Försäkringskassans sparbeting

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 4 augusti 2022

Interpellation: Försäkringskassans sparbeting

Interpellation 2010/11:253 av Persson, Kent (V)

den 4 mars

Interpellation

2010/11:253 Försäkringskassans sparbeting

av Kent Persson (V)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

I Sverige är det riksdag och regering som har ansvar för att utjämna välfärdsskillnader mellan olika regioner, ett uppdrag som vi historiskt lyckats ovanligt bra med.

I regeringens budgetproposition för 2011 skriver regeringen följande: ”Tillgänglighet till olika typer av service för kvinnor, män och företag är en viktig förutsättning för hållbar tillväxt i hela landet. Insatser som syftar till en god tillgänglighet till kommersiell service i form av dagligvaror och drivmedel, liksom insatser som syftar till att bibehålla och utveckla olika typer av offentlig samhällsservice, är därför viktiga för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo och arbeta samt att starta och driva företag.” Vidare skriver regeringen följande: ”För att uppnå en ökad samordning av service lokalt och regionalt krävs bl.a. att statliga myndigheter och statligt ägda bolag med uppgift att tillgodose särskilt formulerade och avgränsade samhällsintressen samverkar med varandra och övriga aktörer.”

Att den statliga servicen har krympt och försämrats under mer än 20 år får även effekter för andra offentliga verksamheter samt hela den privata sektorn. Dessa processer skapar osäkerhet om framtiden hos befolkning och företag på landsbygden och i storstäders ytterområden och försvårar vardagslivet på ett högst påtagbart sätt. Den statliga servicens roll är större än den egna verksamhetens betydelse.

Vänsterpartiet menar att det avgörande området för regioners utveckling är de statliga myndigheternas och de statliga affärsverkens roll. De genomgripande nedskärningar av servicen som nu är aktuella hos Försäkringskassan är ett resultat av regeringens sparkrav på nämnd myndighet med 300 miljoner kronor. Regeringens besparingar gör att Försäkringskassan nu näst intill helt ska sluta ta emot människor ansikte mot ansikte. I dag finns möjligheten att gå in på något av de över hundra servicekontoren runt om i landet för att få information om hur till exempel föräldrapenning, sjukförsäkring och bostadsbidrag fungerar och om vad som gäller i ens eget ärende. Den möjligheten ska nu tas bort och kontor läggas ned. Enbart de som ska på de särskilda möten som ingår i sjukförsäkringsprocessen kommer att få träffa personal. För Västmanlands del innebär det att samtliga servicekontor kommer att stängas senast den 31 december 2012.

Min fråga till statsrådet är:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder med anledning av Försäkringskassans nedskärningsplaner sett i ljuset av den ovan citerade inriktningen i budgetpropositionen för 2011?