man är ute och tittar ser man att det sker mycket transport in i landet av smuggelgods, narkotika, vapen och vad det nu kan vara, men det transporteras också ut ett stort antal bilar ur landet på tunga fordon. Skövde har de senaste veckorna haft jättebekymmer med att man stjäl Volvobilar. Man går utanför fastigheten med en padda och läser av nyckeln - det är ju keyless-lås på bilarna. Man läser av signalen och sedan vänder man den, startar bilen och försvinner. I Skara hade man väldigt mycket sådant förra året, och nu har man haft det under några veckor i Skövde. De här bilarna försvinner snabbt upp på trailrar och försvinner ut ur landet, nästan alltid över bron. Enligt Larmtjänst motsvarar det i runda slängar ett värde av 2 miljarder om året som går ut som stöldgods den vägen.

Det är här de kriminella nätverken skapar sina ekonomiska muskler för att kunna bedriva annan kriminell verksamhet. Det slog Per-Arne Nilsson och de andra kommissarierna fast redan för åtta år sedan. Jag vet att det var tidigare regeringar före den nuvarande, men det hände inte särskilt mycket.

Jag kan inte påstå att det händer särskilt mycket nu heller, om man tittar på hur verksamheten ute på vägen fungerar, eftersom personer slutar. De går i pension eller skaffar ett annat arbete. Man har alltså inte den tillväxt eller den ökning av kapacitet som behövs för kontrollerna på väg, och man utbildar inte tillräckligt mycket för att få ut dem där. Det är ett problem.

Jag hoppas att regeringen på olika sätt, i regleringsbrev och sådant, ser till att Polismyndigheten verkligen stärker kontrollerna på väg. Vi måste komma åt den kriminella verksamheten.


Anf. 26 Statsrådet Mikael Damberg (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Regeringens ambition är verkligen att de stora satsningar vi gör på Polismyndigheten också ska märkas i hela landet och att Polismyndigheten blir mer effektiv, inte minst i att bekämpa de internationella stöldligor som står för väldigt mycket av bostadsinbrotten och stölderna av jordbruksmaskiner och båtmotorer. Vi har sett att över hälften, kanske 80 procent, av en del av dessa kategorier stöldgods tas av stöldligor. Det är alltså väldigt effektivt att rikta in arbetet på det. Att stoppa utpassagen från Sverige, men också att hindra dem från att komma in i Sverige, blir då väldigt effektivt. Det är därför vi har fått flera olika myndigheter att jobba mycket närmare.

Det verkar också ge effekt. Ta bostadsinbrotten, som man tror till ungefär hälften styrs av internationella stöldligor. Där är minskningen de senaste åren ganska dramatisk. Bostadsinbrotten har minskat med någonstans runt 35 procent de senaste åren, eftersom man blivit mer effektiv i att komma åt stöldligorna.

Stöldligorna går också efter det som är mest lönsamt. Vi ser att de styr om sin verksamhet mot andra sektorer, till exempel byggsektorn där det finns mycket utrustning och annat som är värdefullt. Också bilar och båtmotorer har varit stort.

Detta är ett prioriterat arbete, liksom att polisen fortsätter att jobba med det ihop med andra myndigheter.

Det är möjligt att Morell har mer kunskaper än jag, men när jag frågar Polismyndigheten säger de att organisationen på polissidan ska växa under innevarande år med fler tjänster netto. Det ska alltså inte bara gå jämnt upp med pensionsavgångarna, utan man säger att man är i en tillväxtfas. Vi får väl se om Polismyndigheten lyckas med det, men det är i alla fall deras ambition.

Jag tycker att statistiken för de första månaderna av det här året visar att alla kategorier av kontroller på väg har ökat. Det visar väl att polisen gör något rätt: Man går från låga nivåer, och antalet kontroller börjar nu öka. Jag vill gärna att polisen fortsätter med det. Jag tror att det är en nyckel för att komma åt inte minst stöldligorna. Men den är bredare än så.

Jag tycker att transportsektorn har fått vara för mycket av vilda västern. Det har varit mycket svartföretag och för mycket verksamhet som inte har följt svenska lagar och regler, och det konkurrerar ut sunda transportföretag. Det gör det nästan omöjligt att bedriva den här typen av verksamhet i Sverige. Detta är vi nu på god väg att styra upp och ta krafttag mot. Vi ska inte ha det så på svenska vägar, och det kommer Tomas Eneroth att tala mer om i sin interpellationsdebatt. Det är jag helt säker på.

Men detta är en viktig fråga för regeringen, så jag kan försäkra interpellanten att regeringen kommer att fortsätta jobba för att både öka kontrollerna och också se till att polisen blir ännu mer effektiv mot dessa stöldligor.


Anf. 27 Thomas Morell (SD)

Fru talman! Tack, statsrådet Mikael Damberg, för svaret! Rapporten från Linköpings universitet som kom tidigare i år är intressant. Jag vet inte om ni har tagit del av den. Den kommer att sysselsätta oss ganska mycket under hösten, kan jag lova.

Rapporten visar att polisen inte är riktigt på tårna på det sätt man säger sig vara. Kritiken i den är ganska omfattande. Jag har mina kontakter inom polisen eftersom jag själv har jobbat där, och jag vet hur det går till.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Vi har pratat om kontroll på väg, om den yrkesmässiga trafiken och om möjligheten för kriminella att skapa finansiella resurser. Det är ett jättebekymmer, för de skapar då möjligheter att begå andra typer av brott. Det är ett elände.

Men det finns också en trafiksäkerhetsaspekt på detta med kontroller på väg. I måndags stoppade polisen i Eskilstuna fyra ekipage. Nu var polisen på tåspetsarna, och åklagarna också, så det blev 33 000 kronor i böter. Det var jättebra. Det handlade alltså om lätta lastbilar med tillkopplade släp. Därmed var de färdskrivarpliktiga, men de hade inte färdskrivare. Ett av ekipagen bogserades dessutom fastbundet med vanligt spännband mellan släpet och nästa bil. Bromsarna var så dåliga att polisen fick lägga stenar på marken för att ekipaget skulle kunna vägas.

Jag skulle vilja se den som vill möta den typen av transporter på våra vägar! Detta är liksom vardagsmat i dag. Nu var det hyggligt lätta fordon det handlade om. De vägde kanske bara 6-7 ton. Men det kan komma bromslösa ekipage på 40 ton, och då är det lätt att räkna ut vad som händer.

Jag hoppas verkligen att ministern nu tar tag i detta och att vi av flera skäl får en välfungerande kontrollverksamhet på väg.


Anf. 28 Statsrådet Mikael Damberg (S)

Fru talman! Jag vill börja med att säga att Polismyndigheten under ett antal år inte har gjort tillräckligt mycket kontroller på väg. Man har varit tillbakapressad som organisation. Man har haft få anställda och haft svårt med prioriteringar mellan grov och organiserad brottslighet, som man akut har behövt göra utryckningar för.

Nu är man i en tillväxtfas, och mina förväntningar på den tillväxten är att Polismyndigheten också ser till att förstärka kontrollerna på väg. Jämfört med hur det var för tio år sedan gör man mycket färre kontroller på väg i dag, men vi ser ändå hur Polismyndigheten äntligen börjar få upp kontrollerna jämfört med för något år sedan. Vi ser också en uppgång i år, och jag hoppas att den kan fortsätta.

Vi utreder även en ny organisation för kontrollverksamheten på väg för att få mer ändamålsenlig kontroll. Vi har dessutom skärpt många krav på väg. Vi har höjt straffen, infört klampning och alkolås. Vinterdäcksfrågan kommer nog också att sätta en spärr för oseriösa aktörer i Sverige.

Vi jobbar alltså på väldigt många fronter för att skapa mer ordning och reda på vägarna. Det är ett sätt att värna både chaufförernas och de anställdas trygghet i deras sociala situation. Det är också ett sätt att bekämpa illegal konkurrens och organiserad brottslighet.

Om detta kommer vi säkert att få debattera igen, men jag kan försäkra interpellanten om att det här är en viktig fråga för regeringen som vi kommer att fortsätta jobba hårt med.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2019/20:441 Förstärkta kontroller på vägarna

av Thomas Morell (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Under söndagen den 2 augusti nås vi genom uppgifter i medierna av nyheten att en flicka född 2007 fallit offer för en förlupen kula. Senare under dagen kommer uppgifter i Expressen att de tänkta måltavlorna var två unga kriminella män i skyddsvästar. En ung flickas liv släcktes i en uppgörelse i den undre världen. Hon fick aldrig chansen att leva och förverkliga sina drömmar; allt stoppades av en kriminell som har tagit lagen i egna händer.

Sverige har varit hårt drabbat av skjutningar och sprängningar de senaste åren, och de kriminella tar allt större plats i samhället. Jag har vid flera tillfällen tagit upp den här problematiken i riksdagens talarstol, men uppenbarligen talar jag för döva öron. De kriminella nätverken, inte sällan internationella, har vägen som sitt logistiksystem. Redan 2012 kunde duktiga poliser vid dåvarande länskriminalpolisen i Västra Götaland peka på ett samband mellan den olagliga yrkesmässiga trafiken och annan kriminell verksamhet i samhället. Genom den olagliga trafiken skaffar sig de kriminella nätverken kontroll över logistikflöden, och resultatet förskräcker. Stöldgods för mer än 2 miljarder lämnar landet årligen, och i motsatt riktning kommer narkotika, vapen, ammunition, sprängmedel och annat smuggelgods.

Att de kriminella nätverken har kunnat växa så mycket beror till stor del på utebliven kontroll ute på vägarna och vid gränsövergångar. Upptäcktsrisken är i det närmaste noll, och de kriminella löper mycket liten risk att en transport stoppas, vilket ger dem fritt utrymme att expandera sin brottsliga verksamhet. Det skapas också ett parallellt samhälle där de kriminella har sin egen maktutövning, vars yttersta konsekvens är oskyldiga offer. Den unga flickans död är en tragisk bekräftelse på den situation som råder i vårt samhälle.

Att kontroller på väg har minskat kraftigt de senaste åren är väl känt, och det begränsar kampen mot de kriminella nätverken. Att tullen har en viktig uppgift i kampen mot de kriminella är tydligt, men de kriminella har också stora logistikflöden inom landet. Eftersom de kriminella arbetar över ytan och eftersom gängen ständigt byter strukturer är behovet av kontroller betydligt större i dag än tidigare. Att vägnätet är en viktig del i den kriminella logistiken står utom allt tvivel.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Tänker statsrådet ge polisen de riktade resurser som krävs för att förstärka kontrollerna och därmed begränsa de kriminellas verksamhet?

Besvarades tillsammans med