Förslaget till ny djurskyddslag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 januari 2012

Interpellation: Förslaget till ny djurskyddslag

Interpellation 2011/12:173 av Holm, Jens (V)

den 14 december

Interpellation

2011/12:173 Förslaget till ny djurskyddslag

av Jens Holm (V)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

I förslaget till ny djurskyddslag finns flera positiva reformer för djuren föreslagna. Det är bra att portalparagrafen om naturligt beteende finns kvar, att sexuella övergrepp på djur förbjuds och att tillstånd till att göra djurförsök ska kunna överklagas.

Det finns emellertid också några förslag som på ett mycket allvarligt sätt kan försämra skyddet av djur i Sverige. Jag tänker särskilt på den ändrade definitionen av djurförsök. Utredaren föreslår en liknande definition som finns på EU-nivå. Den nuvarande svenska definitionen är vidare och omfattar exempelvis alla djur som avlivas i syfte att deras organ ska användas för vetenskapliga experiment. Utredaren skriver så här:

”Med den nuvarande svenska definitionen av djurförsök omfattas avlivning av djur för att deras organ ska användas för bl.a. vetenskapliga ändamål av djurförsöksbegreppet och därmed även av försöksdjursdefinitionen. Utredaren finner att med den föreslagna definitionen av djurförsök kommer denna användning av djur inte längre att omfattas av det begreppet och därmed inte heller av kravet på etisk prövning.” (s. 941)

Under 2008 – det senaste året för vilket det finns statistik publicerad – användes 143 931 djur i försök där de avlivades för uttagande av organ eller organdelar, efter godkännande av djurförsöksetisk nämnd. Dessa djur kommer alltså inte längre att omfattas av etisk prövning, om utredaren får igenom sitt förslag. De kommer inte heller att omfattas av kraven som föreslås i den nya djurskyddslagen:

8 § Djurförsök och etisk prövning, Princip för att begränsa, ersätta och förfina djurförsök

1 § Djurförsök får äga rum endast under förutsättning

1. att det syfte som avses med verksamheten inte kan uppnås med någon annan tillfredsställande metod utan användning av djur,

2. att så få djur som möjligt används och

3. att verksamheten utformas så att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är nödvändigt.

Utredaren argumenterar för detta med hänvisning till EU, att det är bra att ha likartade kriterier. Utredaren menar också att den nya smalare definitionen kommer att minska företagens och forskarnas administrativa börda. Men om detta sker på djurens bekostnad innebär det ett steg tillbaka för djurskyddsarbetet i Sverige. Det borde ingen minister som värnar djuren acceptera. Det är också värt att erinra om att utredarens uppdrag har varit att föreslå förändringar som bibehåller ”minst samma djurskyddsnivå som idag”.

Det är positivt att utredningen föreslår att djur i framtiden inte ska kunna vara uppbundna. Detta är ett stort problem för alla hundratusentals mjölkkor som står inomhus under större delen av året, ofta fastbundna vid en båspall. Även många hästar hålls på det här viset. Utredaren lägger dock inte fram något förslag på när uppbindandet av djur ska upphöra.

Utredningen om en ny djurskyddslag är extremt omfattande. Många förslag delegeras till Jordbruksverket, som får till uppgift att förtydliga kraven i form av föreskrifter. Fram till 2007 hade Sverige en djurskyddsmyndighet, men den avskaffades av den borgerliga regeringen. För att kunna genomföra alla förslag som utredningen föreslår torde det bästa för djuren vara om de kunde genomföras av en separat myndighet för djuren.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga landsbygdsminister Eskil Erlandsson:

Med hänsyn till de tusentals djur som inte längre kommer att omfattas av etisk prövning, gör landsbygdsministern det ställningstagandet att förslaget till ny definition av djurförsök innebär en förstärkning av djurskyddet?

Om inte, hur ställer sig landsbygdsministern till förslaget till ny definition av djurförsök?

Avser landsbygdsministern att införa ett förbud mot det sätt att binda upp djur som beskrivs ovan, och i så fall när?

Avser landsbygdsministern att återkomma med ett förslag på en separat myndighet för djuren?

Kommer landsbygdsministern annars att verka för att tillskjuta extra resurser till Jordbruksverket för att de ska klara detta merarbete?